Blair und­skyl­der for Irak-krig

Tid­li­ge­re pre­mi­er­mi­ni­ster To­ny Blair ved­ken­der sig det ful­de an­svar

BT - - NYHEDER -

To­ny Blair har fle­re gan­ge tid­li­ge­re er­kendt fejl i for­bin­del­se me Irak-kri­gen, men den tid­li­ge­re bri­ti­ske pre­mi­er­mi­ni­ster le­ve­re­de i går sin mest di­rek­te und­skyld­ning til bri­ter­ne.

Det ske­te ef­ter frem­la­eg­gel­sen af den bri­ti­ske Irak-kom­mis­sions rap­port, hvis kon­klu­sio­ner Blair dog ik­ke er 100 pro­cent enig i.

Blair und­skyl­der og si­ger, at han fø­ler »me­re sorg og ae­r­g­rel­se«, end »I no­gen­sin­de kan fo­re­stil­le jer«.

»Jeg be­der yd­mygt om, at det bri­ti­ske folk ac­cep­te­rer, at jeg traf be­slut­nin­gen, for­di jeg men­te, at det var det ret­te at gø­re,« sag­de To­ny Blair.

Sad­dam var en trus­sel

På pres­se­mø­det sag­de den for­hen­va­e­ren­de La­bour-le­der, at han ta­ger det ful­de an­svar for sin be­slut­ning om at sen­de bri­ter­ne i krig.

Rap­por­ten si­ger, at det var us­an­de ef­ter­ret­nin­ger, der lå til grund for kri­gen. Blair og hans re­ge­ring un­der­gra­ve­de FNs Sik­ker­heds­rå­ds au­to­ri­tet ved ik­ke at sik­re sig, at et fler­tal støt­te­de den mi­li­ta­e­re ind­gri­ben i Irak, hed­der det.

»Jeg ved, at der er nog­le, der al­drig vil til­gi­ve mig, at jeg traf be­slut­nin­gen,« sag­de To­ny Blair.

Men til dem, som har kaldt det en fejl at fjer­ne Sad­dam Hus­se­in fra mag­ten i Irak, har den tid­li­ge­re pre­mi­er­mi­ni­ster et klart svar.

»Jeg er dybt ue­nig. Sad­dam var en evin­de­lig trus­sel mod fred og sit eget folk,« sag­de Blair.

Han spår, at Irak hav­de ud­vik­let sig på sam­me må­de som Sy­ri­en i dag, hvis Sad­dam Hus­se­in var ble­vet sid­den­de. /ritzau/

Jeg ved, at der er nog­le, der al­drig vil til­gi­ve mig, at jeg traf be­slut­nin­gen To­ny Blair

FO­TO: KE­VIN LAMARQUE

To­ny Blair stod last og brast med USAs pra­esi­dent Ge­or­ge W. Bush, da det blev be­slut­tet at in­va­de­re Irak.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.