Skyt­te­gravskrig om Dan

BT - - NYHEDER - Jens Holt | Ritzau

Det fy­ger frem og til­ba­ge med ar­gu­men­ter for el­ler imod, at Dan­mark skal genåb­ne den skrin­lag­te Irak- og Af­g­ha­ni­stan­kom­mis­sion.

I går fik for­ta­ler­ne ny am­mu­ni­tion til de­res kamp.

Den bri­ti­ske Irak-kom­mis­sion frem­lag­de sin rap­port, som slog fast, at Stor­bri­tan­ni­en un­der­gra­ve­de FNs Sik­ker­heds­rå­ds au­to­ri­tet ved at gri­be ind mi­li­ta­ert uden fler­tal i FN.

I Dan­mark ned­sat­te den rø­de re­ge­ring Irak-kom­mis­sio­nen i 2012, men den blev luk­ket som no­get af det før­ste, da Ven­stre over­tog re­ge­rings­mag­ten sid­ste som­mer.

Nu gen­ta­ger rød blok på ny sit krav om at genåb­ne kom­mis­sio­nen. Uvil­dig ud­reg­ning på vej »Re­ge­rin­gen valg­te at ned­la­eg­ge kom­mis­sio­nen, som var godt i gang med sit ar­bej­de. Det er synd og skam for os som na­tion og for dem, der brag­te of­re i for­bin­del­se med vo­res del­ta­gel­se,« si­ger for­svarsord­fø­rer Hen­rik Dam Kri­sten­sen (S) og mø­der op­bak­ning fra re­sten af rød blok.

Bag­grun­den for Dan­marks mi­li­ta­e­re en­ga­ge­ment i kri­ge­ne i Ko­so­vo, Irak og Af­g­ha­ni­stan skal i ste­det un­der­sø­ges gen­nem en uvil­dig ud­red­ning. Fler­tal­let be­står af blå blok samt Al­ter­na­ti­vet, som dog har kaldt det en ’skan­da­le’ at luk­ke kom­mis­sio­nen.

Dan­marks juri­di­ske og fol­ke­ret­li­ge an­svar bli­ver dog ik­ke pla­ce­ret un­der ud­red­nin­gen, hvil­ket er et sprin­gen­de punkt.

Selv om de dan­ske styr­ker ka­em­pe­de si­de om si­de med

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.