Marks Irak-ind­sats

BT - - NYHEDER -

de bri­ti­ske, kan kon­klu­sio­ner­ne fra den bri­ti­ske rap­port ik­ke over­fø­res til dan­ske for­hold, me­ner fun­ge­ren­de po­li­tisk ord­fø­rer Tor­sten Scha­ck Pe­der­sen (V).

»Vo­res be­slut­ning blev truf­fet, for­di Irak ik­ke le­ve­de op til de re­so­lu­tio­ner, der var ble­vet ved­ta­get i FN’s Sik­ker­heds­råd.

Skul­le der stå respekt om re­so­lu­tio­ner­ne, må man på et tids­punkt si­ge, at det har en Re­ge­rin­gen valg­te at ned­la­eg­ge kom­mis­sio­nen, som var godt i gang med sit ar­bej­de. Det er synd og skam for os som na­tion og for dem, der brag­te of­re i for­bin­del­se med vo­res del­ta­gel­se kon­se­kvens, hvis ik­ke man over­hol­der det, som FN’s Sik­ker­heds­råd har be­slut­tet,« si­ger Tor­sten Scha­ck Pe­der­sen, som er med­lem af for­svar­s­ud­val­get.

Den be­slut­ning er Ra­di­ka­le Ven­stre ae­r­ger­lig over. Par­ti­et fo­re­slår derfor at in­vi­te­re for­fat­ter­ne bag den bri­ti­ske rap­port til en åben hø­ring på Chri­sti­ans­borg.

Det var ik­ke mu­ligt at få fat på hver­ken Li­be­ral Al­li­an­ces for­svarsord­fø­rer el­ler uden­rigs­ord­fø­rer for at hø­re, om der er grund til at genåb­ne kom­mis­sio­nen. /ritzau/

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.