LE­GO-de­luxe

BT - - NYHEDER -

MEDARBEJDERPLEJE Det er vo­res kla­re hen­sigt, at at­mos­fa­e­ren skal va­e­re bå­de ufor­mel og in­spi­re­ren­de, så det bli­ver op­lagt for me­d­ar­bej­de­re at bru­ge tid sam­men de­res kol­le­ger fra re­sten af ver­den mas­se spa­en­den­de fa­ci­li­te­ter, hvor me­d­ar­bej­de­re bå­de kan va­e­re fy­sisk ak­ti­ve og og­så so­ci­a­le med hin­an­den, bå­de in­den for og uden for ar­bejds­tid. Det er vo­res kla­re hen­sigt, at at­mos­fa­e­ren skal va­e­re bå­de ufor­mel og in­spi­re­ren­de, så det bli­ver op­lagt for me­d­ar­bej­de­re at bru­ge tid sam­men de­res kol­le­ger fra re­sten af ver­den,« si­ger Claus Fly­ger Pej­strup. Leg godt Den fa­mi­lie­e­je­de le­ge­tøjs­kon­cern blev grund­lagt af Ole Kirk Chri­sti­an­sen i 1930er­ne. I 1934 fandt han på nav­net Le­go, der er en sam­men­tra­ek­ning af or­de­ne ’leg’ og ’godt’.

I dag er det Ole Kirk Chri­sti­an­sens bar­ne­barn, Kjeld Kirk Kri­sti­an­sen, der sam­men med de tre børn, Ag­ne­te Kirk Thin­g­gaard, So­fie Kirk Kri­sti­an­sen og Tho­mas Kirk Kri­sti­an­sen, ejer Le­go.

Sidst­na­evn­te over­tog i for­å­ret 2016 po­sten som na­est­for­mand i be­sty­rel­sen i Le­go A/S, og i sam­me for­bin­del­se blev han be­sty­rel­ses­for­mand i Le­go Fon­den og Le­go Juris, der ejer ret­tig­he­der­ne til le­go-klod­ser­ne.

Net­op de far­ve­ri­ge le­go-klod­ser, som er kendt og el­sket af børn og le­geg­la­de sja­e­le ver­den over, vil og­så af­spej­le sig i det nye ho­ved­kvar­ter. Hu­set bli­ver dog ik­ke byg­get af le­goklod­ser, men hu­set kom­mer til at rum­me far­ver og ele­men­ter, som ken­de­teg­ner Le­go.

Uden for det nye ho­ved­kvar­ter vil der bli­ve an­lagt en stor park, som of­fent­lig­he­den vil ha­ve ad­gang til. Med den øn­sker Le­go at brin­ge bor­ger­ne i Bil­lund end­nu ta­et­te­re på by­ens sto­re virk­som­hed.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.