Ja, ulig­he­den i sund­hed skal fjer­nes

BT - - DEBAT -

CAROLINA MAGDALENE MAIER

gi­ve en hja­el­pen­de hånd, skal vi selv­føl­ge­lig gø­re det. Jeg kan godt bli­ve tra­et af det der med, at det al­tid er den en­kel­tes eget an­svar. Det byg­ger på en ide om, at al­le har sam­me ud­gangs­punkt – og så­dan er det ik­ke. Der er helt sik­kert man­ge, der øn­sker at stop­pe med at ry­ge, men sy­nes det er sva­ert. Der kan det her for­slag va­e­re en ek­stra hja­elp.

HVIS VI KAN

si­ge, at det er et per­son­ligt an­svar at hol­de op med at ry­ge, men det er be­stem­te sam­funds­grup­per, der ram­mes og har sva­e­rest ved at tra­ef­fe de for­nuf­ti­ge be­slut­nin­ger. Der må vi som sam­fund er­ken­de, at der er nog­le, der har res­sour­cer, og nog­le, der ik­ke har. Vi har et sam­funds­an­var for at løf­te bun­den. Det er de la­vest ud­dan­ne­de i sam­fun­det, som ry­ger, og når der la­ves sto­re na­tio­na­le kampag­ner for at få folk til at stop­pe med at ry­ge, så ram­mer det i top­pen og ik­ke i bun­den.

MAN KAN SAG­TENS DER ER EN

Hvis jeg til­bød dan­sker­ne 100.000 for at stop­pe med at ry­ge, så vil­le 100 pct. af dem sik­kert stop­pe

sti­gen­de ulig­hed i sund­hed i Dan­mark. Den sti­ger ik­ke, for­di dem i bun­den bli­ver me­re us­un­de, men for­di dem i top­pen får det bed­re. Derfor skal vo­res res­sour­cer og­så sa­et­tes ind i bun­den for at løf­te der. Det gør man ik­ke gen­nem kampag­ner, men ved ek­sem­pel­vis at be­ta­le me­di­ci­nen. I den per­fek­te ver­den vil­le vi al­le ha­ve sam­me for­ud­sa­et­nin­ger for at ta­ge de kor­rek­te be­slut­nin­ger, men så­dan ha­en­ger ver­den ik­ke sam­men.

dan­sker­ne 100.000 for at stop­pe med at ry­ge, vil­le 100 pct. stop­pe, men det vil­le og­så fø­re til et sam­fund, hvor folk vil­le for­lan­ge pen­ge for at ta­be sig el­ler for at drik­ke min­dre al­ko­hol. Hvis man øn­sker at stop­pe med at ry­ge, skal det va­e­re af hen­syn til en selv, og ik­ke for­di man får nog­le pen­ge af sta­ten. Selv­føl­ge­lig øn­sker jeg, at så få som mu­ligt ry­ger, men så la­en­ge val­get tra­ef­fes på et op­lyst grund­lag, så må og skal val­get va­e­re op til den en­kel­te.

HVIS JEG TIL­BØD

på, at der er no­gen, der ik­ke har råd til at stop­pe med at ry­ge. Det er me­get bil­li­ge­re at kø­be ni­ko­tin­tyg­ge­gum­mi en tid, end det er at fort­sa­et­te med at ry­ge re­sten af li­vet. Der må man som ry­ger ta­en­ke lidt lang­sig­tet, og så vil der va­e­re en mas­se pen­ge at spa­re.

JEG TROR IK­KE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.