In­gen ta­ger an­svar for EU-kri­sen

BT - - DEBAT -

Stor­bri­tan­ni­en be­fin­der si­ge li­ge nu i sin stør­ste po­li­ti­ske kri­se si­den An­den Ver­denskrig. Og in­gen kan el­ler vil ta­ge an­svar for at le­de den gam­le stormagt ud af den. For­le­den dag trak høj­re-na­tio­na­li­sten Ni­gel Fa­ra­ge sig fra le­del­sen i sit par­ti. Han skul­le hel­ler ik­ke ny­de no­get af at skul­le ryd­de op i det morads, han selv har skabt. DER ER IN­TET i mig, der kan be­brej­de sto­re de­le af de bri­ti­ske va­el­ge­re, der i af­magt har stemt Stor­bri­tan­ni­en ud af EU. De fle­ste af dem til­hø­rer den bri­ti­ske un­der­klas­se og ar­bej­der­klas­se. De bor i om­rå­der, hvor virk­som­he­der­ne er luk­ket og ud­vik­lin­gen gå­et i stå. De ma­er­ker på egen krop, hvor­dan mid­delklas­sen skrum­per og skrum­per. De fø­ler sig kon­kur­re­ret ned i løn. De fø­ler de di­rek­te kon­se­kven­ser ved nedska­e­rin­ger­ne i vel­fa­er­den, hvor sund­heds­va­e­se­net og den so­ci­a­le sik­ker­hed er en skyg­ge af sig selv. No­get skyl­des EU, det me­ste gør ik­ke. Men jeg be­brej­der dem in­tet. De­res af­magt og fru­stra­tion er til at for­stå. TIL GEN­GA­ELD HAR jeg kun be­brej­del­se og foragt ti­l­overs for dem, der ska­ber sig selv en kar­ri­e­re og pro­jekt ved at vild­le­de og di­rek­te ly­ve for at ud­nyt­te den sam­me ar­bej­der­klas­ses re­el­le be­kym­rin­ger og ud­for­drin­ger. Ni­gel Fa­ra­ge, Bo­ris Jo­hn­son og og­så David Ca­meron har al­le gjort sig skyl­di­ge i det. Og en alt for svag op­po­si­tion fra La­bour har gjort det mu­ligt. DE HAR VILDLEDT va­el­ger­ne til at tro, at løs­nin­gen på de­res kva­ler er at mel­de sig ud af EU. De har vildledt dem til at tro, at hvis man meld­te sig ud, så vil­le pen­ge­ne at­ter til­fly­de sund­heds­va­e­se­net, selv­om det er den kon­ser­va­ti­ve re­ge­ring, der med den an­den hånd selv ska­e­rer. De har vildledt dem til at tro, at Stor­bri­tan­ni­en vil­le bli­ve her­re i eget hus. Og ef­ter de har vildledt dem, så lø­ber de al­le sam­men va­ek fra an­sva­ret - for in­gen skal ny­de no­get. For nu ram­mer kon­se­kven­ser­ne. Det er skam­me­ligt, det er fejt og kvalmt. I DEN­NE UGE sag­de Dansk Fol­ke­par­ti, at og­så her­hjem­me skal vi stem­me om vo­res med­lem­skab. Thu­le­sen Da­hl kun­ne ik­ke si­ge om hvad pra­e­cis. Han hav­de hel­ler in­gen plan. En­heds­li­sten si­ger det sam­me. In­gen af dem kan sva­re på, hvor­dan Dan­mark som lil­le land skal ha­ve ad­gang til mar­ke­der­ne, som vo­res eks­port er af­ha­en­gig af, hvad vi skal stil­le op med fi­ske­ri og land­brug, hvad der skal ske med for­bru­ger­ret­tig­he­der el­ler løn­mod­ta­ger­ret­tig­he­der, el­ler for den sags skyld hvor­dan vi som et lil­le land skal øve ind­fly­del­se i en stor ver­den. El­ler al­le de tu­sind an­dre spørgs­mål der op­står. Når man spør­ger, får man in­tet svar, men de bli­ver al­li­ge­vel ved. For de ved, at fru­stra­tio­ner­ne kan ud­nyt­tes. DE GØR SIG skyl­di­ge i pra­e­cis det sam­me po­puli­sti­ske og kujo­n­ag­ti­ge spil, som de bri­ti­ske po­li­ti­ke­re har gjort. For jeg fø­ler mig ik­ke et se­kund i tvivl om, at hvis det lyk­kes DF og EL at mel­de Dan­mark ud af EU, så vil­le de ik­ke stå i kø for at ba­e­re an­sva­ret for den be­slut­ning. DER ER MAN­GE pro­ble­mer i den ve­st­li­ge ver­den. Ud­vik­lin­gen har for la­en­ge va­e­ret for ska­ev. Der er og­så man­ge uba­lan­cer i det EU, vi ken­der. Derfor er der brug for fle­re pro­g­res­si­ve kra­ef­ter, der kan og vil ud­for­dre den ud­vik­ling. Og vi har brug for, at de vin­der valg. Vir­ke­lig­he­den er jo, at der har va­e­ret blå-sort fler­tal i Eu­ro­pa de sid­ste 20 år. Her er so­ci­al­de­mo­kra­ter og­så nødt til at bli­ve skar­pe­re i vo­res analyse og svar.

PANELET

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.