Ro­bot kom­mer med va­rer­ne

BT - - NYHEDER -

NU KOM­MER DE Snart kan ind­byg­ger­ne i en ra­ek­ke by­er i Stor­bri­tan­ni­en, Tys­kland og Schweiz få mad, dag­lig­va­rer og pak­ker le­ve­ret til dø­ren af fu­turi­sti­ske, selv­kø­ren­de ro­bot­ter. Det sker, når tek­no­lo­gi­virk­som­he­den Stars­hip Te­ch­no­lo­gies i den­ne må­ned lan­ce­rer et test­pro­gram for bud­ro­bot­ter med bl.a. Just Eat.

Ro­bo­tvirk­som­he­den er stif­tet i 2014 af Sky­pe-ma­en­de­ne dan­ske Ja­nus Fri­is og este­ren Ah­ti He­in­la.

»Stars­hip har te­stet ro­bot­ter­ne i 12 lan­de igen­nem de se­ne­ste ni må­ne­der, og nu vil vi ud­vik­le knowhow ved at ud­fø­re rig­ti­ge ud­bring­nin­ger,« forta­el­ler ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Stars­hip Te­ch­no­lo­gies Ah­ti He­in­la.

Ro­bot­ter­ne er ud­vik­let til at kun­ne le­ve­re pak­ker, mad og dag­lig­va­rer til kun­der i en ra­di­us af cir­ka fem ki­lo­me­ter. Det forta­el­ler sel­ska­bets drifts­chef og eks­pert i mas­se­tek­no­lo­gi Al­lan Mar­tin­son.

»De fun­ge­rer li­ge­som små taxa­er. Man kan ek­sem­pel­vis be­stil­le dag­lig­va­rer over net­tet og va­el­ge et tids­punkt for le­ve­rin­gen, og så får man en no­ti­fi­ka­tion på sin mo­bil, når va­rer­ne kom­mer,« si­ger han. 8.000 km uden uheld Ro­bot­ter­ne kan kø­re med få cen­ti­me­ters pra­e­ci­sion og der­med navi­ge­re på for­tove. I lø­bet af de se­ne­ste ni må­ne­der har ro­bot­ter­ne kørt godt 8.000 ki­lo­me­ter og mødt fle­re end 400.000 men­ne­sker uden et ene­ste uheld.

Fra Just Eat forta­el­ler ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør David Buttress, at virk­som­he­den kon­stant er på ud­kig ef­ter må­der at bru­ge tek­no­lo­gi til at gø­re kun­der­nes liv let­te­re.

»Stars­hip er på for­kant med in­nova­tion i le­ve­rin­gen, så det er et na­tur­ligt valg for os at va­e­re part­ner med dem for på den må­de at få bragt bud­ro­bot­ter­ne ud i ga­de­bil­le­det,« si­ger han.

Test­pro­gram­mer­ne skal ind­led­nings­vis fo­re­gå i Lon­don, Düs­sel­dorf og Bern. Her­ef­ter er det pla­nen at ud­vi­de til en lang ra­ek­ke an­dre eu­ro­pa­ei­ske samt ame­ri­kan­ske by­er.

Ef­ter pla­nen kom­mer ro­bot­ter­ne til Dan­mark na­e­ste år. De fun­ge­rer li­ge­som små taxa­er. Man kan ek­sem­pel­vis be­stil­le dag­lig­va­rer over net­tet og va­el­ge et tids­punkt for le­ve­rin­gen, og så får man en no­ti­fi­ka­tion på sin mo­bil, når va­rer­ne kom­mer Al­lan Mar­tin­son, drifts­chef i Stars­hip Te­ch­no­lo­gies

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.