Jag­ten på som­mer

BT - - NYHE­DER - * * *

Gran Ca­na­ria

Hos Spies ga­el­der til­bud­de­ne for børn un­der 12 år. Hos Star­tour børn op til 17 år. Hos Bra­vo­tours børn un­der 12 år. in­den for lan­dets gra­en­ser. Det vi­ser tal fra en Eu­ro­ba­ro­me­ter-un­der­sø­gel­se, der blev ud­gi­vet tid­li­ge­re på året. Fle­re hol­der fe­rie hjem­me Tal­le­ne vi­ser, at dan­sker­ne i sti­gen­de grad va­el­ger at hol­de fe­ri­en in­den­for lan­dets gra­en­ser. I år hol­der me­re end hver tred­je dan­sker (36 pro­cent) fe­rie i Dan­mark, hvor det i 2014 kun var hver fjer­de dan­sker (25 pro­cent).

Hos Cam­pin­g­rå­det mel­der kon­su­lent Ken­neth Hjorth-Han­sen, at der er en klar sti­gen­de in­ter­es­se for at cam­pe­re i Dan­mark. 37,5 pro­cent fle­re dan­ske­re har valgt cam­ping­fe­ri­en i pe­ri­o­den 23. marts til 5. juli sam­men­lig­net med 2014.

»Som ud­gangs­punkt har vi set po­si­ti­ve tak­ter helt op Som ud­gangs­punkt har vi set po­si­ti­ve tak­ter helt op til her for en uge si­den, hvor det be­gynd­te at reg­ne. Vi har set, at dan­sker­ne er ove­nud in­ter­es­se­re­de i dansk cam­ping­fe­rie til her for en uge si­den, hvor det be­gynd­te at reg­ne. Vi har set, at dan­sker­ne er ove­nud in­ter­es­se­re­de i dansk cam­ping­fe­rie,« forta­el­ler Ken­neth Hjorth-Han­sen.

Og­så hos Nova­sol, der er det stør­ste ud­lej­nings­bu­reau af som­mer­hu­se i Dan­mark, har man op­le­vet en sti­gen­de in­ter­es­se fra dan­ske­re, der øn­sker at spen­de­re fe­ri­en i det dan­ske kon­ge­ri­ge. Det forta­el­ler ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Jan Haa­pa­nen.

»Det er gå­et rig­tig godt med ud­lej­nin­gen igen år, hvor vi isa­er har op­le­vet en sti­gen­de in­ter­es­se fra dan­ske­re, der har øn­sket at hol­de som­mer-

Afrej­se 14/07 Blue Star Flower Gar­den, Ala­nya To voks­ne + to børn i 8 da­ge på 4-stjer­net lej­lig­heds­ho­tel i Ala­nya med gå­af­stand til stran­den Afrej­se 10/7 Club Vi­va To voks­ne + to børn, fa­mi­lie­va­e­rel­se, All In­clu­si­ve Afrej­se 12/7 Lej­lig­he­der Ilys­sion To voks­ne + to børn, 2-va­e­rel­ses lej­lig­hed med po­o­lud­sigt Afrej­se 15/7 Ma­le­me Ma­re Beach Resort Ho­tel

To voks­ne + to børn, 2-va­e­rel­ses lej­lig­hed, All In­clu­si­ve

Afrej­se - en­kel­te plad­ser frem til tors­dag na­e­ste uge Sunwing Si­de Beach To voks­ne + to børn i 2-va­e­rel­ses lej­lig­hed i én uge Afrej­se 12/7 Club Si­dar To voks­ne + to børn i én uge Afrej­se 13/3 Lej­lig­hed i Ta­ma­raqua To voks­ne + to børn i 3-va­e­rel­ses lej­lig­hed i én uge Afrej­se 17/7 Lej­lig­hed Suns­hine To voks­ne + to børn i 2-va­e­rel­ses lej­lig­hed i én uge

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.