Og solskin

BT - - NYHEDER -

fe­ri­en her­hjem­me. I for­hold til dan­ske le­je­re har vi op­le­vet en va­ekst på 14 pro­cent i for­hold til sid­ste år,« si­ger han.

De tu­sind­vis af dan­ske­re, Det er gå­et rig­tig godt med ud­lej­nin­gen igen år, hvor vi isa­er har op­le­vet en sti­gen­de in­ter­es­se fra dan­ske­re, der har øn­sket at hol­de som­mer­fe­ri­en her­hjem­me der pt. står mag­tes­lø­se over for de­res fe­ri­e­vejr, kan med ga­ran­ti fin­de sol la­en­ge­re syd­på i Eu­ro­pa. Men over­ve­jer man at flyg­te mod var­men, er det imid­ler­tid vig­tigt at va­e­re op­ma­er­k­som på en kold­front, som fra be­gyn­del­sen af na­e­ste uge vil lig­ge tva­ers hen over Eu­ro­pa. Usta­digt i Nor­d­eu­ro­pa Me­te­o­r­o­log Tho­mas Mørk fra TV2 Vej­ret for­kla­rer, at der fra man­dag i na­e­ste uge vil va­e­re om­skif­te­ligt vejr i stort set he­le Eu­ro­pa nord for Al­per­ne. Selv ved po­pu­la­e­re fe­ri­e­desti­na­tio­ner som Bar­ce­lo­na og Ni­ce kan man ik­ke vi­de sig Det er en usta­dig vej­r­si­tu­a­tion, og al­le ste­der­ne ta­et­te­re på Dan­mark kan vej­ret godt va­e­re usta­digt sik­ker, da der vil va­e­re ri­si­ko for regn­by­ger.

»Der vil ik­ke va­e­re no­gen ste­der i Cen­tral­eu­ro­pa el­ler det nord­li­ge Mid­del­ha­vet, hvor man kan va­e­re helt sik­ker det na­e­ste par uger. Det er en usta­dig vej­r­si­tu­a­tion, og al­le ste­der­ne ta­et­te­re på Dan­mark kan vej­ret godt va­e­re usta­digt. Der skal man ik­ke sø­ge hen, hvis man vil va­e­re sik­ker på godt vejr,« si­ger han og til­fø­jer, at man fin­der det al­ler­bed­ste vejr i Gra­e­ken­land og Tyr­ki­et el­ler på De Ka­na­ri­ske Øer ved den afri­kan­ske ve­st­kyst.

»Man skal ind i en fly­ver, hvis man vil va­e­re sik­ker på at få sta­bilt sommervejr.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.