Spi­ce Girls el­ler ej

BT - - KULTUR -

GENDANNELSE I marts løb ryg­ter­ne, at Spi­ce Girls vil­le gen­dan­nes og ta­ge på tur­né i an­led­ning af de­res 20 års ju­bila­e­um. Pla­ner­ne er dog nu kom­met i fa­re, da to med­lem­mer ik­ke er klar til at ta­ge til­ba­ge på vej­en. Det skri­ver NME. Ryg­ter­ne om end­nu en re­u­ni­on har fl­o­re­ret det se­ne­ste års tid og få­et nyt liv, når bå­de Mel B og Ge­ri Hal­liwell of­fent­ligt har udtrykt øn­sker om at gen­dan­ne den le­gen­da­ri­ske pi­ge­grup­pe i an­led­ning af 20 året for de­res de­but-hit­sing­le ’Wan­na­be’.

Det blev se­ne­re af­slø­ret, at gen­dan­nel­sen var ble­vet ud­skudt til 2017. Det be­kra­ef­te­de Mela­nie Brown un­der et in­ter­view i det ame­ri­kan­ske chat-show Li­ve With Kel­ly.

Det en­gel­ske dag­blad The Mir­ror skri­ver nu, at Spi­ce Girls må­ske er nødt til at af­ly­se de­res gendannelse helt og hol­dent. Iføl­ge dag­bla­det øn­sker Mel B, Ge­ri Hor­ner og Em­ma Bun­ton ik­ke at gen­nem­fø­re gen­dan­nel­sen, hvis de er de ene­ste tre med­lem­mer. Posh er i tvivl Det for­ly­der nem­lig, at Vi­cto­ria Beck­ham ik­ke er in­ter­es­se­ret i at skul­le tur­ne­re igen, og mens Mela­nie C har udtrykt sig støt­ten­de om gen­dan­nel­sen, har hun for­talt de øv­ri­ge pi­ger, at hun ik­ke vil del­ta­ge, med­min­dre de al­le fem er om bord.

Yder­me­re for­ly­der det, at pi­ge­grup­pen har af­holdt au­di­tions i et for­søg på at er­stat­te Mela­nie Chis­holm (Mel C) og Vi­cto­ria Beck­ham. Det kan derfor ik­ke af­vi­ses, at man al­li­ge­vel vil for­sø­ge med en tur­né. Men om den bli­ver vel mod­ta­get af fans, når der er nye an­sig­ter med, kan man kun spe­ku­le­re i. Man­ge hit­sing­ler fra pi­ger­ne Spi­ce Girls ud­gav ’Wan­na­be’ den 8. juli 1996, og den blev den før­ste af man­ge hit­sing­ler fra de ka­ek­ke pi­ger. Den kan så­le­des fejre 20 års ju­bila­e­um nu på fre­dag.

I 2008 drog Spi­ce Girls på en suc­ces­fuld re­u­ni­on-tur­né. Og an­mel­der­ne var vil­de. I bla­det Gaf­fa kvit­te­re­de Nyn­ne He­in Møl­ler med fem stjer­ner. Og hun skrev bl.a.:

»Showet gør derfor pra­e­cis, hvad det skal: hyl­der for­ti­den og gi­ver pu­bli­kum et brag af en nostal­gi­fest. Nye num­re, vink­ler og mål med he­le Spi­ce-ver­de­nen var fal­det til jor­den, så er­ken­del­sen af at de­res stor­heds­tid lig­ger – og al­tid vil lig­ge – i for­ti­den, er al­fa og om­e­ga for he­le showets ek­si­stens­be­ret­ti­gel­se.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.