Thor­kild Tu­sind­ben

Thor­kild Si­mon­sen var i en år­ra­ek­ke en po­pu­la­er Aar­hus-borg­me­ster. Så rin­ge­de Poul Nyrup, og i en al­der af 71 år blev Si­mon­sen in­den­rigs­mi­ni­ster

BT - - NAVNE - An­ders Jørgensen | arjg@ber­ling­s­ke.dk

Flygt­nin­ge- og ud­la­en­din­ge-po­li­tik­ken hav­de op gen­nem 1990er­ne vist sig som pro­blem­fyldt far­vand bå­de for SR-re­ge­rin­gen og in­ter­nt i Si­mon­sens par­ti, So­ci­al­de­mo­kra­ti­et. I lig­hed med fle­re an­dre mar­kan­te borg­me­stre hav­de Thor­kild Si­mon­sen ad­va­ret mod ukon­trol­le­ret ind­van­dring og pla­e­de­ret for en stram­me­re kurs over for fa­mi­lie­sam­men­fø­ring og flygt­nin­ge, der søg­te asyl uden at va­e­re per­son­ligt for­fulg­te.

I et brev i ok­to­ber 1997 til da­va­e­ren­de in­den­rigs­mi­ni­ster Bir­te Wei­ss hav­de han som med­for­fat­ter så­gar åbent kri­ti­se­ret Wei­ss og re­ge­rin­gen og skre­vet, at »den nu­va­e­ren­de ud­la­en­din­gepo­li­tik er med­vir­ken­de til, at de in­te­gra­tions­po­li­ti­ske målsa­et­nin­ger van­ske­ligt kan op­fyl­des«.

Stram­mer-Si­mon­sen

Pres­set fra bag­lan­det og et sta­dig me­re po­pu­la­ert Dansk Fol­ke­par­ti tvang Nyrup til at re­a­ge­re, så 12 da­ge ef­ter det kri­ti­ske brev fik ’stram­mer-Si­mon­sen’ et opkald fra stats­mi­ni­ste­ren. Nu var ’den bed­ste in­den­rigs­mi­ni­ster Dan­mark al­drig har haft’ – som det hed sig om Si­mon­sen i 1990er­ne blandt vis­se so­ci­al­de­mo­kra­ter – plud­se­lig øver­ste mand på bro­en i In­den­rigs­mi­ni­ste­ri­et, hvil­ket til en start af­fød­te fle­re sam­men­stød med de tid­li­ge­re borg­mester­kol­le­ger. Si­mon­sen var må­ske nok kri­tisk, men han var og­så loy­al over for for sin nye ar­bejds­gi­ver.

Med ti­den blev der dog skabt ro på det for­ka­e­tre­de ud­la­en­din­ge-om­rå­de, end­da så me­get at Nyrup ef­ter 2,5 år an­så Si­mon­sens mis­sion for fuld­ført og tak­ke­de ham for 44 års tje­ne­ste i den po­li­ti­ske ver­den.

Fra la­e­rer til borg­me­ster

Den ma­ler- og la­e­rer­ud­dan­ne­de Si­mon­sen fik rød par­ti­bog midt i 1950er­ne, blev med­lem af Aar­hus By­råd i 1966, rå­d­mand for sko­le og kul­tur fi­re år se­ne­re og borg­me­ster i 1982 som af­lø­ser for Or­la Hyl­le­sted.

Un­der­vejs i den kom­mu­na­le kar­ri­e­re var han for­mand el­ler na­est­for­mand i 17 år for Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning, sam­ti­dig med at han var travlt be­ska­ef­ti­get med en lang ra­ek­ke an­dre til­lids­hverv. Thor­kild Tu­sind­ben blev han i de år kaldt.

Mi­ni­ster­af­ske­den i 2000 blev dog ik­ke til et far­vel til det po­li­ti­ske. I 2005 hav­de Lars Løk­ke Ras­mus­sen brug for en hja­el­pen­de hånd, da kom­mu­nal­re­for­men skul­le for­hand­les på plads, og hvem var me­re op­lagt end Thor­kild Si­mon­sen til at va­e­re re­ge­rin­gens op­mand. I det na­e­ste års tid rej­ste han lan­det rundt, holdt mø­der med borg­me­stre og byrød­der, og var med til at lø­se små og sto­re kon­flik­ter – en op­ga­ve han selv har be­teg­net som det må­ske mest spa­en­den­de job, han no­gen­sin­de har haft.

I de sid­ste ti år er der så ble­vet me­re tid til at ny­de oti­um­met – hvis man da li­ge ser bort fra, at han sta­dig er ak­tiv som fored­rags­hol­der un­der tit­len ’Fra ma­ler til mi­ni­ster’.

FO­TO: KIM HAUGAARD

Thor­kild Si­mon­sen hav­de egent­lig truk­ket sig til­ba­ge fra det po­li­ti­ske liv, da da­va­e­ren­de stats­mi­ni­ster Poul Nyrup Ras­mus­sen i 1997 rin­ge­de og bad ham bli­ve in­den­rigs­mi­ni­ster.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.