STJER­NEN FALMER

Lio­nel Mes­si er ble­vet idømt en fa­engsels­straf på 21 må­ne­der for tre til­fa­el­de af skat­tesvig. Det er det ny­e­ste søm i den ki­ste, som in­de­hol­der tre kaempe ned­t­u­re i år

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Jens Me­i­ni­che Mo­u­vi­el­le | jm­mo@spor­ten.dk

Skat­te­und­dra­gel­se, stri­dig­he­der og en skuf­fel­se så stor, at den ene­ste ud­vej var pen­sion. Det har ik­ke va­e­ret sjovt, at va­e­re Lio­nel Mes­si i det­te for­år, hvor magi­en, som så man­ge år har gjort ham urør­lig, sy­nes at va­e­re for­s­vun­det. I hvert fald for en stund.

Først duk­ke­de hans navn op i Pa­na­ma Pa­pers, og så bra­end­te han et af­gø­ren­de straf­fes­park i Co­pa Ame­ri­ca-fi­na­len, hvil­ket før­te til, at han pen­sio­ne­re­de sig selv fra lands­hol­det. Og i går blev Lio­nel Mes­si sam­men med sin far idømt en fa­engsels­straf på 21 må­ne­der for at ha­ve snydt den span­ske stat for om­trent 30 mio. kr. i skat­te­ind­ta­eg­ter.

I Spa­ni­en ga­el­der sa­er­li­ge reg­ler for øko­no­misk kri­mi­na­li­tet, når straf­fen er un­der to år, og det be­ty­der, at Lio­nel Mes­si og sin far na­ep­pe kom­mer til at af­so­ne dom­men bag trem­mer. Ove­ni de 21 må­ne­ders fa­engsels­straf skal Lio­nel Mes­si be­ta­le 14,7 mio. kr. i bø­de.

Mes­si og fa­de­ren ha­ev­der beg­ge, at ver­dens­stjer­nen ik­ke har no­get med sa­gen at gø­re. Lio­nel Mes­si har ved en retssag i som­mer iføl­ge In­de­pen­dent selv sagt: »Jeg spil­le­de fod­bold, jeg vid­ste ik­ke no­get. Jeg sto­le­de på min far og mi­ne ad­vo­ka­ter.«

Det sid­ste ord er derfor mu­lig­vis

Jeg sto­le­de på min far Lio­nel Mes­si 2. ju­ni i år

ik­ke sagt i sa­gen, der kan ap­pel­le­res til den span­ske hø­jeste­ret. Uskyl­dig, uskyl­dig, uskyl­dig Selv­om dom­men højst sand­syn­ligt ik­ke sen­der Lio­nel Mes­si bag trem­mer, og selv­om FC Bar­ce­lo­na har meldt ud, at de ik­ke me­ner Lio­nel Mes­si har et kri­mi­nelt an­svar og derfor støt­ter de­res stjer­ne i sa­gen, så har hans ry lidt et ge­val­digt kna­ek. For til­la­eg­ger man dom­men for skat­tesvig med en po­ten­ti­elt sag om yder­li­ge skat­te­und­dra­gel­se i Pa­na­ma, er det alt sam­men bra­en­de til bål, der frem­stil­ler Lio­nel Mes­si som en svind­ler. Sport­s­ligt er ver­dens­stjer­nen, der ale­ne i 2015 tjen­te en halv mil­li­ard iføl­ge For­bes, og­så ble­vet ramt hårdt. Det ske­te, da Ar­gen­ti­na med ham i spid­sen nå­e­de fi­na­len i Co­pa Ame­ri­ca, hvor de skul­le mø­de Chi­le. Her kun­ne Ar­gen­ti­na vin­de de­res før­ste sejr ved en stor tur­ne­ring si­den 1993, men for fjer­de gang i tra­ek fej­l­e­de de i en fi­na­le, da blandt an­dre Lio­nel Mes­si selv bra­end­te straf­fes­park, og det var me­re end trold­man­den kun­ne kla­re. For ef­ter skuf­fel­sen stop­pe­de Lio­nel Mes­si på det ar­gen­tin­ske lands­hold i en al­der af 29 år med or­de­ne jeg har gjort alt, jeg kan for at ska­be suc­ces hos La Al­bi­ce­le­ste’.

Om Lio­nel Mes­si er uskyl­dig i den mang­len­de suc­ces for det ar­gen­tin­ske lands­hold, vil der va­e­re del­te me­nin­ger om. Li­ge­så del­te me­nin­ger vil der va­e­re, om han har gjort sig skyl­dig i no­get kri­mi­nelt ved­rø­ren­de Pa­na­ma Pa­pers, men når det kom­mer til skat­tesa­gen er jury­en i Bar­ce­lo­na i hvert fald enig.

Mes­si er skyl­dig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.