FARWALES

BT - - EM I FRANKRIG 2016 - Sø­ren Paa­ske | spa@spor­ten.dk

Portu­gal har sul­tet ef­ter en ti­tel, si­den de som stor­fa­vo­rit­ter tab­te EM-fi­na­len på hjem­me­ba­ne mod de­struk­ti­ve Gra­e­ken­land i 2004. Ne­der­la­get gjor­de ondt i den po­rtu­gi­si­ske fol­kesja­el, og det gjor­de ondt på en den­gang 19-årig Cri­sti­a­no Ro­nal­do, som hav­de få­et sit in­ter­na­tio­na­le gen­nem­brud i tur­ne­rin­gen. Si­den den­gang har de ik­ke va­e­ret i en fi­na­le. Men nu får de igen mu­lig­he­den for at vin­de no­get, Portu­gal og Ro­nal­do. Det, der vil va­e­re den før­ste ti­tel til lands­hol­det i det fod­bold­ga­le land.

Og det kan Portu­gal - na­tur­lig­vis, fri­stes man til at si­ge - tak­ke Ro­nal­do for. Ik­ke at han le­ve­re­de en stor­kamp på det subli­me ni­veau, ver­den ef­ter­hån­den ta­ger som en selv­føl­ge, hver gang su­per­stjer­nen be­tra­e­der gra­esta­ep­pet.

Men han vi­ste klas­sen, da det var al­ler­mest nød­ven­digt, og ef­ter en ør­ken­van­dring af en før­ste halv­leg, tvang han Wa­les i knae, da han i det 50. mi­nut steg til vej­rs og pan­de­de bol­den kraft­fuldt i net­tet ef­ter et hjør­ne­s­park. Til 1-0, po­rtu­gi­sisk ekst­a­se og en Ro­nal­do i sin klas­si­ske ju­bel-po­si­tur. Tre gyld­ne mi­nut­ter Tre mi­nut­ter se­ne­re hav­de Ro­nal­do så igen en fod med i en af­gø­ren­de se­kvens, da han send­te en af­slut­ning mod mål, som Na­ni gled frem og med en lang tå fik di­ri­ge­ret i kas­sen til 2-0. Og det af­gjor­de re­elt kam­pen. Ne­de med to scor­in­ger blev op­ga­ven for stor for Ba­le og Wa­les mod Portu­gals de­fen­siv.

Det var el­lers ik­ke åben­lyst i før­ste halv­leg, at Ro­nal­do skul­le en­de med at tra­ek­ke sig sej­r­rigt ud af den me­get imø­de­se­te du­el mod Re­al Madrid-hold­kam­me­ra­ten Ga­reth Ba­le, der er gå­et for­re­st i det wa­li­si­ske sen­sa­tions­togt i Frank­rig.

Ro­nal­do mar­ke­re­de sig i vir­ke­lig­he­den mest po­si­tivt kort tid før start­fløjtet på de før­ste 45 mi­nut­ter, da der skul­le knip­ses de ob­liga­to­ri­ske hold­fo­tos. Her så en bold­dreng sit snit til at få et min­de for li­vet, da han med en te­le­fon i hån­den li­ste­de sig hen ved si­den af Ro­nal­do - det hånd­te­re­de den po­rtu­gi­si­ske su­per­stjer­ne med et stort smil og alt det over­skud, han el­lers ik­ke har de­mon­stre­ret som for­ven­tet ved det­te EM.

Ro­nal­dos stør­ste af­tryk var, da han blev sur over en si­tu­a­tion, hvor man kan dis­ku­te­re, om der blev be­gå­et straf­fes­park mod Portu­gals an­fø­rer. De to epi­so­der var det mest na­ev­ne­va­er­di­ge i en mildt sagt ke­de­lig og kva­li­tets­for­ladt før­ste halv­leg.

Men på tre gyld­ne mi­nut­ter i be­gyn­del­sen af an­den halv­leg sat­te Ro­nal­do & co. alt­så trumf på - og her­ef­ter sat­te de ma­ski­nen på cru­i­se con­trol og kør­te sej­ren i land uden pro­ble­mer.

Der­med er Portu­gal finaleklar mod en­ten Frank­rig el­ler Tys­kland ef­ter det, der er de­res før­ste sejr un­der EM i or­di­na­er spil­le­tid. Wa­les deri­mod kan rej­se hjem og de med al sand­syn­lig­hed kan for­ven­te at bli­ve mod­ta­get som fol­ke­hel­te af en god del af na­tio­nens tre mil­li­o­ner ind­byg­ge­re. Selv­om Ba­le alt­så blev den lil­le i du­el­len

mod Ro­nal­do. KAMPFAKTA MÅL: 1-0 Ro­nal­do (50.), 2-0 Na­ni (54.) ADVARSLER: Portu­gal: Al­ves (71.) Ro­nal­do (72.). Wa­les: Al­len (8.), Che­ster (62.), Ba­le (87.) TIL­SKU­E­RE: 56.000 på Sta­de de Ly­on i Ly­on

Ga­reth Ba­le ra­ek­ker op­gi­ven­de ha­en­der­ne i vej­ret. De tapre Wa­les­spil­le­re kun­ne ik­ke stil­le no­get op mod Portu­gal. FO­TO: AFP/REUTERS

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.