Top­pen af pop­pen

Frank­rig og Tys­kland mø­des i en re­gu­la­er stjernekrig, men hvem er de bed­ste of­fen­siv­spil­le­re, de­fen­siv­spil­le­re og de dy­re­ste stjer­ner?

BT - - EM I FRANKRIG 2016 - Mi­chel Wik­kel­sø David­sen | mi­cd@spor­ten.dk

Det er to af de stør­ste lan­de. De stør­ste stjer­ner. Ja, det er nok EMs stør­ste kamp.

Va­ert­s­na­tio­nen fra Frank­rig skal op imod de­res før­ste mod­stan­der fra den øver­ste klas­se, når de for­sva­ren­de ver­dens­me­stre fra Tys­kland ven­ter i af­ten. Paul Pog­ba, Ma­nu­el Neu­er, To­ni Kroos og An­to­i­ne Gri­ez­mann ud­gør rol­le­li­sten, men sceno­gra­fi­en er ren fransk på Sta­de Ve­lodro­me i Mar­seil­le.

Det er en fak­tor, som ty­sker­ne har med i over­vej­el­ser­ne in­den af­te­nens stor­kamp, forta­el­ler land­stra­e­ner Jo­a­chim Löw, der dog har en god op­le­vel­se i den kor­te hukom­mel­se.

»Det er fedt at spil­le dis­se kam­pe. To hold, der står over for hin­an­den. Jeg el­sker ba­re knald el­ler fald-kam­pe mod dis­se hold.«

»Det er su­per, når der er så­dan en at­mos­fa­e­re. Na­e­sten he­le sta­dion vil va­e­re imod os. Der er en ener­gi – he­le lan­det står bag Frank­rig. Men i Bra­si­li­en stod der er et land med 200 mil­li­o­ner bag dem, og vi vi­ste os at hånd­te­re det godt. Det vil vi gø­re igen,« si­ger Jo­a­chim Löw iføl­ge UEFAs hjem­mesi­de.

Han skal igen­nem af­te­nens op­gør uden for­svar­skrum­tap­pen Mats Hum­mels, der er i ka­ran­ta­e­ne, mens BA­SE­RET PÅ AN­TAL DRIBLINGER PR. KAMP VED EM 1. 2. 3. 4. 5. bå­de Ba­sti­an Schwe­in­s­te­gi­er og Sa­mi Khe­dira er tvivls­om­me og Ma­rio Go­mez helt sik­kert ik­ke er med.

In­gen mat­chvin­der

Som om det ik­ke var nok, har ty­sker­ne og­så en anel­se pro­ble­mer med at fin­de den sik­re mat­chvin­der. Frank­rig har Gri­ez­mann, Giroud og Pay­et, der på skift af­gør kam­pe­ne,

Det er su­per, når der er så­dan en at­mos­fa­e­re. Na­e­sten he­le sta­dion vil va­e­re imod os. Der er en ener­gi – he­le lan­det står bag Frank­rig. Men i Bra­si­li­en stod der er et land med 200 mil­li­o­ner bag dem Jo­a­chim Löw

men ty­sker­ne har set den nor­ma­le må­l­ma­ger Tho­mas Mül­ler kø­re i tom­gang. Bay­ern Mün­chen-top­sco­re­ren for­sik­rer dog, at det ik­ke er no­get, der går ham på.

»Mål er ik­ke min ben­zin. De er mu­lig­vis la­ke­ring på min bil for at se godt ud udadtil. Men min ben­zin er min vil­je ef­ter at få suc­ces,« si­ger Mül­ler iføl­ge Go­al – og til­fø­jer så al­li­ge­vel, at der nok er no­get in­de i den dan­sen­de krop, der hi­ger ef­ter at sen­de en bold i må­let.

»Selv­føl­ge­lig vil­le jeg ger­ne ha­ve sco­ret, men i Syd­afri­ka slut­te­de jeg som top­sco­rer. Da var jeg ik­ke med i se­mi­fi­na­len på grund af ka­ran­ta­e­ne, og vi røg ud. Jeg nød Bra­si­li­en langt me­re. Men et mål vil­le hja­el­pe, da jeg så vil­le slip­pe for at sva­re på spørgs­mål om, hvor­for jeg ik­ke sco­rer me­re,« si­ger Mül­ler.

Sco­rer han i af­ten, vil han mu­lig­vis kun­ne hja­el­pe Tys­kland til de­res sjet­te se­mi­fi­na­le-sejr over Frank­rig gen­nem ti­der­ne. El­lers kan han gla­e­de sig over, at han iføl­ge Trans­fer­markt.co.uk er den spil­ler af størst va­er­di. Se den sta­ti­stik og fle­re an­dre ovenover.

FO­TO: AFP/EPA/ REUTERS

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.