I af­ten stemp­ler Mül­ler ind

BT - - EM I FRANKRIG 2016 -

THO­MAS MÜL­LER HAR end­nu ik­ke sco­ret ved EM og per­so­ni­fi­ce­rer Tys­klands helt sto­re pro­blem i dis­se år: Hol­det mang­ler an­gri­be­re og ky­nis­me. Al­li­ge­vel tror jeg, at net­op Tho­mas Mül­ler stemp­ler ind som den helt af­gø­ren­de spil­ler mod Frank­rig i af­ten. Det skal jeg nok kom­me til­ba­ge til.

Tysk fod­bold har hi­sto­risk set al­tid pro­du­ce­ret man­ge ’Torjä­ge­re’ med Gerd Mül­ler, Ru­di Völ­ler, Karl-He­inz Rum­me­n­ig­ge, Jür­gen Kl­in­s­mann og Miroslav Klo­se som de al­ler­stør­ste, men de se­ne­ste år er ud­vik­lin­gen stop­pet.

Tys­kland er med ret­te ble­vet rost for lan­dets ta­len­t­ud­vik­ling, men sam­ti­dig med at man pro­du­ce­rer kant­spil­le­re, of­fen­si­ve midt­ba­ne­spil­le­re og fal­ske ni­e­re i ho­be­tal, mang­ler man en an­gri­ber. Tys­kland ska­ber som re­gel et stort spi­lover­tag og kre­e­rer man­ge chan­cer, men mang­ler ky­nis­me i front.

Tho­mas Mül­ler er på man­ge må­der en ver­dens­klas­se­spil­ler, men han kan på lang sigt ik­ke ud­fyl­de det hul, der op­stod, da Miroslav Klo­se stop­pe­de på lands­hol­det.

Ved den­ne slut­run­de har Tho­mas Mül­ler haft 17 af­slut­nin­ger i fem kam­pe uden at sco­re, og den slags har det med at bli­ve selv­for­sta­er­ken­de, bedst ek­sem­pli­fi­ce­ret ved, at han bra­end­te den stør­ste chan­ce af al­le, da han mis­se­de i straf­fes­parks­kon­kur­ren­cen mod Ita­li­en. TYS­KLANDS GE­NE­REL­LE UD­FOR­DRING med mang­len­de ky­nis­me be­gynd­te al­le­re­de i EMkva­li­fi­ka­tions­tur­ne­rin­gen. Mod Po­len hav­de Tys­kland 29 af­slut­nin­ger uden at sco­re, og mod Ir­land skul­le ty­sker­ne bru­ge 22 for­søg til at sco­re en en­kelt gang og sik­re sig et 1-1-re­sul­tat.

I beg­ge kam­pe be­gynd­te Tho­mas Mül­ler i front, og selv­om Bay­ern Mün­chen-spil­le­ren har et fan­ta­stisk mål­in­stinkt og og­så vi­ste si­ne kva­li­te­ter som an­gri­ber un­der VM i bå­de Bra­si­li­en og Syd­afri­ka, hvor han beg­ge ste­der score­de fem mål, aen­drer det ik­ke ved, at han er bed­re i en me­re til­ba­ge­truk­ket rol­le end helt på top.

Jeg har kig­get lidt på hans sta­ti­stik­ker for sid­ste sa­e­son: Ni mål i ni EM-kva­li­fi­ka­tions­kam­pe 20 mål i 34 Bun­des­liga-kam­pe Ot­te mål i 12 Cham­pions Le­ague-kam­pe Fi­re mål i fem DFB-Po­kal­kam­pe

Det er klas­se, og man kun­ne fort­sa­et­te med at se på, hvad han i en al­der af 26 år al­le­re­de har vun­det: VM (2014) VM for klubhold (2013) Cham­pions Le­ague (2013) Det ty­ske mester­skab (2010, 2013, 2014, 2015, 2016 DFB Cup (2010, 2013, 2014, 2016) Top­sco­rer ved VM i 2010 (fem mål, tre as­si­ster): Bed­ste un­ge spil­ler ved VM 2010 Cham­pions Le­ague-fi­na­list (2010, 2012) HAN ER EN­HVER tra­e­ners drøm, og jeg be­un­drer ham van­vit­tigt. Han er en ae­g­te hold­spil­ler, og han af­gør fod­bold­kam­pe. Han be­gyn­der al­tid med at sa­et­te hol­det over sig selv, og der går ik­ke man­ge af hans slags rundt i mo­der­ne fod­bold. Hans tra­e­ner i Bay­ern Mün­chen, Pep Gu­ar­di­o­la, ka­rak­te­ri­se­re­de ham på en in­ter­es­sant må­de i 2015:

»Mül­ler har mas­ser af kva­li­tet, hans styr­ker er op­ti­mis­me og op­portu­nis­me, men han kan sta­dig bli­ve bed­re.«

Hans kom­pe­ten­cer er, at han har ev­nen til at fin­de og lø­be i de rig­ti­ge og af­gø­ren­de rum. Han har sto­re målscor­ings­ev­ner med bå­de fod og ho­ved, og så har han vin­der­men­ta­li­tet. Der­u­d­over har han fak­tisk en so­lid tek­nik, hvil­ket han er nødt til for at kun­ne spil­le i så små rum, som de gør på det ty­ske lands­hold. Han har tak­tisk for­stå­el­se, der gør, at han bå­de kan spil­le på kan­ter­ne, på top og som ha­en­gen­de an­gri­ber. Han har stor lø­be­ka­pa­ci­tet, ti­m­ing og ar­bej­der for sit hold. NÅR HAN PÅ det se­ne­ste og isa­er un­der EM ik­ke har va­e­ret så far­lig for Tys­kland, som han har va­e­ret for sit klubhold, tror jeg, det skyl­des, at der i Bay­ern er fle­re, som ta­ger op­ma­er­k­som­he­den, så Mül­ler kan bru­ge sin helt sto­re spids­fa­er­dig­hed: Ev­nen til at fin­de og lø­be i de rig­ti­ge og af­gø­ren­de rum. En an­den vin­kel er, at ty­sker­ne ik­ke over­ra­sken­de har mødt me­get de­fen­sivt indstil­le­de mand­ska­ber og på den må­de trods stor do­mi­nans har haft sva­ert med at sco­re. Tho­mas Mül­ler har brug for at bli­ve sat bed­re i sce­ne med et til ti­der me­re di­rek­te og hur­tigt pas­nings­spil, for­di han ik­ke på egen hånd ev­ner via si­ne en til en-fa­er­dig­he­der at brin­ge sig i scor­ings­si­tu­a­tio­ner. Ty­sker­ne har ik­ke de wings, som Mül­ler lukre­rer på i Mün­chen, og der­med er spil­let cen­tre­ret om­kring Kroos cen­tralt, hvil­ket gør det sva­e­re­re for Mül­ler!

Men lur mig om ik­ke Mül­ler slår til­ba­ge, når det vir­ke­lig ga­el­der – alt­så i af­ten! Op til kam­pen mod Frank­rig har Tys­kland sto­re mand­skabs­ma­es­si­ge ud­for­drin­ger, og net­op når pro­ble­mer­ne er størst, ved vi, at ty­sker­ne er bedst.

I en kamp hvor Frank­rig er på hjem­me­ba­ne, tror jeg, der vil op­stå mu­lig­he­der for Tho­mas Mül­ler, for­di fransk­ma­en­de­ne i pe­ri­o­der vil ta­ge ini­ti­a­ti­vet, hvil­ket vil ska­be rum bag for­svarska­e­den, som Mül­ler og Tys­kland vil kun­ne ud­nyt­te.

Så mit bud er, som jeg skrev i top­pen, at Tho­mas Mül­ler stemp­ler ind mod Frank­rig og sco­rer. Han er man­den til de af­gø­ren­de mo­men­ter, og så­dan et har vi nu. TRA­E­NER I AGF

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.