Tour de Fran­ce ’Jeg er en di­e­sel­mo­tor’

BT - - TOUR DE FRANCE -

NÅR DET BLI­VER HÅRDT Sved­per­ler i mas­se­vis drev ned af Chris An­ker Sø­ren­sens møg­be­skid­te pan­de, da han tril­le­de i mål i går ef­ter­mid­dag i Le Li­o­r­an - lidt over 20 mi­nut­ter ef­ter tors­da­gens vin­der, Greg van Aver­ma­et (BMC). Det var der egent­lig ik­ke no­get ma­er­ke­ligt i. Han hav­de net­op til­ba­gelagt Tour de Fran­ces før­ste al­vor­li­ge bjer­g­ud­for­dring - de 216 ste­gen­de var­me ki­lo­me­ter op og ned i Mas­sif Cen­tral-land­ska­bet.

»Den var rig­tig hård. Isa­er til sidst, hvor der vir­ke­lig blev kørt sta­er­kt. Jeg var ik­ke så­dan helt su­per, om­vendt var jeg hel­ler ik­ke helt dår­lig. Der var man­ge, der led me­re end mig i dag, og det er al­tid po­si­tivt,« for­tal­te Fortu­neo-Vi­tal Con­cept-dan­ske­ren, der på trods af, at han måt­te slip­pe fa­vo­rit­grup­pen på en af de sid­ste stig­nin­ger, sta­dig er fortrøst­nings­fuld i for­hold til drøm­men om en Tour-eta­pe­sejr. Hel­det mang­le­de »Jeg er me­re en di­el­sel­mo­tor. Jeg har alt­så ik­ke de der sinds­sygt hø­je watt i mig. Men som re­gel ple­jer mi­ne di­e­sel-ben at få det bed­re og bed­re i lø­bet af en Tour, når de an­dre er ble­vet tra­et­te. Jeg har det bedst, når al­le folk er fuld­sta­en­dig smadret.«

Gårs­da­gens eta­pe blev do­mi­ne­ret af et tid­ligt ud­brud, der un­der­vejs hav­de over 15 mi­nut­ter ned til fel­tet. I den­ne grup­pe sad eta­pe­vin­de­ren Greg van Aver­ma­et, der nu er i gult og for an­det år i tra­ek har sik­ret sig en eta­pe­sejr.

Chris An­ker Sørensen forta­el­ler, at han fak­tisk var ta­et på selv at kom­me med i det af­gø­ren­de ud­brud.

»Jeg var af sted i ud­brud­det li­ge før. De kør­te kon­tra på os og kom af­sted, og så­dan er det jo en­gang imel­lem. Men jeg vil­le sinds­sygt ger­ne ha­ve va­e­ret med der­u­de.«

Dan­ske­ren vil prø­ve hel­det af igen en af de kom­men­de da­ge. Som re­gel ple­jer mi­ne di­e­sel­ben at få det bed­re og bed­re i lø­bet af en Tour, når de an­dre er ble­vet tra­et­te. Jeg har det bedst, når al­le folk er fuld­sta­en­dig smadret

»I mor­gen (tors­dag, red.) bli­ver det en sprin­te­r­e­ta­pe, men der­ef­ter er der jo tre da­ge, hvor jeg ger­ne vil ram­me det rig­ti­ge ud­brud og se, hvad der kom­mer ud af det.«

Og ’Ok­sen fra Ham­mel’ har opskriften på sit per­fek­te bjerg-ud­brud klar.

»Ja­men, alt­så hvis jeg kun­ne få Kit­tel (Etixx-Qu­i­ck-Step, red.), Gro­e­newe­gen (Team Lot­to NL, red.) og så­dan nog­le sprin­te­re-ty­per med mig, vil­le det va­e­re rig­tig godt. Så kun­ne de sid­de på de fla­de styk­ker og fy­re den af for mig, mens jeg stil­le og ro­ligt sid­der på da­ek. Og så kan jeg kø­re fra dem, når vi når hen til stig­nin­gen,« lød det drøm­men­de fra Chris An­ker.

»Det vil­le va­e­re per­fekt. Det per­fek­te ud­brud er al­tid det ud­brud, hvor man er den sta­er­ke­ste.«

lavg@spor­ten.dk @Las­seV­ge ni­el@spor­ten.dk @MadsKNi­el­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.