Højt Juu­le­hu­mør

Tour-de­bu­te­ren­de Chri­stop­her Juul-Jen­sen fejre­de i går sin fød­sels­dag uden ga­ver el­ler sang. Til gen­ga­eld var der bjer­ge

BT - - TOUR DE FRANCE - Las­se Vø­ge | lavg@spor­ten.dk Mads Kind­berg Ni­el­sen | ni­el@spor­ten.dk

Den dan­ske Tour-de­butant Chri­stop­her Juul-Jen­sen er med Ca­ven­dish-fart ved at ud­vik­le sig til en af Tour de Fran­ces ka­e­le­da­eg­ger. Ori­ca-Bi­ke­e­x­chan­ge­ryt­te­ren er med sit bre­de smil og sto­re imø­de­kom­men­hed al­le­re­de ble­vet po­pu­la­er i Tour de Fran­ces ’pad­do­ck’ – om­rå­det, hvor Tour-hol­de­nes bus­ser sam­les in­den eta­pe­af­gang. Og ved Gårs­da­gens start i Li­mo­ges var smilet om mu­ligt end­nu bre­de­re, da Chri­stop­her Juul-Jen­sen hop­pe­de ud af den blå­hvi­de Ori­caBi­ke­e­x­chan­ge-bus. Han kun­ne nem­lig fejre sin 27. fød­sels­dag. Til­lyk­ke­ee! »Man­ge tak.« Er du ble­vet for­ka­e­let af di­ne hold­kam­me­ra­ter? »Ja, det har va­e­ret en vild fejring. Vi har holdt tak­tik­mø­de... haha. Nej, der har over­ho­ve­det ik­ke va­e­ret no­get med ga­ver el­ler fød­sels­dags­sang... end­nu. Men Tou­ren fejrer det så med at la­eg­ge årets før­ste bjer­ge­ta­pe pra­e­cist på den­ne dag,« for­tal­te den nu 27-åri­ge dan­sker og til­fø­je­de:

»Men hey, jeg er om­rin­get af ven­ner og kol­le­ga­er, så det er fak­tisk me­get hyg­ge­ligt. Vi har en dansk kok på hol­det, så jeg hå­ber at kun­ne by­de mi­ne hold­kam­me­ra­ter på en ae­g­te dansk ka­ge­mand i af­ten.« En nem start Din Tour-de­but har nu fem eta­per på ba­gen. Hvor­dan har de før­ste da­ge i ver­dens hår­de­ste cy­kel­løb va­e­ret?

»Det har va­e­ret gan­ske for­nuf­tigt. Uden at ly­de som en ar­ro­gant pro­fes­sio­nel med stjer­ne­ben, har det fak­tisk va­e­ret re­la­tivt nemt. Spe­ci­elt for os – vi har ik­ke haft en mand til klas­se­men­tet el­ler mas­ses­pur­ter­ne, vi har skul­let kø­re for. Vi har ba­re nydt godt af de an­dre holds hår­de ar­bej­de.«

Hvor­dan er din per­son­li­ge op­le­vel­se?

»Der er en ver­den til for­skel, hvis jeg ek­sem­pel­vis sam­men­lig­ner med min før­ste uge i Giro­en. Den stress og den op­ma­er­k­som­hed, der

Det er den fe­de­ste op­le­vel­se i he­le ver­den. At va­e­re en del af no­get, der ik­ke ba­re er ver­dens stør­ste cy­kel­løb men blandt ver­dens stør­ste sports­be­gi­ven­he­der, er ube­skri­ve­ligt Chri­stop­her Juul-Jen­sen

er her i Tou­ren, er helt vild. Man fly­der rundt i et oce­an af men­ne­sker og me­di­e­folk. Det skal man godt nok li­ge vaen­ne sig til. Tou­ren er det ul­ti­ma­ti­ve som cy­kel­ryt­ter. Jeg var med til at vin­de Giro­en med Al­ber­to (Con­ta­dor, red.) sid­ste år, men det her er på en må­de god­ken­del­ses­stemp­let for en cy­kel­ryt­ter.«

En fed op­le­vel­se

»Men det er den fe­de­ste op­le­vel­se i he­le ver­den. At va­e­re en del af no­get, der ik­ke ba­re er ver­dens stør­ste cy­kel­løb men blandt ver­dens stør­ste sports­be­gi­ven­he­der, er ube­skri­ve­ligt. Alt er gan­get med 10 i for­hold til, hvad jeg tid­li­ge­re har prø­vet. Jeg er vant til at sid­de og se det i fjern­sy­net, og nu er jeg li­ge plud­se­lig en af de ryt­te­re, som er med i fel­tet. Det er en vild for­nem­mel­se.«

Je­res er­kla­e­re­de målsa­et­ning i årets Tour er en eta­pe­sejr. Hvor­når skal vi se dig i ud­brud?

»Puhaa, vi må se... må­ske i mor­gen (i dag, red.) el­ler i over­mor­gen.«

FO­TO: THO­MAS SJØRUP

Chri­stop­her Juul-Jen­sen (tv.) kun­ne i går fejre sin fød­sels­dag med årets før­ste bjer­ge­ta­pe i Tou­ren. Til høj­re ses Lars Bak.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.