An­dré Greipel op­sat på at ram­me rig­tigt

BT - - TOUR DE FRANCE -

Tors­da­gens ru­te Igen i dag skal ryt­ter­ne ud på en re­la­tiv lang eta­pe. De 190,5 km fra Ar­pa­jon-sur-Cère til Mon­tau­ban ser umid­del­bart ik­ke ud af me­get på pro­fi­len, men det kan sag­tens vi­se sig at bli­ve end­nu en hård dag. So­len og var­men be­gyn­der så­le­des for al­vor at gø­re sit ind­t­og i årets Tour de Fran­ce. I dag mel­des der om tem­pe­ra­tu­rer på over 30 gra­der og kun svag vind.

De før­ste 25 km af eta­pen går kon­stant op og ned. Her­ef­ter ven­ter en 12 km lang ned­kør­sel ef­ter­fulgt af 25 fla­de km. Ef­ter 60 km i sad­len be­gyn­der ryt­ter­ne at kla­tre igen. Først kom­mer ka­te­go­ri 3-stig­nin­gen Col des Estaques (2 km med 6 pro­cent i snit) og der­ef­ter ka­te­go­ri 4-stig­nin­gen Côte d’Au­bin (1,3 km med 5,4 pro­cent i snit). I for­la­en­gel­se af de to knol­de er da­gens ind­lag­te po­ints­purt pla­ce­ret. Her går det li­ge­le­des opad mod stre­gen med 3-4 pro­cent i snit. Po­int­kon­kur­ren­cen er ut­ro­lig ta­et i øje­blik­ket. Selv­om der er flest po­int at hen­te på mål­stre­gen, er de ind­lag­te spur­ter og­så vig­ti­ge. Hvis Tin­koff va­el­ger at sa­et­te fart på fel­tet henover de små stig­nin­ger in­den spur­ten, kan hol­det må­ske ryste Mar­cel Kit­tel og Mark Ca­ven­dish af. I så fald vil Pe­ter Sa­gan ha­ve go­de mu­lig­he­der for at ud­byg­ge sin fø­ring.

De ef­ter­føl­gen­de 100 km bør ik­ke vol­de fel­tet syn­der­ligt be­sva­er. Kun en en­kelt ka­te­go­ri 3-stig­ning er til­ba­ge, hvis top kom­mer med over 40 km til mål. Selv hvis en af sprin­ter­ne bli­ver sat af her, er der sta­dig mas­ser af tid til at få kon­takt med fel­tet igen. Tors­da­gens fi­na­le Ef­ter at ha­ve kørt over mo­tor­vejs­bro­en med li­ge un­der 5 km igen er ter­ra­e­net fladt ind mod mål. Ryt­ter­ne dre­jer til høj­re i en rund­kør­sel med 3 km til­ba­ge og igen en ki­lo­me­ter se­ne­re. Beg­ge sving er ret blø­de og far­ten bør så­le­des kun­ne hol­des høj. Lidt me­re tek­nisk kra­e­ven­de er ven­stresvin­get i den ef­ter­føl­gen­de rund­kør­sel, hvor vej­en sna­ev­rer ind. Kort ef­ter kø­rer ryt­ter­ne ind på den sid­ste ki­lo­me­ter, hvor end­nu et ven­stresving ven­ter i en rund­kør­sel. Den sid­ste for­hin­dring kom­mer med ca. 500 me­ter til mål, hvor et høj­re­sving ven­ter fel­tet, in­den det sid­ste styk­ke er li­ge ud. Det bli­ver så­le­des ut­ro­ligt vig­tigt at va­e­re po­si­tio­ne­ret rig­tigt in­de på den sid­ste ki­lo­me­ter, da fel­tet vil bli­ve truk­ket helt ud i de to sid­ste sving. Tors­da­gens fa­vo­rit­ter Gårs­da­gens eta­pe ko­ste­de man­ge kra­ef­ter. Hvis ik­ke sprin­ter­ne er kom­met sig helt oven på stra­bad­ser­ne, kan mor­ge­nud­brud­det må­ske vi­se sig at hol­de he­le vej­en igen. Det kom­mer me­get an på, hvor­dan BMC vil gri­be tin­ge­ne an. Selv­om hol­det har fø­rer­trøj­en med Greg Van Aver­ma­et, hand­ler det he­le sta­dig først og frem­mest om Tejay van Gar­de­ren og Ri­chie Por­te. Hvis en grup­pe med ryt­te­re langt ne­de i klas­se­men­tet kom­mer af­sted, vil BMC med stor sand­syn­lig­hed ta­ge det stil­le og ro­ligt og la­de sprin­ter­hol­de­ne la­ve alt ar­bej­det. Her bli­ver det så spa­en­den­de at se, hvem der først ta­ger te­ten.

Mit bud er Lot­to Sou­dal. An­dré Greipel er fort­sat uden sejr. Han an­kom til Tou­ren i for­ry­gen­de form ef­ter at ha­ve vun­det det ty­ske mester­skab og var ut­ro­lig ta­et på at vin­de 3. eta­pe i pho­to-fi­nish-af­gø­rel­sen mod Mark Ca­ven­dish. Greipel har et af lø­bets sta­er­ke­ste sprin­ter­tog til at kø­re sig i stil­ling i fi­na­len. Det så ud til at va­e­re sat per­fekt op på tirs­da­gens eta­pe, men i spur­ten op ad bak­ke løb Greipel gan­ske en­kelt tør for kra­ef­ter og måt­te se ri­va­ler­ne over­ha­le ham på beg­ge si­der. Da­gens fla­de spurt pas­ser umid­del­bart me­get bed­re til den sto­re ty­sker, der for­stå­e­ligt nok og­så er ut­ro­ligt op­sat på at ram­me rig­tigt den­ne gang. Ef­ter to an­den­plad­ser til det bel­gi­ske hold, kan det­te me­get vel va­e­re da­gen, hvor det lyk­kes.

På 4. eta­pe vi­ste Mar­cel Kit­tel, at han sta­dig har, hvad der skal til for at vin­de eta­per i Tour de Fran­ce. På trods af, at CYKELEKSPERT han åb­ne­de tid­ligt i den op­ad­gå­en­de fi­na­le, for­må­e­de ty­ske­ren sta­dig at hol­de kon­kur­ren­ter­ne bag sig. Li­ge­som Lot­to Sou­dal, har Etixx-Qu­i­ck-Step og­så et rig­tig sta­er­kt sprin­ter­tog til start. Som sagt er po­si­tio­ne­rin­gen alp­ha og om­e­ga på de sid­ste ki­lo­me­ter. Hvis Kit­tel bli­ver le­ve­ret i front og selv kan tra­e­de hjem på flad vej, bli­ver han ut­ro­lig sva­er at slå. Til det tra­e­der han sim­pelt­hen for man­ge watt. Dog har Mark Ca­ven­dish be­vist, at det ik­ke er umu­ligt at slå ham. Di­men­sion Da­ta-kap­ta­j­nen ser ud til at va­e­re til­ba­ge på sit tid­li­ge­re top­ni­veau og har al­le­re­de vun­det to eta­per. Mod­sat de to ty­ske­re, be­hø­ver Ca­ven­dish in­tet le­a­dout for at vin­de. Han la­eg­ger sig i ste­det i slip­strøm­men på ri­va­ler­ne og ud­nyt­ter sit ek­stra­or­di­na­e­re ki­ck på de af­gø­ren­de me­ter. Som Ca­ven­dish har kørt i det­te Tour de Fran­ce, kan han nemt gå hen og ta­ge sejr num­mer tre på blot seks da­ge. Tors­da­gens out­si­de­re Ef­ter de se­ne­ste tre mas­ses­pur­ter ved vi al­le­re­de nu, hvem out­si­der­ne til top­pla­ce­rin­ger­ne er. Pe­ter Sa­gan (Tin­koff), Ale­xan­der Kri­stoff (Ka­tusha), Dylan Gro­e­newe­gen (Team Lot­to NL), Jo­hn De­gen­kolb (Gi­ant-Alpe­cin), Edward The­uns (Trek-Se­gaf­redo), Son­dre Holst En­ger (IAM Cycling), Mi­cha­el Mat­t­hews (Oirca-Bi­ke­e­x­chan­ge) og i sa­er­de­les­hed Bry­an Coquard (Di­rect Ener­gie) bør al­le kaempe med om de øver­ste plad­ser i dag. Den lil­le fransk­mand vi­ste se­ne­st sin hur­tig­hed på 4. eta­pe, hvor han var mil­li­me­ter fra at slå Kit­tel. Dog pas­se­de tirs­da­gens fi­na­le og­så Coquard en del bed­re end da­gens fla­de mas­ses­purt. Det be­ty­der dog ik­ke, at Coquard er uden chan­ce for at vin­de i Mon­tau­ban.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.