Hi­sto­risk dansk at­le­tik-re­sul­tat

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ole Hes­sel­b­jerg skrev i går dansk at­le­tik-hi­sto­rie. I det før­ste af de to he­at ved EM i Am­ster­dam løb for­hin­drings­lø­be­ren sig ind på fem­te­plad­sen, og det var li­ge pra­e­cis nok til at sik­re sig en plads i fi­na­len, som lø­bes i mor­gen.

Hes­sel­b­jerg løb 8.32,17 for de syv en halv om­gang med 28 bom­me og syv pas­sa­ger af vand­gra­ven. Det er hans na­est­bed­ste tid no­gen­sin­de, og han så oven i kø­bet ud til at ha­ve tin­ge­ne un­der kon­trol, da han løb over mål­stre­gen, så der kan va­e­re me­re i po­sen til fi­na­len, hvor han og­så kan kva­li­fi­ce­re sig til OL.

»Det er helt sik­kert mu­ligt, men det er ik­ke min før­ste pri­o­ri­tet. Det bli­ver at få den bedst mu­li­ge pla­ce­ring. Bli­ver det et tak­tisk løb, vil jeg ik­ke lø­be de­ci­de­ret ef­ter at kla­re OL-kra­vet,« si­ger Hes­sel­b­jerg på Dansk At­le­tik For­bunds fa­ce­book-si­de. Kra­vet ly­der på 8.30.00. Flem­m­ing Jen­sens dan­ske re­kord ly­der på 8.23,56 og stam­mer helt til­ba­ge fra 1987.

Det er før­ste gang si­den 1946, at der er dansk del­ta­gel­se i en EM-fi­na­le i for­hin­drings­løb.

Ole Hes­sel­b­jerg har gen­nem nog­le år lø­bet i USA, hvor han stu­de­rer. Her­hjem­me re­pra­e­sen­te­rer han Øster­bro­klub­ben Spar­ta.

På for­hånd har Dansk At­le­tik For­bunds sport­s­chef, Pi­o­tr Ha­czek, fast­slå­et, at må­let for de 10 dan­ske EM-del­ta­ge­re er to fi­na­le­plad­ser. Ud­over Hes­sel­b­jerg hvi­ler for­vent­nin­ger­ne i høj grad på ha­ek­ke­lø­be­ren Sara Slott Pe­ter­sen og 800 me­ter-lø­be­ren An­dreas Bu­be.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.