Er­ling får mag­ten

Pa­tri­ar­ken Kurt Da­ell slår fast: Det er den ae­ld­ste søn, som skal ta­ge over

BT - - NYHEDER - Sil­la Ba­ka­lus | silb@bt.dk

Det bli­ver den 45-åri­ge Er­ling Da­ell, der, når tid er, skal over­ta­ge chef­sto­len i Ha­rald Ny­borg og Jem &Fix fra sin far. Det forta­el­ler Kurt Da­ell til BT.

For­le­den luf­te­de lil­le­broren Njal Da­ell si­ne sto­re am­bi­tio­ner i Bør­sen, og der skal nok bli­ve plads til ham. Men ik­ke i spid­sen for fa­mi­lieim­pe­ri­et.

»Der er ab­so­lut plads til dem beg­ge to. In­gen tvivl om det,« si­ger den 75-åri­ge Kurt Da­ell:

»Men Er­ling har va­e­ret i Ha­rald Ny­borg si­den år 2000, og han har en ud­dan­nel­se, der gør, at han me­get let­te­re end Njal vil kun­ne sa­et­te sig i min stol. Men så må de selv enes om det bag­ef­ter. Det er ik­ke så­dan, at jeg skal ud­pe­ge den ene til no­get, det må de selv fin­de ud af. Men jeg er ret sik­ker på, at og­så Njal vil fin­de det ret na­tur­ligt, at det er sto­re­bror, der sa­et­ter sig i min stol.«

I åre­vis har det da og­så va­e­ret Kurt Da­ells ae­ld­ste søn, Er­ling Da­ell, der har va­e­ret ud­set til at over­ta­ge le­del­sen i lav­pris­byg­ge­mar­ke­der­ne. Og al­le­re­de for fle­re år si­den over­tog Er­ling Da­ell 40 pro­cent af ak­tier­ne, så han nu sam­men med Kurt Da­ell, der sid­der på de sid­ste 60 pro­cent, ejer Ha­rald Ny­borg og Jem & Fix.

»Jeg har he­le ti­den sagt, at Er­ling vil få en lil­le over­del af ak­tier­ne, så der ik­ke kom­mer den si­tu­a­tion, vi hav­de i Da­ells, hvor det var 50-50. Så er man fuld­sta­en­dig låst he­le ti­den. For man kan sag­tens tra­e­de på brem­sen med én fod, men der skal to fød­der til for at tra­e­de på spe­e­de­ren,« si­ger han.

Stri­dig­he­der om Da­ells Va­re­hus Så du har be­slut­tet dig for, at Er­ling skal ha­ve en lil­le over­va­egt af mag­ten?

»Ja, og det er Njal klar over. Men jeg har ik­ke be­slut­tet mig for, om det skal va­e­re på den må­de, at han ba­re får lidt fle­re ak­tier, el­ler om bli­ver ved­ta­egts­be­stemt. Det kan gø­res på for­skel­li­ge må­der.«

At for­de­lin­gen af den kom­men­de arv ik­ke vil gi­ve stri­dig­he­der i fa­mi­li­en, er no­get, der lig­ger Kurt Da­ell me­get på sin­de. I 1980er­ne og 90er­ne hav­ne­de han nem­lig selv som ar­ving til va­re­hu­set Da­ells midt i et fa­mi­lie­op­gør, der ud­vik­le­de sig til et af dan­marks­hi­sto­ri­ens va­er­ste af slagsen.

Der teg­ne­de sig el­lers et uklart bil­le­de af magt­for­de­lin­gen i Ha­rald Ny­borg-kon­cer­nen ef­ter et in­ter­view i Bør­sen. Her for­tal­te Njal Da­ell, at han og­så vil­le ar­ve, og at han drøm­te om at gø­re kar­ri­e­re i fa­mi­lie­virk­som­he­den – me­get ger­ne som di­rek­tør.

Kurt Da­ell si­ger imid­ler­tid, at brød­re­ne har det »godt med hin­an­den«:

»De har det me­get fint med hin­an­den. Njal ser op til sin sto­re­bror, og sto­re­bror kan li­de sin lil­le­bror. Så i be­tragt­ning af, at der er 18 års for­skel, og at de er halv­brød­re, så er de me­get, me­get sø­de ved hin­an­den.«

Og den al­dren­de be­sty­rel­ses­for­mand gla­e­der sig over, at hans yng­ste søn har sto­re am­bi­tio­ner.

»At det er hans slut­mål, det kan jeg ik­ke rig­tig ha­ve no­get imod. Jeg kan da kun va­e­re glad for, at mi­ne børn er gla­de for at ar­bej­de i fir­ma­et.« Brik­ker­ne vil fal­de na­tur­ligt »Njal ind­ser på et tids­punkt, at han har brug for lidt bog­lig støt­te i form af en han­dels­ud­dan­nel­se. Han und­går ik­ke at kom­me på en regn­skabs­ud­dan­nel­se af en el­ler an­den art, og det er han og­så indstil­let på,« si­ger den østrigsk­fød­te rig­mand over te­le­fo­nen fra sin fø­de­by, hvor han i dis­se da­ge fe­ri­e­rer.

For tre uger si­den var han sam­men med beg­ge søn­ner på en mi­ni­fe­rie.

»Vi var i Bo­dø i Nor­ge, hvor vi bo­e­de i en lil­le hyt­te i tre na­et­ter og så mid­nats­so­len dan­se. Og vi be­rør­te over­ho­ve­det ik­ke det her em­ne. Det in­ter­es­se­rer os ik­ke spe­ci­elt me­get, hvad der skal ske, når jeg er va­ek. Men den dag vi kom­mer til det, tror jeg, at brik­ker­ne vil fal­de na­tur­ligt,« si­ger Kurt Da­ell.

Og net­op for at brik­ker­ne skal ’fal­de na­tur­ligt’ har han for la­engst an­non­ce­ret, at mil­li­ard­ar­ven ik­ke vil bli­ve delt helt li­ge, men at Er­ling Da­ell vil få den be­stem­men­de rol­le.

Er­ling Da­ell har i en mail til BT op­lyst, at hver­ken han el­ler lil­le­bror ’Njal’ er ue­ni­ge om en kom­men­de magt­for­de­ling i fa­mi­lie­virk­som­he­den.

Jeg har he­le ti­den sagt, at Er­ling vil få en lil­le over­del af ak­tier­ne, så der ik­ke kom­mer den si­tu­a­tion, vi hav­de i Da­ells, hvor det var 50-50. Så er man fuld­sta­en­dig låst he­le ti­den Kurt Da­ell

FO­TOS: CLAUS BECH, NIKOLAI LINARES OG HEN­NING BAGGER,

Rig­man­den Kurt Da­ell (th.) slår nu fast, at det bli­ver hans ae­ld­ste søn Er­ling (tv.), der får i fa­mi­lieim­pe­ri­et, når han selv dør. Men der bli­ver og­så en rol­le at spil­le for den 27-åri­ge yng­ste­søn Njal Da­ell (ind­sat).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.