Sa­gen i ho­ved­tra­ek

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - /ritzau/

det før­ste me­die, at Lio­nel Mes­si og hans far bli­ver un­der­søgt for skat­tesvin­del. De skul­le an­gi­ve­ligt ha­ve snydt den span­ske stat for godt 30 mil­li­o­ner kro­ner (fi­re mil­li­o­ner eu­ro) gen­nem fir­ma­er i uden­land­sk skat­te­ly i en pe­ri­o­de fra 2007 til 2009. Se­ne­re sam­me dag si­ger Lio­nel Mes­si, at de in­tet har gjort for­kert. LIO­NEL MES­SI BLI­VER ind­kaldt til at af­gi­ve for­kla­ring over for en spansk dom­stol.

LIO­NEL MES­SI ER klar til be­ta­le skyl­digt be­løb til­ba­ge, i til­fa­el­de af han har be­gå­et skat­te­und­dra­gel­se. Sam­men med sin far va­el­ger han for­ud for rets­mø­de at ind­be­ta­le et depo­si­tum på fem mio. eu­ro sva­ren­de til 37 mio. kr. LIO­NEL MES­SI AFHØRES i ret­ten. Han og fa­ren er­kla­e­rer sig vil­li­ge til at sam­ar­bej­de og be­dy­rer, at de ik­ke har for­søgt at sny­de. EN SPANSK DOM­STOL be­slut­ter at gå vi­de­re med den pro­ces, der kan en­de med en til­ta­le mod FC Bar­ce­lo­na-spil­le­ren. DEN OF­FENT­LI­GE ANKLAGER i Bar­ce­lo­na an­be­fa­ler, at al­le anklager om skat­tes­nyd mod Lio­nel Mes­si bli­ver drop­pet.

MES­SI SKAL I fa­engsel i 22 må­ne­der, hvis det står til den of­fent­li­ge anklager i Madrid, for­di Mes­si me­nes at ha­ve haft kend­skab til, fa­de­rens svin­del. An­kla­ge­ren kra­e­ver sam­me straf til fa­de­ren. MESSIS NAVN DUK­KER op i for­bin­del­se med de så­kald­te Pa­na­ma-pa­pi­rer. Iføl­ge Süd­deut­sche Zei­tung har Mes­si sam­men med sin far op­ret­tet fir­ma­et Me­ga Star En­ter­pri­ses i skat­te­ly i Pa­na­ma. Mes­si be­na­eg­ter.

SKAT­TESA­GEN BE­GYN­DER 31. maj i ret­ten i Bar­ce­lo­na og fort­sa­et­ter til 2. ju­ni. Da straf­fe­ram­men er på un­der to års fa­engsel, er Lio­nel Mes­si ik­ke for­plig­tet til at va­e­re til ste­de un­der he­le rets­sa­gen. Han kan nø­jes med at mø­de op som vid­ne.

LIO­NEL MES­SI OG hans far idøm­mes beg­ge 21 må­ne­ders fa­engsel for skat­tesvig. Lio­nel Mes­si bli­ver des­u­den idømt en bø­de sva­ren­de til 14,7 mio. kr. Hans far skal be­ta­le et be­løb sva­ren­de til godt 11 mio. kr. Da dom­men ly­der på min­dre end to års fa­engsel, kan dom­men iføl­ge sa­er­li­ge reg­ler i spansk lov gø­res be­tin­get. Derfor kom­mer Lio­nel Mes­si og hans far ik­ke til sid­de bag trem­mer.

BBC SKRI­VER SOM

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.