Ben­løs fugl

Jakob Fuglsang hav­de en skidt dag i Frank­rig

BT - - TOUR DE FRANCE - Mads Kind­berg Ni­el­sen | ni­el@spor­ten.dk Las­se Vø­ge | lavg@spor­ten.dk

I må­l­om­rå­det i Le Lo­ri­an stod en ae­l­dre fransk da­me og ser­ve­re­de mad til det om­rej­sen­de pres­se­kor­ps, der føl­ger Tour de Fran­ce-fel­tet 25 da­ge i tra­ek. På grund af de den he­de som­mer­var­me, som sta­dig kun­ne ma­er­kes i de 1.235 me­ters høj­de, be­stod me­nu­en af gan­ske let­te an­ret­nin­ger som kiks og ost. Hvis fel­tet nu hav­de be­fun­det sig i end­nu hø­je­re luft­lag, vil­le en varm kødret som ’ben­lø­se fug­le’ ha­ve va­e­ret me­re velvalgt.

Nu skal det va­e­re us­agt, om kok­ke­ko­nens re­per­toi­re og­så rum­mer den ret, men hun vil­le i hvert fald ik­ke ha­ve haft pro­ble­mer med at fin­de en ’ben­løs fugl’, hvis hun hav­de set i ret­ning af Jakob Fuglsang for­an Asta­nas ly­se­blå hold­bus.

Højt tem­po

Fle­re hold - blandt an­dre Mo­vistar - sat­te tem­po ude på ru­ten, og så kun­ne Fuglsang ik­ke føl­ge med. Han kom i mål 23 mi­nut­ter og 45 se­kun­der ef­ter vin­de­ren Greg van Aver­ma­et.

»Jeg hav­de ik­ke nok i be­ne­ne at kø­re med,« sag­de Jakob Fuglsang.

Da han kom over mål­stre­gen og til­ba­ge til hold­bus­sen, lig­ne­de han ik­ke umid­de­la­bart en mand, der øn­ske­de at la­de sig in­ter­viewe. Fuglsang strøg di­rek­te op i det luk­suri­ø­se trans­port­mid­del, men fle­re dan­ske me­di­er vil­le ger­ne ha­ve en re­ak­tion, og derfor hen­te­de pres­se­che­fen på det ka­sak­hi­ske hold den gry­de­kla­re ryt­ter ud. Han sat­te sig dog på bag­trap­pen og så ret tra­et ud.

»Det var en varm om­gang og hår­de­re, end jeg li­ge hav­de reg­net med. Ud­brud­det fik et stort for­spring, og så blev der kørt rig­tig sta­er­kt for at hen­te dem,« sag­de han.

Sid­ste år så vi Al­ber­to Con­ta­dor i pro­ble­mer, for­di han hav­de prø­vet kra­ef­ter med den ita­li­en­ske rund­t­ur for­in­den, og det sam­me gjor­de Jakob Fuglsang og Vin­cen­zo Ni­ba­li i maj.

»Det lå nok lidt i kor­te­ne, for det er ik­ke nemt først at kø­re Giro og så va­e­re klar i bjer­ge­ne. Du kan og­så se folk, der kun har for­be­redt sig på Tou­ren, i pro­ble­mer,« sva­re­de Fuglsang.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.