Gri­ez­manns gyld­ne fod

An­to­i­ne Gri­ez­mann kun­ne fejre si­ne to mål med to sej­rs­dan­se på Jo­hn Tra­vol­ta-ni­veau, da Frank­rig slog Tys­kland 2-0 og spil­le­de sig i EM-fi­na­len på hjem­me­ba­nen

BT - - VOORZIJDE PAGINA - Fre­dag 8. juli 2016 - År­gang 100 - Pris: 22,00 kr. - www.bt.dk

Da An­to­i­ne Gri­ez­mann var 14 år gam­mel, for­lod han Frank­rig. Han har ik­ke bo­et der si­den. Men i går af­tes tog han lan­det til­ba­ge. 11 år se­ne­re. Med to mål i EM­se­mi­fi­na­len mod Tys­kland var At­léti­co Madrid-an­gri­be­ren l’étoi­le, le roi og le fa­vo­rit. Stjer­nen, kon­gen og ynd­lin­gen. Gri­ez­mann – el­ler ’Grizou’, som fransk­ma­en­de­ne har opkaldt ham in­spi­re­ret af Zi­ne­di­ne Zi­da­nes ka­e­le­navn, vi­ste, hvor­for net­op han kan til­la­de sig et ka­e­le­navn i ka­li­ber med den tid­li­ge­re stjer­ne­spil­lers. Frank­rig slog Tys­kland 2-0, den 13. sejr over Tys­kland i 28 kam­pe, og er klar til fi­na­len mod Portu­gal på søn­dag i Pa­ris.

Det var 12 mod 11, men det var al­li­ge­vel ik­ke nok for Frank­rig i star­ten af kam­pe­ne. Selv ik­ke den vind af na­tio­nalsan­gen Mar­seil­lai­sen, der blev bla­est af sted af stør­ste­par­ten af de 67.000 til­sku­e­re på Sta­de Ve­lodro­me holdt la­en­ge.

Godt nok star­te­de Frank­rig små-spr­ud­len­de. Med po­wer, selv­til­lid og la­ek­kert an­grebs­fod­bold. Men da ty­sker­ne først hav­de få­et ry­stet den åb­nen­de storm af sig, tog de sty­ring med kam­pen. Trods en am­pu­te­ret star­top­stil­ling, hvor Mats Hum­mels mang­le­de i slut­run­dens nok bed­ste for­svar, Sa­mi Khe­dira var va­ek på mid­ten og den op­lag­te målsco­rer Ma­rio Go­mez var ude med en ska­de, fik Tys­kland bol­den til at cir­ku­le­re i kend­te spil­møn­stre.

EM-top­sco­rer An­to­i­ne Gri­ez­mann fra At­léti­co Madrid fik den før­ste na­ev­ne­va­er­di­ge chan­ce, Em­re Can fik den an­den. Men beg­ge gan­ge kun­ne må­l­ma­en­de­ne i hver sin en­de stra­ek­ke sig for at af­vi­se en tid­lig scor­ing. Og det var her­fra, at ty­sker­ne tog ini­ti­a­ti­vet.

Sat i gang af straf­fes­park

Ef­ter en halv ti­me blev spi­lover­ta­get og­så til end­nu en chan­ce. Den ab­di­ce­ren­de må­l­kon­ge Thomas Mül­ler nå­e­de ik­ke op til Jos­hua Kim­mi­chs indlaeg, og da bol­den igen ram­te fød­der­ne af Mül­ler, ram­te han og­så for­bi for an­den gang.

I en kamp med to lands­hold af den stør­rel­se, hvor man ik­ke ta­ger sig af, hvem man mø­der. Hvor man er sto­re nok til at tro på sig selv mod al­le mod­stan­de­re. Der løb Frank­rig med før­ste halv­legs to stør­ste mu­lig­he­der.

Oli­vi­er Giroud fik en frilø­ber fra mid­ten af ba­nen kort før pau­sen, men selv Ge­rard De­par­di­eu vil­le ha­ve ind­hen­tet Ar­se­nal-an­gri­be­ren, og det gjor­de Be­ne­dikt Höwe­des da og­så.

Så let slap Tys­kland ik­ke i over­ti­den af før­ste halv­leg. Med den ene arm strakt frem fik Ba­sti­an Schwe­in­stei­ger sat hån­den på bol­den og gi­vet et straf­fes­park. Og for an­den gang i tra­ek måt­te Ma­nu­el Neu­er se sig pas­se­ret på så­dan et. An­to­i­ne Gri­ez­mann var kold som is, da han tog end­nu et skridt mod top­sco­rer­tit­len med må­let til 1-0. Han score­de og­så mod Neu­er i Cham­pions Le­ague-se­mi­fi­na­len.

Det mål fik Frank­rig til at stil­le sig lidt la­en­ge­re til­ba­ge fra star­ten af an­den halv­leg. Den­ne gang med stør­re over­la­eg og med en fø­ring i rygs­a­ek­ken. Men Giroud fik en skud­mu­lig­hed ef­ter ba­re et mi­nut. Og kva­li­te­ten var hel­ler ik­ke den­ne gang til Pre­mi­er Le­ague – el­ler en EM­se­mi­fi­na­le.

Pay­et fik og­så en mu­lig­hed med ty­ve mi­nut­ter til­ba­ge, men me­get uka­rak­te­ri­stisk for ham kun­ne han ik­ke få fart på skud­det fra sin fa­vo­rit­po­si­tion truk­ket ind fra ven­stre si­de.

Det be­tød ik­ke det sto­re, for ty­ve mi­nut­ter før tid blev det af­gjort. Paul Pog­ba vi­ste, hvor­for hans ben nok er ver­dens dy­re­ste, når som­me­ren er ov­re. Bå­de Re­al Madrid og Man­che­ster Uni­ted for­hand­ler iføl­ge en­gel­ske me­di­er som Sky Sports med Ju­ven­tus om en han­del, der for eng­la­en­der­nes ved­kom­men­de kan kom­me til at ram­me 875 mil­li­o­ner kro­ner. Med et fikst tra­ek fik han sendt Musta­fi mod cur­rywurst og der­ef­ter et indlaeg in­d­over.

Ma­nu­el Neu­er skub­be­de den va­ek, og så prik­ke­de Gri­ez­mann sit an­det mål og sit fem­te EM-mål i kas­sen til 2-0. Så kun­ne jub­len bry­de ud i Mar­seil­le. På søn­dag er Gri­ez­mann, Pog­ba og co. flø­jet de 750 ki­lo­me­ter nord­på for at gen­ta­ge det, de se­ne­st gjor­de i 1998.

Vin­de en slut­run­de på hjem­me­ba­ne.

FO­TO: REU­TERS

Med si­ne to mål send­te An­to­i­ne Gri­ez­mann ik­ke ale­ne Frank­rig i EM-fi­na­len, men han er nu og­så su­ve­ra­en top­sco­rer ved slut­run­den med seks mål.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.