Myr­det i brutalt blod­bad

Afri­kansk kvin­de fun­det dra­ebt i ra­ek­ke­hus i Fre­de­riks­va­erk

BT - - NYHEDER - TO DRAB – EN BY Mi­cha­la Ro­sen­da­hl | mros@bt.dk

Der er in­gen tvivl. Der er ta­le om et drab. Så­dan lød mel­din­gen fra Nord­s­ja­el­lands Po­li­ti, ef­ter at de ons­dag af­ten fandt en død kvin­de i et ra­ek­ke­hus i Fre­de­riks­va­erk.

På adres­sen an­holdt po­li­ti­et ot­te per­so­ner – fem ma­end og tre kvin­der – al­le fra Eri­trea og i al­de­ren 24 til 34. I går blev de an­hold­te frem­stil­let i grund­lovs­for­hør, men blev ef­ter­føl­gen­de løsladt.

Men sig­tel­sen mod de an­hold­te, der blev la­est op i ret­ten, af­slø­rer, at der er sket gru­ful­de ting i lej­lig­he­den. Den dra­eb­te var i en så­dan til­stand, at po­li­ti­et i før­ste om­gang men­te, at de ot­te men­ne­sker i for­e­ning hav­de stuk­ket hen­de i hal­sen. Bizart mord »Det var ty­de­ligt, at hun var af­gå­et ved dø­den,« si­ger ef­ter­forsk­nings­le­der ved Nord­s­ja­el­lands Po­li­ti Hen­rik Gunst og forta­el­ler vi­de­re:

»Det er en spek­taku­la­er sag, som vi sa­et­ter man­ge res­sour­cer ind på at få opkla­ret.«

Den un­ge kvin­de blev fun­det død i sit ra­ek­ke­hus ons­dag af­ten. Få ti­mer in­den hav­de po­li­ti­et få­et en an­mel­del­se om, at li­get af en 29-årig mand – og­så fra Eri­trea – var fun­det i Vin­de­rød Skov i Fre­de­riks­va­erk. Om­rå­det blev af­spa­er­ret, og iføl­ge po­li­ti­et bli­ver døds­fal­det be­teg­net som ’mista­en­ke­ligt’.

På den af­dø­de mands adres­se an­holdt po­li­ti­et tre ma­end fra Eri­trea. Her­ef­ter blev po­li­ti­et ledt til den 27-åri­ge kvin­des adres­se på Vin­de­rød Eng­ha­ve­vej, hvor de fandt den af­dø­de kvin­de.

Et ro­ligt om­rå­de Po­li­ti­et har be­teg­net mor­det på kvin­den som bå­de ’bizart’ og ’spek­taku­la­ert’, men de har end­nu in­tet bud på, hvad mo­ti­vet er. De op­ly­ser dog, at bå­de de sig­te­de og de dø­de er krist­ne, og at der sand­syn­lig­vis er en sam­men­ha­eng mel­lem de to døds­fald, ef­ter­som de to dø­de stam­me­de fra sam­me land, hav­de sam­me al­der og bo­e­de i sam­me geo­gra­fi­ske om­rå­de.

For be­bo­er­ne i om­rå­det har fun­det af den dø­de kvin­de skabt bå­de frygt og for­vir­ring.

56-åri­ge Met­te Søn­der­gaard, som bor på Vin­de­rød Eng­ha­ve­vej, be­skri­ver bo­lig­om­rå­det som ro­ligt og forta­el­ler, at hun al­drig har set den dø­de kvin­de.

»Jeg ken­der egent­lig de fle­ste i om­rå­det, men jeg har al­drig mødt hen­de. Al­li­ge­vel er jeg me­get ked af det, der er sket. Jeg tør na­e­sten ik­ke ta­en­ke på, at der har lig­get en død kvin­de i et hus så ta­et på mit,« si­ger hun.

Tors­dag var om­rå­det om­kring adres­sen sta­dig af­spa­er­ret, mens kri­mi­nal­tek­ni­ke­re un­der­søg­te ra­ek­ke­hu­set for fle­re spor. De tre per­so­ner, som blev an­holdt på den af­dø­de mands adres­se, er ik­ke ble­vet frem­stil­let i et grund­lovs­for­hør.

Ef­ter­forsk­nings­le­der Hen­rik Gunst forta­el­ler, at be­vi­ser­ne mod de ot­te ik­ke var sta­er­ke nok til, at de kun­ne bli­ve va­re­ta­egts­fa­engs­let.

»Dom­me­ren har ik­ke fun­det grund­lag for at fa­engs­le dem, så vi må respek­te­re lovens be­slut­ning,« forta­el­ler han.

»Det er en spek­taku­la­er sag, som vi sa­et­ter man­ge res­sour­cer ind på at få opkla­ret,« si­ger ef­ter­forsk­nings­le­der ved Nord­s­ja­el­lands Po­li­ti Hen­rik Gunst om dra­bet i et ra­ek­ke­hus i Fre­de­riks­va­erk. Fo­to: Al­lan An­der­sen

FO­TO: AL­LAN AN­DER­SEN

I går blev de an­hold­te frem­stil­let i grund­lovs­for­hør, men blev ef­ter­føl­gen­de løsladt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.