Man­den bag TV2 er død

BT - - NYHEDER -

DØDS­FALD der blev va­ert på Nyhe­der­ne året ef­ter, TV2 var gå­et i luf­ten før­ste gang.

Og så­dan blev det. Det hu­sker TV2’s kend­te uden­rigskor­re­spon­dent Ul­la Ter­kel­sen og­så ty­de­ligt. Hun blev selv hen­tet fra DR til TV2 af Schlei­mann for at va­e­re med til at søsa­et­te den nye, lands­da­ek­ken­de tv­sta­tion. Van­vit­tig tid Hun be­skri­ver det før­ste år, hvor hun, Jør­gen Schlei­mann og Jørn Hen­rik Pe­ter­sen ar­bej­de­de for at ska­be TV2, som ut­ro­lig hek­tisk, travlt og nog­le gan­ge na­e­sten van­vit­tigt. Og i mod­sa­et­ning til an­dre me­di­e­hu­se den­gang, som Ul­la Ter­kel­sen sam­men­lig­ner med mi­ni­ste­ri­er, var der liv og me­re end gla­de da­ge på TV2 i Oden­se.

»Det var et ope­ra­hus. Nog­le gan­ge var det ko­mi­ske ope­ra­er, an­dre gan­ge var det tragi­ske,« ler hun ved min­det.

»Men det var et ope­ra­hus med huj­en, skri­gen og tem­pe­ra­men­ter og me­get få mø­der. Men en mas­se men­ne­sker, der sma­ek­ke­de med dø­ren. Men på en el­ler an­den må­de gav det et va­el­digt spark, for­di den per­son­kreds, der var der den­gang, kun­ne godt li­de, at det var på den må­de,« hu­sker hun.

For det var Jør­gen Schlei­mann, der egen­rå­digt be­stem­te over det he­le. Og­så at gi­ve DR maks kon­kur­ren­ce. Der­for blev TV2’s nyheds­ud-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.