LAER AT LE­VE MED SLID­GIGT

Har man først få­et brusk­ska­der, skal man ik­ke for­ven­te, at man ved hja­elp af kirur­gi, me­di­cin el­ler ved egen hja­elp kan gen­ska­be bru­sken, vi­ser ny dansk forsk­ning

BT - - NYHEDER -

NY VIDEN Slid­gigt er den mest hyp­pi­ge form for gigt og er ka­rak­te­ri­se­ret ved, at bru­sken i led­dene lang­somt bli­ver ned­brudt. Der­ved bli­ver det sva­e­re­re at be­va­e­ge led­dene, der bli­ver sti­ve og gør ondt. Ty­pisk op­står syg­dom­men ved sli­ta­ge, ef­ter­hån­den som man bli­ver ae­l­dre, el­ler ef­ter en idra­ets­ska­de.

I det kon­kre­te stu­die har de dan­ske for­ske­re un­der­søgt bruskva­ev hos 23 dan­ske­re i al­de­ren 19-81 år med el­ler uden slid­gigt, og kon­klu­sio­nen er klar: bå­de ra­skt og ska­det va­ev hol­der op med at vok­se og gen­dan­ne sig selv, når man er vok­sen. Det vil si­ge, at det kun er i barn­dom­men og de før­ste te­e­na­ge­år, at bru­sken vok­ser og til­pas­ser sig den for­an­der­li­ge krop. Der­med har det dan­ske hold for­ske­re, der og­så ta­el­ler for­ske­re fra Aar­hus Uni­ver­si­tet, af­li­vet hå­bet om, at ska­det va­ev har po­ten­ti­a­le til at re­pa­re­re sig selv, li­ge­som mus­k­ler og knog­ler kan gø­re det.

»Tid­li­ge­re forsk­ning har an­ty­det, at det må­ske kun­ne la­de sig gø­re. Men man har ik­ke haft or­dent­li­ge red­ska­ber til at fin­de ud af, om bru­sken er ak­tiv el­ler ej,« si­ger Pe­ter Schjer­ling, der der­for og­så punk­te­rer drøm­men om, at for ek­sem­pel Selv­om det kan va­e­re sva­ert at mo­ti­ve­re sig selv, når man har ondt, så er det på sigt en rig­tig god idé at dyr­ke mo­tion stam­cel­ler el­ler va­ev­strans­plan­ta­tio­ner vil va­e­re be­hand­lings­mu­lig­he­der i frem­ti­den i Dan­mark. Kom op af so­fa­en Han un­der­stre­ger i ste­det vig­tig­he­den af ik­ke at bli­ve en so­fa-kar­tof­fel, selv­om man har smer­ter pga. slid­gig­ten:

»Det va­er­ste, man kan gø­re, er at bli­ve hjem­me i so­fa­en. Og selv­om det kan va­e­re sva­ert at mo­ti­ve­re sig selv, når man har ondt, så er det på sigt en rig­tig god idé at dyr­ke mo­tion. Men det er klart, at man li­ge skal over den ta­er­skel,« si­ger Pe­ter Schjer­ling og an­be­fa­ler, at man ka­ster sig over sports­gre­ne, der ik­ke be­la­ster led­dene. Som f.eks. svøm­ning, cyk­ling el­ler stav­gang.

Sidst­na­evn­te er sa­er­lig godt, hvis man li­der af slid­gigt i hof­ten. Det for­kla­rer forsk­nings­fy­si­o­te­ra­pe­ut ved Bis­peb­jerg Ho­spi­tal The­resa Bi­e­ler, der for ny­lig har af­slut­tet sin ph.d.af­hand­ling, hvor hun har set na­er­me­re på, hvor­dan man kan lin­dre slid­gigts­mer­ter.

»Ef­ter fi­re må­ne­der kun­ne vo­res for­søgs­per­so­ner gå la­en­ge­re og hur­ti­ge­re. Sam­ti­dig fik de bed­re be­va­e­ge­lig­hed i de­res led, som el­lers er me­get sti­ve, når man har slid­gigt i hof­ten. Det er for­ment­lig sta­ve­ne, som kan hja­el­pe til at gi­ve den for­nød­ne støt­te,« si­ger hun og på­pe­ger, at det og­så er en mo­tions­form, som er let at ’hol­de fast i’, for­di man kom­mer ud i na­tu­ren og ik­ke kra­e­ver stør­re plan­la­eg­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.