Tip til fa­er­re leds­mer­ter

BT - - NYHEDER -

SPAEND AF Gigtsmerter kan gi­ve spa­end­te mus­k­ler og med­fø­re stress og angst. Der­for kan det va­e­re en god idé at løs­ne di­ne mus­k­ler ved f.eks. fy­si­o­te­ra­pi, me­di­ta­tion, aku­punk­tur el­ler yo­ga, der kan ha­ve en lin­dren­de ef­fekt. HOP I VAN­DET Man­ge har gla­e­de af at tra­e­ne i et bas­sin med cir­ka 34 gra­der varmt vand. Vand­tra­e­ning kan øge din be­va­e­ge­lig­hed, styr­ke, ko­or­di­na­tion og ba­lan­ce. SPRING PÅ CYKLEN Dag­lig mo­tion kan mod­vir­ke gigtsmerter to-tre gan­ge bed­re end smer­testil­len­de me­di­cin, for­di det styr­ker led­dene, vi­ser forsk­ning fra Syd­dansk Uni­ver­si­tet. Cyk­ling og svøm­ning er op­lag­te tra­e­nings­for­mer, men og­så gå­tu­re og hus­ar­bej­de gør en for­skel. Mo­tion fri­gi­ver des­u­den stof­fer i hjer­nen, der vir­ker smer­testil­len­de og er med til at boo­ste dit hu­mør. Und­gå helst løb og bold­spil, der kan be­la­ste di­ne led. OPBYG STYR­KE Styr­ke­tra­e­ning kan va­e­re en god må­de at op­byg­ge mus­k­ler om­kring di­ne ud­sat­te led. Hvis krop­pen til­la­der det, kan du la­ve øvel­ser med va­egt – det be­hø­ver ik­ke at va­e­re man­ge ki­lo, før du kan ma­er­ke en for­skel på kort tid. SMID BILDAEKKET For­ske­re fra Syd­dansk Uni­ver­si­tet har fun­det ud af, at man kan ud­sky­de smer­ter ved slid­gigt i mindst 10 år ba­re ved at smi­de nog­le få ki­lo, for­di GRIB STAVEN Sid­der din slid­gigt i hof­ten, vil du isa­er ha­ve gavn af stav­gang, vi­ser en ny­lig ph.d.-af­hand­ling fra april 2016 ved In­sti­tut for Sport­s­me­di­cin ved Bis­peb­jerg Ho­spi­tal. Stav­gang kan isa­er va­e­re godt, hvis du har sva­ert ved at fin­de mo­ti­va­tio­nen i en travl hver­dag, hvor du ik­ke or­ker at pak­ke en ta­ske til en tur i tra­e­nings­cen­tret. Sta­ve­ne hja­el­per dig til stør­re be­va­e­gel­se i de el­lers sti­ve led, så din gang vil op­le­ves min­dre ’hal­ten­de’. TAG ME­DI­CIN Man­ge har be­hov for at ta­ge smer­testil­len­de me­di­cin. Va­er me­get for­sig­tig med ik­ke at over­do­se­re. Tal med la­e­gen om, hvad der er det ret­te valg af mid­del og do­sis. Sørg des­u­den for at ta­ge me­di­ci­nen på fa­ste klok­kesla­et og lav kun grad­vi­se aen­drin­ger i ma­eng­den. FISK PÅ PANDEN Der er en do­ku­men­te­ret sam­men­ha­eng mel­lem tarm­sy­ste­met, ko­sten og leds­mer­ter, men pra­e­cis hvor­dan, for­skes der sta­dig i. Spi­ser man me­get rødt kød og drik­ker en del rød­vin, vil det ty­pisk for­va­er­re smer­ter­ne, hvor­i­mod grønt­sagskost el­ler ve­ge­ta­risk kost har en lin­dren­de virk­ning. Blandt an­det ser fed fisk ud til at gav­ne ved led­be­sva­er.

va­eg­ten ty­pi­ske be­la­ster led­dene. Man bør så­le­des hol­de sit BMI (Bo­dy Mass In­dex) på om­kring 20-21 for at op­nå den ef­fekt. Sti­ger det til 24-25, har man tre gan­ge stør­re ri­si­ko for at bli­ve pla­get af slid­gigt-smer­ter i kna­e­et, og ry­ger BMIet op på 30, er gigt-og smer­te­ri­si­ko­en me­re end ot­te gan­ge for­hø­jet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.