Når strand­vej­ret

BT - - NYHEDER -

DANSK SOM­MER »Det er som­mer, det er sol, og det er søn­dag«. El­ler, nå nej. Den vel­kend­te Far til fi­resang­klas­si­ker pas­ser vist ik­ke helt på Dan­marks nu­va­e­ren­de vej­r­si­tu­a­tion. Søn­da­gen er li­ge om hjør­net, men hvad med som­me­ren og so­len? De sy­nes langt, langt va­ek. Og hvad skal de man­ge dan­ske fa­mi­li­er så stil­le op? Al­ter­na­ti­ver­ne til en tur på stran­den i flot solskin og 25-30 gra­der i fe­ri­en er hel­dig­vis man­ge. Dan­mark bug­ner af fe­de at­trak­tio­ner for he­le fa­mi­li­en. Og der er no­get for en­hver smag: Vil­de rut­sje­ba­ner, hø­je tår­ne med god ud­sigt el­ler en hel bon­de­gård med ekso­ti­ske dy­rear­ter.

BT gi­ver et over­blik over nog­le af de mest be­søg­te for­ly­stel­ses­par­ker her i lan­det, og skul­le fa­mi­li­en ke­de sig i som­mer­hu­set el­ler på cam­ping­plad­sen, er det va­erd at over­ve­je nog­le af de ot­te par­ker her på si­der­ne.

Hos Oden­se Zoo kan du f.eks. få et godt en­trétil­bud på 490 kro­ner for to børn og to voks­ne, og så er der el­lers fri leg i den sto­re park. Det er til­med gra­tis at par­ke­re – li­ge­som i fle­re an­dre par­ker – og du kan med­brin­ge egen mad. Hvis du alt­så ik­ke øn­sker at gå om bord i bur­ge­re på f.eks. spi­se­ste­det Chunga.

Hvis du som vand­hund sav­ner bøl­ger­ne på stran­den, så har Djurs Som­mer­land løs­nin­gen. Her kan du få et adre­na­linki­ck ved at ri­de på hø­je bøl­ger i for­ly­stel­sen The Wa­ve.

Dan­marks Me­te­o­r­o­lo­gi­ske In­sti­tut (DMI) mel­der i sin ud­sigt for de na­e­ste syv da­ge, at det kortva­rigt bli­ver lu­ne­re i we­e­ken­den. Men i na­e­ste uge bli­ver det igen køligt og bla­e­sen­de. Der kan fo­re­kom­me ned­bør i he­le pe­ri­o­den, men lør­dag ser ud til at hol­de tørt i det me­ste af lan­det. Ti­vo­li i Kø­ben­havn Dy­re­havs­bak­ken Le­go­land Bil­lund Zoo­lo­gisk Ha­ve i Kø­ben­havn

Kendt for­ly­stel­ses­park. Ver­dens na­esta­eld­ste (kun over­gå­et af Dy­re­havs­bak­ken). Lig­ger i cen­trum af Kø­ben­havn. Om­kring 30 for­ly­stel­ser. Ve­te­ran­bi­ler­ne, Det Gyld­ne Tårn og Him­melski­bet er po­pu­la­e­re. Og Ska­er­sil­den er bør­ne­nes sjove do­ma­e­ne. Vester­bro­ga­de 3, 1630 Kø­ben­havn V. 110 kr. Par­ke­ring mod be­ta­ling i zo­ner om­kring Ti­vo­li. 220 kr. for bå­de børn og voks­ne. Me­nu hos Ti­vo­li­gril­len med so­da­vand, bur­ger og po­m­frit­ter ko­ster 79 kr. Søn­dag-tors­dag kl. 11-23 og fre­dag-lør­dag kl. 11-24 2 børn og 2 voks­ne med en­tré, tur­pas og mad: 1.636 kr. Da­e­mo­nen: En af Ti­vo­lis vil­de rut­sje­ba­ner, hvor det hø­je­ste sted er 28 me­ter, og man kom­mer igen­nem tre se­je loops. Bal­lon­gyn­gen: Kom over tra­e­er­ne og få en flot ud­sigt over Kø­ben­havn. Fa­ta­mor­ga­na: Kom end­nu hø­je­re op over by­en. Bliv dre­jet rundt i 30 me­ters høj­de. Ver­dens ae­ld­ste for­ly­stel­ses­park, godt 10 km nord for Kø­ben­havn. 33 kø­ren­de for­ly­stel­ser. Stor fril­ufts­sce­ne med mu­lig­hed for mu­si­kalsk un­der­hold­ning. Ha­ven er bl.a. kendt for stor mo­tor­cy­kelåb­ning hvert for­år. Dy­re­ha­ve­vej 62, 2930 Klam­pen­borg. Gra­tis. 60 kr. for par­ke­ring. . for voks­ne – dog maks. 10 tu­re pr. for­ly­stel­se. Tur­pas for børn (maks. 115 cm) ko­ster 179 kr. Tur­pas og fast­food-mad­bil­let ko­ster 299 kr. Man­dag-lør­dag kl. 12-24 og søn­dag kl. 12-23. 2 børn og 2 voks­ne med tur­pas og fast­food-mad­bil­let: 1.196 kr.

Tor­na­do: Her bli­ver man ud­sat for 4-5 G (din krop vil fø­les 4-5 gan­ge tun­ge­re) i svin­ge­ne un­der­vejs. Sel­ve vog­nen, man sid­der i, ro­te­rer om sig selv, mens man su­ser af sted med høj fart ad ba­ne­le­ge­met. Bør­ne­pa­ri­ser­hju­let: Kom 8 me­ter op og nyd ud­sig­ten.

Stor for­ly­stel­ses­park i Bil­lund. Åb­ne­de i 1968. Me­re end 50 for­ly­stel­ser for børn og bør­ne­fa­mi­li­er. Le­go-hu­se, kø­ren­de tog, sej­len­de ski­be og flot­te land­ska­ber fin­des. Vel­kendt og po­pu­la­er tra­fiks­ko­le, hvor børn sa­et­ter et flag i for­r­u­den af mi­ni­bi­len og får et kø­re­kort. Nord­marks­vej 9, 7190 Bil­lund. 349 kr. for voks­ne og 329 kr. for børn (3-12 år). Der er pen­ge at spa­re ved tid­ligt køb på le­go­land.dk. Par­ke­ring ko­ster fra 50 kr. En­trépris er inkl. for­ly­stel­ser. Bur­ger­me­nu hos Bur­ger Kit­chen til børn ko­ster 65 kr. og 84 kr. for voks­ne. Man­dag-tors­dag kl. 10-21 og fre­dag-søn­dag kl. 10-20. 2 børn og 2 voks­ne med en­tré og bur­ger­me­nu: 1.654 kr. Po­lar X-pl­o­rer: Få over­ra­skel­ser, sug i ma­ven og kul­de­gys­nin­ger med 65 km/t i even­tyr­lig po­larstem­ning. Piratbå­de: Sejl med Kap­ta­jn Rod­gers ind i en hem­me­lig klip­pe­grot­te, hvor pira­ter­ne ka­em­per om ju­vel­er og skat­te. Le­go-tog: Tag to­get gen­nem Le­go­land og spot bl.a. dyr un­der­vejs i sa­fa­ri-lan­det. Ind­vi­et i 1859. En af Eu­ro­pas ae­ld­ste zoo­lo­gi­ske ha­ver. Lig­ger på Val­by Bak­ke i Kø­ben­havn. Over 4.000 dyr for­delt på ca. 240 ar­ter. Isa­er kendt for ele­fan­ter­ne. An­kom før­ste gang til ha­ven i 1878. Li­ge si­den har der va­e­ret man­ge ele­fan­ter. Roskil­de­vej 32, 2000 Fre­de­riks­berg. 170 kr. for voks­ne og 95 kr. for børn (3-11 år). Par­ke­ring: Gra­tis de to før­ste ti­mer – der­ef­ter skal man kø­be p-bil­let. -/Be­søg Provi­an­ten el­ler en af gril­lkio­sker­ne (pri­ser ukendt). Du må ger­ne med­brin­ge egen mad. Man­dag-søn­dag kl. 10-20. 2 børn og 2 voks­ne: 530 kr. Bør­ne­zoo: Klap en ged, bliv smin­ket som en ti­ger, el­ler løb om kap med en le­o­pard. Tag i abejung­len el­ler slå et smut for­bi ele­fan­ter­ne. Du kan og­så gå op i det sto­re tårn ved ind­gan­gen til ha­ven. Her er ud­sig­ten over Kø­ben­havn fa­eno­me­nal.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.