Svig­ter…

BT - - NYHEDER -

Djurs Som­mer­land Fårup Som­mer­land BonBon-Land Oden­se Zoo

Mest be­søg­te som­mer­land i Nor­den. Fjer­de­stør­ste for­ly­stel­ses­park i Dan­mark. Over 8 te­ma­lan­de, Dan­marks stør­ste rut­sje­ba­ne og over 60 for­ly­stel­ser. Ny­e­ste for­ly­stel­se er Søul­ken. Her svin­ges man op i 8 me­ters høj­de og ma­er­ker hur­ti­ge aen­drin­ger i ac­ce­le­ra­tion og G-på­virk­ning. Ran­der­s­vej 17, 8581 Nimtof­te. 270 kr. for bå­de børn og voks­ne (3-64 år). For­ly­stel­ser og par­ke­ring er gra­tis. In­klu­de­ret i en­trépris. Pizza­buf­fet inkl. fri so­da­vand og øko­lo­gisk saft ko­ster: 140 kr. for voks­ne. For børn: 75 kr. (u/140 cm), 55 kr. (u/110 cm) og gra­tis (u/90 cm). Du må og­så ger­ne med­brin­ge egen mad. Man­dag-søn­dag kl. 10-20. 2 børn (u/110 cm) og 2 voks­ne med en­tré og pizza­buf­fet: 1.470 kr.

Tag på spa­en­den­de Jung­le Sa­fa­ri el­ler leg som Tarzan på de sjove Tarzan­ba­ner. Er du en vand­hund, så tag i Vand­land. I The Wa­ve kan du ri­de på 12 me­ter hø­je bøl­ger, og du kan og­så fly­de med strøm­men ned ad en stejl bjergsi­de i Wild Ri­ver. En af lan­dets stør­ste for­ly­stel­ses­par­ker. Ca. 50 for­ly­stel­ser. Sam­let are­al med for­ly­stel­ser, spisesteder osv. sva­rer til he­le 55 fod­bold­ba­ner. Bl.a. kå­ret til Eu­ro­pas 2. bed­ste for­ly­stel­ses­park i 2015 og Dan­marks bed­ste i 2014. Pirup­vej­en 147, 9492 Blok­hus. 270 kr. for bå­de børn og voks­ne (3 år og op­ef­ter). Gra­tis par­ke­ring. For­ly­stel­ser gra­tis. In­klu­de­ret i en­trépris. Be­søg bl.a. Fårup Gril­len el­ler Spi­se­kam­me­ret (pri­ser ukendt). Man­dag-fre­dag kl. 10-19. Fra na­e­ste uge: Kl. 10-20. 2 børn og 2 voks­ne: 1.080 kr. Or­ka­nen: Prøv kra­ef­ter med den vil­de rut­sje­ba­ne på 453 me­ter og en top­fart på 75 km/t. Kå­ret til Eu­ro­pas 3. bed­ste rut­sje­ba­ne i 2014. For min­dre børn er en tur i Ra­e­vens Hu­le en op­le­vel­se va­erd. Et hur­lum­hejhus fuld af bl.a. syns­bed­rag og rysten­de gul­ve. ’Det’ ski­de ska­egt i BonBon-Land!’. Det vel­kend­te re­k­la­mes­pot fra tv. Over 60 for­ly­stel­ser. Nyd po­pu­la­ert slik som må­ge­k­lat­ter, hund­e­p­rut­ter el­ler tis­se­ble­er. Prøv sjove for­ly­stel­ser i vand el­ler i luf­ten. Drej rundt og kør på ho­ve­d­et. Gart­ner­vej 2, 4684 Hol­me­gaard. : 239 kr. for voks­ne. Børn u/90 cm gra­tis. Dags­pri­sen kan dog va­ri­e­re. Kun 169 kr. pr. per­son ved køb on­li­ne mini­mum 4 da­ge i for­vej­en. Par­ke­ring ko­ster 40 kr. For­ly­stel­ser gra­tis. In­klu­de­ret i en­trépris. Be­søg bl.a. Cow­boy­gril­len med tra­di­tio­nel fast­food (pris­klas­se: un­der 100 kr.) el­ler Ba­e­ver­pizza med 4 for­skel­li­ge slags pizza­er (pris­klas­se: un­der 100 kr.) Man­dag-søn­dag kl. 10-19. 2 børn (over 90 cm) og 2 voks­ne: 956 kr. Vik­tor Van­dorm: Få fart på i den 581 me­ter lan­ge rut­sje­ba­ne og kom un­der vand (du bli­ver dog ik­ke våd). Vilds­vi­net: ’Vilds­vi­net er en rig­tig vild­bas­se’, ly­der det fra for­ly­stel­ses­par­ken. Du ry­ger først 22 me­ter op for der­na­est at kø­re lodret ned. 400 me­ter med sjov og spas. Fyns mest be­søg­te at­trak­tion. Flot be­lig­gen­de på beg­ge sider af Oden­se Å. Om­kring 130 dy­rear­ter og me­re end 2.000 in­di­vi­der. Kom ta­et på dy­re­ne og se dy­re­pas­ser­ne fodre dem. Søn­dre Bou­le­vard 306, 5000 Oden­se C. : 190 kr. for voks­ne og 95 kr. for børn (3-11 år). Til­bud: 490 kr. for 2 voks­ne og 2 børn. Gra­tis par­ke­ring. -/Spis bl.a. på Chunga – ha­vens stør­ste spi­se­sted med mad til børn og voks­ne. Bl.a. bur­ge­re (pri­ser ukendt). Du må og­så ger­ne med­brin­ge egen mad. Man­dag-søn­dag kl. 9-19. 2 børn og 2 voks­ne: Til­bud på 490 kr. Tag for­bi det flot­te an­la­eg til si­bi­ri­ske ti­gre og gå gen­nem en tun­nel, mens ti­gre­ne går op­pe over. El­ler tag for­bi de sjove sy­da­me­ri­kan­ske aber. Du kan bl.a. og­så op­le­ve ka­em­pe­skild­pad­der­ne fra det sto­re In­di­ske Oce­an.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.