Det var ta­et på at en­de helt galt

BT - - NYHEDER -

TOP­MØ­DE Den dan­ske stjer­ne­kok Claus Meyer er i gang med at åb­ne en madsko­le i Wil­li­ams­burg, New York. I den for­bin­del­se fik han mu­lig­he­den for at be­sø­ge Det Hvi­de Hus til en uden­dørs­kon­cert med ban­det The Na­tio­nal. Her var der og­så mu­lig­hed for at mø­des med den ame­ri­kan­ske pra­esi­dent. Alt­så en helt spe­ci­el op­le­vel­se. Men på vej i to­get fandt den 52-åri­ge kok ud af, at han hav­de glemt no­get me­get vig­tigt.

»Da vi sid­der i to­get mod Was­hin­g­ton spør­ger jeg ru­ti­ne­ma­es­sigt Chri­sti­na (Mey­ers ko­ne, red.), om hun så har mit pas med, som vi hav­de af­talt. Chri­sti­nas an­sigt blev plud­se­lig ble­ge­re end fa­ca­den på det Det Hvi­de Hus. Vi var sim­pelt­hen gå­et galt af hin­an­den og hav­de ik­ke haft an­led­ning til at ta­le om det, da jeg kom di­rek­te fra Grand Cen­tral, så nu var go­de råd dy­re, for der gi­ves ab­so­lut in­gen dis­pen­sa­tio­ner her,« skri­ver han i et Fa­ce­book-op­slag tors­dag mor­gen.

Han skul­le bru­ge sit pas for at kom­me gen­nem sik­ker­heds­kon­trol­len i Det Hvi­de Hus.

Der­for måt­te han al­li­e­re sig med sin ae­ld­ste dat­ter El­vira. Han fik hen­de til at over­ta­le tog­per­so­na­let til at sen­de pas­set med to­get. ’Hils Oba­ma fra Sha­ron’ »Hun skul­le fin­de pas­set og ham­re op til Penn Sta­tion og over­ta­le per­so­na­let i Cu­st­o­mer Ser­vi­ce til at sen­de pas­set med to­get, me­get ger­ne kl. 14 eks­pre­sto­get, så jeg vil­le ha­ve en so­lid chan­ce for at nå ind, in­den dø­re­ne til Det Hvi­de Hus blev luk­ket. Først var hun skep­tisk, men jeg bad hen­de si­ge, at hen­des far var in­vi­te­ret til mid­dag hos pra­esi­den­ten, og at han var kom­met af sted med kl. 12-to­get uden pas, og at det vil­le va­e­re en drøm, hvis de kun­ne hja­el­pe, så det he­le ik­ke faldt til jor­den.

Til at be­gyn­de med kan det slet ik­ke la­de sig gø­re, men plud­se­lig får jeg en sms fra El­vira, hvor der står ’hils Oba­ma fra Sha­ron fra Penn Sta­tion’. Så ved vi, den er hjem­me.«

Par­ret nå­e­de det li­ge ak­ku­rat. Han skri­ver, at de fik sig en kort snak med Ba­ra­ck og Mi­chel­le Oba­ma. Des­u­den slut­ter han af med en sjov kom­men­tar om sin smoking, som han me­ner, han ef­ter­hån­den bur­de ha­ve skif­tet ud.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.