Ja, der skal pla­ce­res et an­svar for kri­gen

BT - - DEBAT -

Irak­kom­mis­sio­nen blev sat i gang, var for at fin­de ud af, om man hav­de for­brudt sig mod fol­ke­ret­ten, og om vi rent fak­tisk gik i krig for det, vi fik at vi­de, vi gjor­de – el­ler om der var an­dre år­sa­ger, som vi ik­ke ken­der til – som f.eks. pres fra USA. Der er så man­ge spørgs­mål, som vi bli­ver nødt til at få svar på. Så la­en­ge der ba­re bli­ver da­ek­ket over det

mind­ste, og det me­ner jeg, der gør, når Man skal ik­ke man ik­ke går med til at få fo­re­ta­get en un­der­sø­gel­se, så vil al­le va­e­re mi­stroi­ske. ta­ge en po­li­tisk

Den mi­stro vil kom­me over på vo­res dis­kus­sion og pak­ke start af va­e­ret sol­da­ter, re­ge­rin­gen og al­le po­li­ti­ke­re. imod Irak- og Af­g­ha­ni­stan­kom­mis­sio­nen,

ned i en kom­mis­sion for det var en dansk re­ge­ring mo­ti­ve­rer kom­mis­sion, der var sat i va­erk for at un­der­sø­ge no­get, til, at dan­ske sol­da­ter skal gå i krig, tror jeg, der er der i vir­ke­lig­he­den er en po­li­tisk ue­nig­hed. Alt­så go­de grun­de. Men det helt va­e­sent­li­ge og af­gø­ren­de hvor­vidt det var en god el­ler dår­lig idé at gå ind i Irak. her var, om der var an­dre mu­lig­he­der – om man Det har vi dis­ku­te­ret me­get. Det er fint, for så­dan gør hav­de for­søgt al­le diplo­ma­ti­ske og kon­flikt­lø­sen­de vi i et fol­ke­sty­re, men man skal ik­ke ta­ge en po­li­tisk mu­lig­he­der først. Det me­ner jeg på in­gen må­de, man dis­kus­sion og pak­ke ned i en kom­mis­sion. hav­de, og der­for skul­le man ik­ke va­e­re gå­et ind i Irak på det tids­punkt, man gjor­de. Krig er det ab­so­lut sid­ste mid­del, vi kan bru­ge, og det kan va­e­re nød­ven­digt at støt­te en freds­pro­ces med mi­li­ta­er. Men så skal man og­så va­e­re klar til at la­eg­ge alt frem om, hvor­for man gjor­de det, og hvor­for det var i or­den at gø­re det. Det vil re­ge­rin­gen ik­ke, og det er mig helt ufor­stå­e­ligt.

VI HAR FRA

en bred po­li­tisk af­ta­le på Chri­sti­ans­borg sagt, at vi skal ha­ve en hi­sto­risk ud­red­ning af he­le den ak­ti­vi­sti­ske dan­ske uden­rigs­po­li­tik, som ik­ke ba­re dre­jer sig om Irak og Af­g­ha­ni­stan, men og­så går til­ba­ge til Bal­kan-kri­ge­ne i 90’er­ne. Det sy­nes vi gi­ver god me­ning frem­for et kom­mis­sions­ar­bej­de, der grund­la­eg­gen­de er sat i ver­den for at mista­en­ke­lig­gø­re og ha­en­ge navn­giv­ne po­li­ti­ke­re ud. Der be­hø­ves hel­ler ik­ke en kom­mis­sion for, at vi skal la­e­re no­get af f.eks. Irak­kon­flik­ten. Vi la­e­rer un­der­vejs og har gjort det fra dag ét.

VI HAR I

RENÉ GADE

ÅRSAGEN TIL, AT HVER GANG EN

er god, men Irak­kom­mis­sio­nen kan mod­sat ud­red­nin­gen få pla­ce­ret et po­li­tisk og juri­disk an­svar. Og det skyl­der vi sol­da­ter­ne, ve­te­ra­ner­ne, os al­le sam­men samt de lan­de, vi har va­e­ret i krig med.

DEN HISTORISKE UD­RED­NING

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.