Krig og fred i ra­ma­da­nen

Nog­le mus­li­mer be­går ter­ror un­der ra­ma­da­nen, an­dre sen­der freds­bud­sk­ber til is­ra­e­ler­ne på de so­ci­a­le me­di­er

BT - - DEBAT -

In­di­mel­lem kom­mer freds­i­ni­ti­a­ti­ver fra en uven­tet kant. Det­te er sket i Mel­le­mø­sten, hvor der un­der ra­ma­da­nen er op­stå­et et fa­eno­men, som vir­ke­lig over­ra­sker. Un­ge ara­be­re ra­ek­ker hån­den ud til is­ra­e­le­re og la­eg­ger po­si­ti­ve bud­ska­ber på de so­ci­a­le me­di­er.

Jeg gla­e­der mig over, at folk på ga­den ger­ne vil ha­ve fred og har ta­get et så sta­er­kt ini­ti­a­tiv til sig Na­ser Kha­der, Fol­ke­tings­med­lem for De Kon­ser­va­ti­ve

ISRAEL HAR CA. ot­te mio. ind­byg­ge­re, og af dem er cir­ka 1,5 mio. op­rin­de­ligt ara­be­re, som har is­ra­elsk stats­bor­ger­skab. Og for ik­ke så lang tid si­den tog én af dem et ini­ti­a­tiv, som blev me­get po­pu­la­ert. En ung ara­bi­sk/is­ra­el­ske fyr, bo­sid­den­de i det nord­li­ge Israel, blev så tra­et af at la­e­se de tra­di­tio­nel­le ara­bi­ske me­di­ers ne­ga­ti­ve frem­stil­ling af is­ra­e­le­re og den is­ra­el­ske ha­er, at han be­slut­te­de at af­li­ve de man­ge myter. Han be­gynd­te at fo­ku­se­re på po­si­ti­ve hver­dags­op­le­vel­ser, som han på ara­bi­sk del­te på de so­ci­a­le me­di­er. Han be­skrev vir­ke­lig­he­den, som han op­le­ve­de den, og frem­stil­le­de is­ra­e­ler­ne som men­ne­sker. For ham var det vig­tigt at sen­de det bud­skab, at is­ra­e­ler­ne ger­ne vil le­ve i fred og øn­sker en nor­mal hver­dag uden vold. Han er­kend­te, at be­sa­et­tel­sen af om­rå­der uden­for Israel skul­le op­hø­re, men på­pe­ge­de, at det ik­ke kan ske gen­nem svulstig og ag­gres­siv re­to­rik. I EN AF de før­ste be­ske­der, han send­te, pra­e­sen­te­re­de han sig som en ung ara­bi­sk is­ra­e­ler, der hav­de aftjent sin va­er­nepligt i den is­ra­el­ske ha­er. Han hav­de ved selv­syn op­le­vet, hvor­dan mi­li­tan­te pa­la­esti­nen­si­ske grup­per hav­de pro­vo­ke­ret så me­get, at is­ra­el­ske sol­da­ter var nødt til at sva­re hårdt igen. Det be­kra­ef­te­de så pa­la­esti­nen­ser­ne i de­res op­fat­tel­se af is­ra­el­ske sol­da­ter som blodtørsti­ge va­es­ner. Men is­ra­el­ske sol­da­ter, som na­tur­lig­vis vil for­sva­re de­res land, når det er nød­ven­digt, øn­sker mest af alt en fre­de­lig til­va­e­rel­se, hvor de ik­ke be­hø­ver at va­e­re sol­da­ter.

EF­TER DET­TE INDLAEG for­ven­te­de den un­ge mand at bli­ve svi­net til, men det ske­te ik­ke. Han fik et hav af po­si­ti­ve re­ak­tio­ner, og an­dre un­ge be­gynd­te at skri­ve freds­bud­ska­ber på Fa­ce­book. Po­si­tiv re­to­rik be­gynd­te at strøm­me fra Sau­di-Ara­bi­en, Tu­nesi­en, Egyp­ten og Jor­dan. Og­så som en re­ak­tion på de man­ge ter­r­orak­tio­ner i lø­bet af ra­ma­da­nen – mus­li­mer­nes fa­steog for­so­nings­må­ned – må­ske den mest blo­di­ge ra­ma­dan no­gen­sin­de.

ET INDLAEG, DER

gik viralt, er af en til­da­ek­ket ara­bi­sk kvin­de, som har fil­met sig selv. I fil­men hen­ven­der hun sig di­rek­te til is­ra­e­le­re. Hun si­ger, at hun be­un­drer is­ra­e­ler­nes de­mo­kra­ti, at lan­det har li­ge ret­tig­he­der for al­le, og at in­gen bli­ver fa­engs­let for de­res hold­nin­ger. Hun hå­ber, det­te og­så bli­ver en re­a­li­tet i den ara­bi­ske ver­den en dag – og­så for pa­la­esti­nen­ser­ne.

EN AN­DEN VI­DEO

er med en ung mand fra Irak, der i en lil­le ta­le hen­ven­der sig di­rek­te til is­ra­e­ler­ne: »Vi ara­be­re øn­sker ik­ke at slå jer ihjel. Vi øn­sker at le­ve i fred med jer og hå­ber, vi en dag kan sam­ar­bej­de.«

EN UNG MAND

fra Jor­dan ro­ser is­ra­e­ler­ne for at af­hol­de den ara­bi­ske ver­dens før­ste gay pa­ra­de.

JEG GLA­E­DER MIG

over, at folk på ga­den ger­ne vil ha­ve fred og har ta­get et så sta­er­kt ini­ti­a­tiv til sig. Lad os hå­be, at magt­ha­ver­ne og de fa­na­ti­ske grup­per, som kun gør brug af ag­gres­sio­ner og vold, vil få åb­net de­res øj­ne og ind­se, at fred be­gyn­der med en freds­re­to­rik.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.