Lagt for had

BT - - NYHEDER -

PRESSET til fald­ne sol­da­ter ma­er­kes en ty­de­lig af­sky mod den tid­li­ge­re top­po­li­ti­ker – her går han nu un­der be­teg­nel­sen ’ver­dens va­er­ste ter­r­o­rist’.

To­ny Blair var Stor­bri­tan­ni­ens le­der i over 10 år, fra 1997 til 2007, og ar­bej­der­par­ti­et La­bours sid­ste sto­re for­mand. Det er ni år si­den, han over­drog nøg­ler­ne til sin ef­ter­føl­ger Gor­don Brown. Si­den den­gang er hå­ret ble­vet gråt og fu­ger­ne i an­sig­tet dy­be­re.

Nu står den 63-åri­ge eks­po­li­ti­ker over for et stort ar­bej­de i for­hold til at gen­ska­be fol­kets til­lid.

Men han har tid­li­ge­re ma­er­ket den fol­ke­li­ge mod­stand - bl.a. da han ud­gav si­ne erin­drin­ger i 2010. Selv­bi­o­gra­fi­en ’A Jour­ney’ blev på in­gen må­de en sa­el­lert, og i for­sø­get på at få solgt fle­re bø­ger be­slut­te­de han sig for at do­ne­re pen­ge fra sal­get til The Roy­al Bri­tish Le­gion – en or­ga­ni­sa­tion for in­va­li­de­re­de bri­ti­ske sol­da­ter. Den­gang var krigs­mod­stan­de­re hur­tigt ude og kal­de be­lø­bet for ’blod­pen­ge’, for­di de men­te, at To­ny Blair med do­na­tio­nen for­søg­te at sø­ge til­gi­vel­se for krigs­del­ta­gel­sen i Irak. Plet­tet ef­ter­ma­e­le Med 10 år i rol­len som Stor­bri­tan­ni­ens pre­mi­er­mi­ni­ster er To­ny Blair blandt de la­engst sid­den­de på po­sten. Men si­den han for sid­ste gang trå­d­te ud af em­beds­bo­li­gen i Dow­ning Stre­et num­mer 10, har han ka­em­pet en ben­hård kamp for sit ef­ter­ma­e­le. Et ef­ter­ma­e­le, der er plet­tet af Irak-kri­gen, men og­så af at ha­ve ple­jet re­la­tio­ner til de for­ker­te men­ne­sker. Si­de­lø­ben­de med job­bet som freds­ud­sen­ding i Mel­le­mø­sten har han gi­vet tvivls­om­me re­gi­mer som Ka­sak­h­stan og Egyp­ten go­de råd fra sit eget rå­d­gi­ver­fir­ma To­ny Blair As­so­ci­a­tes. Selv­om det har få­et men­ne­ske­ret­tig­heds­for­ka­em­pe­re til at stej­le, har To­ny Blair ik­ke stop­pet sit fo­re­ta­gen­de, der har va­e­ret en mil­li­onfor­ret­ning.

Og det er ik­ke pen­ge, han har mang­let, si­den han trå­d­te ud af po­li­tik i 2007. Ud­over at va­e­re boss i sit eget rå­d­gi­ver­fir­ma, blev han i 2008 og­så he­ad­huntet til for en fyr­ste­li­ge hy­re at va­e­re rå­d­gi­ver for in­ve­ste­rings­ban­ken JPMor­gan Cha­se. Iføl­ge BBC fik han ud­be­talt 500.000 en­gel­ske pund, 4,4 mio. kr., om året. Sam­me år fløj han ver­den rundt og holdt fored­rag for 250.000 pund, 2,2 mio. kr., for halvan­den ti­mes op­la­eg.

Mens To­ny Blair i åre­ne ef­ter sin po­li­ti­ske kar­ri­e­re har tjent sto­re sum­mer, skor­te­de det til­sy­ne­la­den­de på kon­tan­ter i hans tid som pre­mi­er­mi­ni­ster. Iføl­ge The Gu­ar­di­an måt­te han op­ta­ge lån af den kon­tro­ver­si­el­le me­di­e­mogul Ru­pert Mur­doch til si­ne valg­kampag­ner. Mur­doch stod i 2011 i spid­sen for me­di­e­or­ga­ni­sa­tio­nen News of the Wor­ld, der blev af­slø­ret i at ha­ve ha­ck­et sig til op­lys­nin­ger om kend­te og kon­ge­li­ge. No­get ty­der på, at To­ny Blairs for­hold til Mur­doch-fa­mi­li­en TO­NY BLAIR og­så har dre­jet sig om an­dre ting end de for­ret­nings­ma­es­si­ge. Ryg­ter­ne fra den bri­ti­ske tabloid­pres­se går nem­lig på, at To­ny Blair og Ru­pert Mur­do­chs eks­ko­ne, Wen­dy Deng, skul­le ha­ve haft en af­fa­e­re. Ri­si­ke­rer rets­sag Den før så magt­ful­de To­ny Blair ri­si­ke­rer nu et ef­ter­ma­e­le, der kan bli­ve sva­er­tet til af Irak-kri­gen, som han ri­si­ke­rer at bli­ve rets­for­fulgt for. Ind­til han ken­der sin ska­eb­ne, kan han og fa­mi­li­en, der ta­el­ler ko­nen Che­rie Blair og fi­re børn, tril­le tom­mel­fingre i en af de 10 luksus­bo­li­ger, fa­mi­li­en ejer. To­ny Blair og fa­mi­li­en er iføl­ge The Gu­ar­di­an in­de­ha­ver af her­skabs­bo­li­ger for 27 mil­li­o­ner pund – over 235 mil­li­o­ner dan­ske kro­ner. De fle­ste be­lig­gen­de på dy­re adres­ser i Lon­don.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.