De nye F-35 kamp­fly er snart klar

BT - - SOMMER -

Der ser ud til at gå kor­te­re tid end hidtil ven­tet, før Dan­marks kom­men­de kamp­fly går fra pro­to­ty­pe til kampklart fly. Be­stra­e­bel­ser­ne på at få de før­ste F-35 Jo­int Stri­ke Figh­ter­kamp­fly gjort ope­ra­tions­dyg­ti­ge går iføl­ge ge­ne­ral Hawk Car­lis­le fra det ame­ri­kan­ske fly­ve­vå­ben ’ut­ro­lig godt’. Det sag­de han i går i for­bin­del­se med et flys­how på det bri­ti­ske fly­ve­vå­bens ba­se i Fair­ford.

Ge­ne­ral Car­lis­le sag­de, at de før­ste fly vil bli­ve cer­ti­fi­ce­ret til kamp i den tid­li­ge en­de af den tids­ram­me fra au­gust til de­cem­ber, som US Air­for­ce ud­stak for fle­re år si­den.

Ge­ne­ra­len op­ly­ser i øv­rigt, at for­sin­kel­ser i for­bin­del­se med ud­vik­lin­gen af kamp­fly­ets nye softwa­re­sy­ste­mer ik­ke har va­e­ret en ’be­gra­en­sen­de fak­tor’, da den op­rin­de­li­ge softwa­re har vir­ket uden pro­ble­mer un­der test. Den nye softwa­re for­ven­tes at va­e­re klar til ok­to­ber el­ler novem­ber og ik­ke i au­gust som for­ven­tet.

Det ame­ri­kan­ske for­svars­mi­ni­ste­ri­um har tid­li­ge­re meldt ud, at F-35-fly­e­ne vil­le bli­ve for­sin­ket og tid­ligst vil­le stå klar i 2018. Blandt de lan­de, der står for­an Dan­mark i pro­duk­tions­kø­en, er Nor­ge og Hol­land. De har beg­ge få­et le­ve­ret de­res før­ste ek­sem­pla­rer af F-35. De nor­ske og hol­land­ske fly er dog ik­ke le­ve­ret i Eu­ro­pa, men i USA, hvor de eu­ro­pa­ei­ske pi­lo­ter er gå­et i gang med et tra­e­nings­for­løb.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.