Hvor man­ge kal­o­ri­er er der l

BT - - NYHEDER -

Hvor man­ge kal­o­ri­er er der egent­lig i en klas­sisk Big Mac fra McDo­nald’s? Det har stør­ste­delen af os in­gen anel­se om. For man­ge dan­ske­re kan det kan va­e­re fri­sten­de at ty til fast­food, når ti­den i en travl hver­dag er knap. Men en ny un­der­sø­gel­se fra For­bru­ger­rå­det Ta­enk vi­ser, at vi ik­ke har sa­er­lig godt styr på, hvor man­ge kal­o­ri­er vi rent fak­tisk ind­ta­ger på en lyn­vi­sit hos ek­sem­pel­vis McDo­nald’s el­ler 7-Ele­ven.

In­teres­se­or­ga­ni­sa­tio­nen har spurgt 1138 dan­ske­re om, hvor man­ge kal­o­ri­er der er i for­skel­li­ge og po­pu­la­e­re fast­food­må­l­ti­der, og re­sul­ta­tet er ik­ke just pran­gen­de.

Un­der en tred­je­del af de ads­purg­te i un­der­sø­gel­sen ga­et­te­de no­gen­lun­de rig­tigt på, hvor man­ge kal­o­ri­er der rent fak­tisk er i et af de helt klas­si­ske fast­food­må­l­ti­der, nem­lig en Big Mac-me­nu fra McDo­nald’s. Og det sam­me var til­fa­el­det med an­dre af hyp­pi­ge må­l­ti­der på far­ten som kaf­fe, crois­san­ter, ju­i­ce og sandwich. Skilt med kal­o­ri­er­ne Iføl­ge For­bru­ger­rå­det Ta­enk er kal­o­ri­e­for­vir­rin­gen blandt for­bru­ger­ne der­for en god an­led­ning til at re­stau­ran­ter, ca­fe­er, tank­sta­tio­ner og lign. fri­vil­ligt be­gyn­der at skil­te ty­de­ligt med kal­o­ri­e­an­gi­vel­ser­ne.

På den må­de vil for­bru­ger­ne på for­hånd va­e­re klar over, hvor man­ge kal­o­ri­er der ry­ger in­den­bords, hvis man ef­ter en lang dag på job­bet sprin­ger kø­en i su­per­mar­ke­det over og i ste­det va­el­ger et lidt hur­ti­ge­re og kal­o­ri­e­tun­ge­re må­l­tid.

»Vi ved, at op­lys­ning om kal­o­ri­er in­den kø­bet har en be­tyd­ning for folks køb. Der­for sy­nes vi, at an­tal­let af kal­o­ri­er skal frem­gå af me­nutav­ler­ne rundt om­kring i fast­food­ka­e­der­ne. Ka­e­der­ne har op­lys­nin­ger­ne lig­gen­de, og vi op­for­drer dem til at kom­me i gang, så det bli­ver let­te­re for for­bru­ger­ne at tra­ef­fe et op­lyst valg, når de står i re­stau­ran­ten, kio­sken el­ler caféen,« si­ger Lars Pram, di­rek­tør i For­bru­ger­rå­det Ta­enk.

Hos den dan­ske re­stau­ra­tions­bran­ches for­e­ning, Ho­re­s­ta, ser man in­tet i vej­en for, at re­stau­ran­ter skil­ter med kal­o­ri­e­an­gi­vel­ser­ne, så la­en­ge det er et fri­vil­ligt valg.

»Vi sy­nes, at de re­stau­ran­ter, der har lyst, kan kal­o­ri­e­ma­er­ke. Men vi er ik­ke eni­ge i, at det skal va­e­re ob­liga­to­risk. Det vil va­e­re en enorm ad­mi­ni­stra­tiv byr­de, hvis re­stau­ran­ter, caféer og an­dre skul­le vi­de pra­e­cist, hvor man­ge kal­o­ri­er der er i et­hvert må­l­tid mad. De er jo for­skel­li­ge og til­pas­ses he­le ti­den,« si­ger fø­de­va­re­chef i Ho­re­s­ta Ti­ne Skri­ver til Ritzau. En al­min­de­lig smørcrois­sant fra 7-Ele­ven in­de­hol­der 347 kal­o­ri­er. Det vid­ste 24 pro­cent af de ads­purg­te. En stor Big Ma­c­me­nu fra McDo­nald’s in­de­hol­der i 1.218 kal­o­ri­er. Men det var kun 28 pro­cent af de ads­purg­te i un­der­sø­gel­sen, der ram­te no­gen­lun­de rig­tigt med de­res ga­et. Med en så­kaldt ’tall’ caf­fe lat­te fra St­ar­bucks, ha­el­der man 150 kal­o­ri­er in­den­bords, men det var der kun 9 pro­cent, der vid­ste.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.