Sto­re drøm­me

BT - - TV-GUIDE -

SE­RIE der fin­der sted i Rio de Ja­neiro i na­e­ste må­ned.

Li­ge­som al­le de øv­ri­ge OL­del­ta­ge­re drøm­mer Mads og Rasmus selv­føl­ge­lig om OLguld. Men sam­ti­dig med den jern­hår­de tra­e­ning skal de beg­ge le­ve op til rol­len som fa­mi­lie­fa­ed­re.

’Rej­sen til Rio’ er en do­ku­men­tar­se­rie i ot­te af­snit, der kom­mer helt ta­et på nog­le af Dan­marks stør­ste sport­s­stjer­ner. Og det hand­ler langt­fra kun om spor­ten – for der er og­så en hver­dag og et fa­mi­li­e­liv, der spil­ler ind, og som kan få af­gø­ren­de be­tyd­ning for den sto­re pra­e­sta­tion, det kra­e­ver at bli­ve et af Dan­marks OL-håb. Af­gø­ren­de mar­gi­na­ler Rej­sen bli­ver ik­ke uden ud­for­drin­ger for de ni to­pat­le­ter, og det kan va­e­re selv de mind­ste mar­gi­na­ler, der kom­mer til at af­gø­re, hvem der kom­mer til at del­ta­ge i ind­mar­chen på Det Olym­pi­ske Sta­dion i Bra­si­li­en i de rød-hvi­de far­ver.

Ud­over Mads og Rasmus mø­der vi bl.a. ba­ne­ryt­te­ren Cas­per Pedersen, der ka­em­per for sit før­ste OL, hånd­bold­pro­fi­len Jes­per Nød­des­bo, der hå­ber på at bli­ve ud­ta­get til sit livs sid­ste OL, in­den kar­ri­e­ren slut­ter, sej­ler­ne Ida Ma­rie Baad og Ma­rie Thus­gaard, der er dob­bel­te eu­ro­pa­me­stre, og svøm­me­ren Per­nil­le Blu­me, der ka­em­per for at kla­re tids­kra­vet, så hun kan kom­me med til sit an­det OL. Men sam­ti­dig ka­em­per hun og­så en in­dre kamp for at be­va­re mo­ti­va­tio­nen til de man­ge tra­e­nings­ti­mer.

’Rej­sen til Rio’ sen­des i ot­te af­snit på DR1 – tirs­da­ge og ons­da­ge i uger­ne 28-31. Før­ste gang på tirs­dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.