LØR­DA­GENS FILM

BT - - TV -

Ame­ri­kansk thril­ler fra 1974. Un­der ar­bej­det med at opkla­re en spe­get kor­rup­tions­af­fa­e­re fo­rel­sker den desil­lu­sio­ne­re­de pri­vat­de­tek­tiv J.J. Git­tes sig i den for­før­en­de og gå­de­ful­de rig­mands­dat­ter Eve­lyn. Det er hen­de, der sa­et­ter Git­tes på spo­ret af af­fa­e­ren, der sen­der ham gen­nem la­byrin­ter af løgn og bed­rag i 1930'er­nes pen­ge­gri­ske og amoral­ske Los An­ge­les. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Ro­man Po­lanski. DR2 kl. 17.05 Ame­ri­kansk ro­man­tisk dra­ma fra 1995.

Ma­ri­el­le Delau­ney og hen­des el­ske­de ae­g­te­mand le­ver et ro­man­tisk liv i 1920'er­nes Pa­ris, da en tra­ge­die plud­se­lig ram­mer dem. Søn­nen, de­res et og alt, druk­ner, og ka­er­lig­he­den mel­lem det un­ge par kan ik­ke over­le­ve de­res fa­el­les sorg. Der­for flyt­ter Ma­ri­el­le til New York, hvor hun vil be­gyn­de på en frisk og glem­me for­ti­den. Lyk­ken ser ud til at til­s­mi­le hen­de, da hun bli­ver gift med den vel­ha­ven­de Malcolm Pat­ter­son, og de bli­ver vel­sig­net med en søn. Men snart ind­hen­ter for­ti­den hen­de på gru­som vis. Men hvem af hen­des ae­g­te­ma­end er det, der spin­der et kva­e­len­de net om­kring hen­de? Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Ge­or­ge Ka­czen­der. TV 2 Char­lie kl. 20.55 Ame­ri­kansk ko­me­die fra 2011. For­sik­rings­a­gen­ten Tim Lip­pe har al­drig for­ladt sin lil­le hjem­by. Han har hel­ler al­drig bo­et på ho­tel, li­ge ind­til han bli­ver sendt til Ce­d­ar Ra­pids for at re­pra­e­sen­te­re sit fir­ma til den år­li­ge for­sik­rings­kon­fe­ren­ce. Tim stø­der snart på de tre kon­fe­ren­ce­ve­te­ra­ner, der for al­vor får ryk­ket hans gra­en­ser. For en fyr, som gør alt ef­ter bo­gen, bli­ver den­ne kon­fe­ren­ce alt an­det end kon­ven­tio­nel. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Mi­gu­el Ar­te­ta. TV3+ kl. 21.00 Ame­ri­kansk ro­man­tisk ko­me­die fra 2003. For­fat­te­ren Alex Shel­don har pro­ble­mer – sto­re pro­ble­mer. Ud­over at li­de af skri­ve­blo­ke­ring har han for­må­et at op­byg­ge en ka­em­pe spil­le­ga­eld, og nu er der sat en livs­far­lig de­ad­li­ne for ind­be­ta­ling. Den ene­ste chan­ce han har for at få skra­bet de 100.000 dol­lars sam­men in­den 30 da­ge er at få skre­vet sin ro­man fa­er­dig i en ra­sen­de fart. Men det er let­te­re sagt end gjort! Han hy­rer steno­gra­fen Em­ma, som må skri­ve bo­gen, mens Alex dik­te­rer. Men Em­mas evi­ge kom­men­ta­rer, ret­tel­ser og in­spira­tion på­vir­ker hi­sto­ri­en, og snart er det sva­ert at skel­ne mel­lem fik­tion og vir­ke­lig­hed Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Rob Re­i­ner. Ka­nal 4 kl. 21.00 Ame­ri­kansk-tysk actionko­me­die fra 2007.

Den ca­li­for­ni­ske be­tjent Ja­mes Car­ter og Hong­kong- stris­se­ren Lee går sam­men om at be­ka­em­pe den ki­ne­si­ske ma­fia Tri­a­der­ne i by­er­nes by - Pa­ris! Her har de­res gam­le ven am­bas­sa­dør Han op­spo­ret hvem, der er le­de­ren af det in­ter­na­tio­na­le for­bry­der­syn­di­kat, men in­den han når at gi­ve op­lys­nin­ger­ne vi­de­re, bli­ver han offer for en snig­mor­ders død­brin­gen­de kug­ler. Hel­dig­vis nå­e­de han at forta­el­le sin dat­ter, Soo Yung, hvem bag­man­den er, så Car­ter og Lee må nu gø­re alt for at hol­de Soo Yung i li­ve for at af­slø­re for­bry­der­ne. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Brett Rat­ner. TV 2 kl. 22.50

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.