Kun de bed­ste er go­de til lan­ge tra­e­nings­lej­re

Hvad ske­te der for Dan­mark, da de hav­de et af de bedst spil­len­de hold og gik vi­de­re fra grup­pen i 1986? De tab­te 1-5 til Spa­ni­en

BT - - EM I FRANKRIG 2016 10. JUNI - 10. JULI -

DER ER NU kun en kamp til­ba­ge ved EM, og de fle­ste spil­le­re er ta­get hjem el­ler på ferie for at bli­ve klar til ef­ter­å­rets kam­pe for de­res klubhold. De hold, der har va­e­ret med, ind­til for ny­lig, har va­e­ret af sted sam­men i op til ot­te uger, og det er de fa­er­re­ste, der for­står at kla­re sig igen­nem så lang en pe­ri­o­de uden at op­le­ve pro­ble­mer i den ene el­ler an­den form. Der går al­drig en slut­run­de, uden man hø­rer om in­ter­ne stri­dig­he­der fra mindst en lejr, men selv i de trup­per, hvor gnid­nin­ger­ne er mini­ma­le, er det sva­ert at va­e­re så lang tid sam­men og va­ek hjem­me­fra.

De sto­re na­tio­ner – Tys­kland, Spa­ni­en, Ita­li­en og Frank­rig – er vant til at hånd­te­re tra­e­nings­lej­re, og de er indstil­let på at skul­le gå he­le vej­en. Det er en god po­in­te, og en af grun­de­ne til, at eng­la­en­der­ne al­drig kla­rer sig la­en­ge­re end til kvart- el­ler ot­ten­de­dels­fi­na­ler­ne, at de ik­ke har den sam­me men­tale styr­ke som de an­dre sto­re eu­ro­pa­ei­ske lan­de samt Bra­si­li­en og Ar­gen­ti­na for nu og­så at ta­ge VM-tur­ne­rin­ger­ne med. Eng­la­en­der­ne har ik­ke vun­det no­get si­den 1966, og jeg ved selv, hvor­dan det er, når man er kom­met til et punkt, hvor man ik­ke er indstil­let på, at det va­rer la­en­ge end­nu, for­di man ik­ke er vant til det. Ved VM i 1998 hav­de vi slå­et Bra­si­li­en i den ind­le­den­de grup­pe, og jeg føl­te selv, at vi var til­fred­se med, at et norsk lands­hold hav­de kva­li­fi­ce­ret sig til ot­ten­de­dels­fi­na­len. Men­talt hav­de vi ik­ke indstil­let os på at skul­le la­en­ge­re. DET KO­STER MEN­TALE kra­ef­ter at lig­ge i lejr, og det er kun de bed­ste, der er go­de til det. Hvad ske­te der for Dan­mark, da de hav­de et af de bedst spil­len­de hold og gik vi­de­re fra grup­pen i 1986? De tab­te 1-5 til Spa­ni­en. Var det kun Jes­per Ol­sens til­ba­gela­eg­ning, der var skyld i det? Hvad ske­te der i 2002 og 2004, da Dan­mark tab­te 0-3 til Eng­land og Tjek­ki­et? Da Dan­mark vandt i 1992, bo­e­de de li­ge ov­re på den an­den si­de af Øre­sund og kun­ne bå­de få be­søg og kom­me hur­tigt hjem.

Det er sagt med et glimt i øjet, men som tid­li­ge­re spil­ler og fra et tra­e­ner­per­spek­tiv ved jeg og­så, hvad det er for nog­le me­ka­nis­mer, jeg selv har ma­er­ket, og som jeg nu kan ob­ser­ve­re. Jeg kan ik­ke si­ge, om de go­de spil­le­re er go­de, for­di de er bedst til den slags pres, det er at va­e­re i en tra­e­nings­lejr, el­ler om de kan kla­re presset, for­di de er go­de. Men det er ik­ke til­fa­el­digt, at der er en sam­men­ha­eng, og at det al­tid er de bed­ste spil­le­re i trup­pen, der og­så er go­de til sidst i tra­e­nings­lej­ren, når de an­dre bli­ver tra­et­te i ho­ve­d­et og krop­pen.

Og så er vi lidt til­ba­ge ved eng­la­en­der­ne og det fy­si­ske aspekt ved at va­e­re la­en­ge va­ek. Den en­gel­ske sy­ge er jo, at de al­drig kom­mer langt, og at de bli­ver tra­et­te før de an­dre. De har ver­dens hår­de­ste tur­ne­ring, og når de hen mod jul og har en uges ferie el­ler to i Spa­ni­en og Tys­kland, kø­rer eng­la­en­der­ne end­nu hår­de­re på, når de egent­lig hav­de brug for at slap­pe af. Så kan man ind­ven­de, at Tot­ten­hams Har­ry Ka­ne har spil­let li­ge så man­ge kam­pe som Ro­nal­do, men han har alt­så spil­let i en hår­de­re liga. Som forward i den span­ske liga er der kam­pe mod bund­hold, hvor man ik­ke be­hø­ver bru­ge al­ver­dens kra­ef­ter. I SKAN­DI­NAVI­EN ER vi ud­for­dret af, at vi kun har tre ugers ferie. Jeg vid­ste, at vi skul­le sen­de Erik Jo­hans­son, Ludwig Au­gustin­s­son og Ro­bin Ol­sen til EM, og Mi­ka­el An­tons­son skul­le fak­tisk og­så ha­ve va­e­re af sted, hvis ik­ke han hav­de få­et et brud på ka­e­ben. Der­for var det en ka­em­pe for­del, at vi vandt mester­ska­bet så tid­ligt på sa­e­so­nen, at de kun­ne slap­pe af in­den EM og ik­ke hav­de brug for så me­get ferie ef­ter EM. Nu er de kom­met til­ba­ge og har va­e­ret med på tra­e­nings­lej­ren i Østrig, og her har der va­e­ret stor for­skel på de spil­le­re, der har va­e­ret af sted.

For­skel­len på Erik Jo­hans­son, der spil­le­de al­le kam­pe­ne for Sve­ri­ge, og Ludwig Au­gustin­s­son, der ik­ke fik en ene­ste kamp, men tra­e­ne­de med re­ser­ver­ne og mest blev en del af re­sti­tu­tions­tra­e­nin­gen med dem, der star­te­de, var enorm. Uden at jeg hav­de set en ene­ste kamp, vil­le jeg nemt ha­ve kun­net se, at Erik hav­de spil­let, og Ludwig hav­de sid­det på ba­en­ken. Ik­ke for­di Ludwig var men­talt ne­de over at ha­ve va­e­ret med, for det var en god op­le­vel­se for ham, men for­di han hav­de tra­e­net med re­ser­ver­ne, mens Erik hav­de spil­let kamp på højt ni­veau.

Ludwig så lang­som­me­re og lidt se­je­re ud, og han har brug for he­le vo­res tra­e­nings­lejr, for at bli­ve klar til Cham­pions Le­agu­e­kva­li­fi­ka­tio­nen, mens Erik var i højt tem­po. Jeg til­bød ham tre-fi­re da­ges ek­stra ferie, men det af­slog han, for­di han føl­te sig frisk og klar, og jeg tror, at den ferie, han fik in­den EM, gjor­de ud­sla­get.

STÅLE SOLBAKKEN, MA­NA­GER I FC KØ­BEN­HAVN

FO­TO: AFP

Da Erik Jo­hans­son (tv.) tjek­ke­de ind i Sve­ri­ges EM-tra­e­nings­lejr, hav­de han al­le­re­de holdt lidt ferie på or­dre fra Ståle Solbakken. Det kan ses nu, da stop­pe­ren er vendt til­ba­ge til FC Kø­ben­havn ef­ter slut­run­den, me­ner klub­bens nor­ske ma­na­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.