Nyt nor­disk blod i Brønd­by

In­den Brønd­bys Eu­ro­pa Le­ague-kva­li­fi­ka­tions­kamp mod island­ske Va­lur Reykjavik i af­tes kun­ne klub­ben pra­e­sen­te­re to nye for­svars­spil­le­re

BT - - EUROPA LEAGUE - 2016/17 - KLASSEFORSKEL Frederik Bar­søe | fr­ba@bt.dk

Ny tra­e­ner, nyt ta­ep­pe og nye spil­le­re. Der ser nu for al­vor ud til at va­e­re nye ti­der på vej i Brønd­by for­ud for Su­per­liga-star­ten om lidt me­re end en uge. I af­tes var en sa­er­lig en af slagsen på Brønd­by Sta­dion, da de blå-gu­le med en 6-0 sejr over Va­lur Reykjavik (sam­let 10-1) spil­le­de sig vi­de­re til Eu­ro­pa Le­ague-kva­li­fi­ka­tio­nens an­den run­de.

Ud over den flot­te stor­sejr var det den før­ste rig­ti­ge kamp på hjem­me­ba­nen for den nye, ty­ske tra­e­ner, Ale­xan­der Zor­ni­ger, mens der og­så blev stif­tet be­kendt­skab med bå­de nye an­sig­ter og nyt gra­es. Ef­ter brok fra mod­stan­de­re, tra­e­ne­re og eg­ne spil­le­re valg­te klub­ben nem­lig for lidt me­re end fi­re uger si­den at på­be­gyn­de ud­skift­nin­gen af det ud­ska­eld­te gra­esta­ep­pe. I går blev der spil­let kamp på det for før­ste gang.

En af dem, der be­t­rå­d­te det nye, flot­te gra­esta­ep­pe, var den 21-åri­ge island­ske for­svars­spil­ler Hjör­tur Her­mans­son, der net­op er hjemvendt fra EM. Han blev før kam­pen mod si­ne island­ske lands­ma­end pra­e­sen­te­ret som ny spil­ler i Brønd­by. Se­ne­st har han tør­net ud for sven­ske IFK Göte­borg, hvor­til han har va­e­ret ud­le­jet fra den hol­land­ske klub PSV.

Og som om det ik­ke var nok, blev det i sam­me om­ba­e­ring of­fent­lig­gjort, at klub­ben og­så er nå­et til enig­hed med den fin­ske for­svars­spil­ler Paulus Ara­juuri, der dog først for­ven­tes at skif­te fra sin pol­ske klub Lech Poz­nan til ja­nu­ar.

Ef­ter Da­ni­el Ag­gers af­sked er be­ho­vet for mid­ter­for­sva­re­re i Brønd­by ble­vet stør­re. Selv­om det mod Va­lur ik­ke så ud til, at der var brug for nye de­fen­si­ve kra­ef­ter, er Hjör­tur Her­mans­son og Paulus Ara­juuri så­le­des den an­den og tred­je mid­ter­for­sva­rer, som Brønd­by hen­ter ef­ter Ale­xan­der Zor­ni­gers til­tra­e­den. Klub­bens sport­s­di­rek­tør, Tro­els Bech, er glad for si­tu­a­tio­nen i bag­ka­e­den ef­ter de to nye ind­køb. Sta­er­kt be­sat »Med Paulus og Hjör­tur har vi sam­men med Mar­tin Al­bre­cht­sen og Be­ne­dikt Röck­er et sta­er­kt be­sat mid­ter­for­svar, hvor og­så Jes­per Ju­els­gaard kan spil­le og gjor­de en fin fi­gur i for­å­ret,« si­ger Tro­els Bech til klub­bens hjem­mesi­de.

»Der­til kom­mer vo­res eget ta­lent Mads Ju­el An­der­sen, som vi har ryk­ket op til Su­per­liga-trup­pen fra vo­res U19-hold, så vo­res målsa­et­ning om at ha­ve fle­re valg­mu­lig­he­der på al­le po­si­tio­ner er nu på plads i den en­de af ba­nen,« si­ger han.

Tro­els Bech be­skri­ver isla­en­din­gen Hjör­tur Her­mans­son som en al­l­ro­und-mid­ter­for­sva­rer, der bå­de er hur­tig og tek­nisk dyg­tig, mens den me­re ru­ti­ne­re­de, 28-åri­ge fin­ne Paulus Ara­juuri pas­ser per­fekt til det, klub­ben og den nye tra­e­ner ger­ne vil.

»Han (Ara­juuri, red.) er en me­get dy­na­misk og kro­p­sta­erk mid­ter­for­sva­rer, som tør for­sva­re me­get ag­gres­sivt for­an sig selv. Det er en del af det, vi ger­ne vil til­fø­re vo­res hold. Vi vil ger­ne en­de med at ha­ve et højt pres­ni­veau, og der er det vig­tigt at ha­ve en spil­ler, der bå­de ale­ne og med sit hold kan kla­re sig i du­el­ler­ne,« sag­de Tro­els Bech in­den gårs­da­gens kamp i et in­ter­view med 6’eren.

FO­TO: PER KJAERBYE

Ka­mil lWilczek (tv.) og An­drew Hjulsa­ger (th.) sat­te må­l­fe­sten i gang i går på Brønd­by Sta­dion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.