Svin­del­sag kan ko­ste Mes­si dyrt

Den ar­gen­tin­ske fod­bold­stjer­nes sponsor­va­er­di kan fal­me be­trag­te­ligt i kølvan­det på den dom for skat­tesvig, der har ramt ham, me­ner sponsor­eks­pert

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Jens Me­i­ni­che Mo­u­vi­el­le jm­mo@spor­ten.dk

Skat­te­und­dra­gel­se, stri­dig­he­der og ’Pa­na­ma Pa­pers’. Det har ik­ke va­e­ret sjovt at va­e­re Lio­nel Mes­si i det­te for­år, og nu kan kon­se­kven­ser­ne af sny­de­ri­et gni­de ek­stra salt i det sår, hvor­på der står skre­vet: svind­ler. Lio­nel Mes­si na­eg­ter at ha­ve haft kend­skab til de tre til­fa­el­de af skat­tesvig, som en dom­stol i Bar­ce­lo­na ons­dag idøm­te ham en be­tin­get fa­engsels­straf på 21 må­ne­der samt en bø­de på 14,7 mil­li­o­ner kro­ner for at ken­de til.

Men selv­om 14,7 mil­li­o­ner kro­ner er pe­a­nuts for en mand med Lio­nel Mes­sis ind­komst, kan dom­men al­li­ge­vel ram­me den lil­le ar­gen­ti­ner al­vor­ligt på pen­ge­pun­gen.

Iføl­ge An­dreas Han­sen, der er di­rek­tør i rå­d­giv­nings­virk­som­he­den Poster­scope Li­ve, som ar­bej­der med sponsora­ter og part­ner­skab, kan he­le Lio­nel Mes­sis ima­ge li­de al­vor­lig ska­de, nu da han er dømt for svin­del.

»Det vil va­e­re me­get ta­en­ke­ligt, at sponso­rer­ne tra­ek­ker en di­stan­ce til Lio­nel Mes­si i for­hold til sa­gen her, for når man er sponsor i dag, er man ik­ke blot en sponsor på tøj, trø­je og hvad man nu el­lers har. Man sponso­re­rer et men­ne­ske, som man de­ler ide­a­ler, va­er­di­er og vi­sio­ner med – og det er dér, kon­flik­ten op­står,« si­ger An­dreas Han­sen til BT og fort­sa­et­ter:

»I det øje­blik, Mes­si gør no­get som det her, der ik­ke er i or­den ud fra et va­er­di­syns­punkt el­ler lov­ma­es­sigt syns­punkt, bli­ver sponsore­ne nødt til at di­stan­ce­re sig, for de kan ik­ke sponso­re­re en per­son, der ik­ke kan op­fø­re sig or­dent­ligt.« Vid­ste ik­ke no­get Lio­nel Mes­si og fa­de­ren ha­ev­der beg­ge, at ver­dens­stjer­nen ik­ke har no­get med sa­gen at gø­re. Lio­nel Mes­si har ved en rets­sag i som­mer iføl­ge avi­sen In­de­pen­dent selv sagt:

»Jeg spil­le­de fod­bold, jeg vid­ste ik­ke no­get. Jeg sto­le­de på min far og mi­ne ad­vo­ka­ter.«

Det sid­ste ord er na­ep­pe sagt i sa­gen, og det me­nes, at Lio­nel Mes­si og fa­de­ren vil ap­pel­le­re ken­del­sen til den span­ske hø­jeste­ret.

Net­op den må­de, Lio­nel Mes­si og hans ad­vo­ka­ter va­el­ger at hånd­te­re sa­gen på, vil iføl­ge An­dreas Han­sen ha­ve af­gø­ren­de be­tyd­ning for ver­dens­stjer­nens frem­ti­di­ge ho­ved­sponsorat med sports­be­kla­ed­nings-gi­gan­ten Adi­das. For hvis sa­gen be­gyn­der at tra­ek­ke spor til Lio­nel Mes­sis om­ta­le i ’Pa­na­ma Pa­pers’, kan det en­de med, at Mes­si og hans man­ge­åri­ge ho­ved­sponsor stop­per sam­ar­bej­det.

»Hvis sa­gen ik­ke bli­ver hånd­te­ret sa­er­ligt godt af ham, og den be­gyn­der at tra­ek­ke i al­le mu­li­ge ret­nin­ger og tra­ek­ke i lang­drag, kan jeg godt fo­re­stil­le mig et sce­na­rie, hvor Adi­das vil la­eg­ge så kraf­tig af­stand til ham, at virk­som­he­den vil tra­ek­ke sig som sponsor. Men hvis sa­gen ik­ke ud­vik­ler sig, og den bli­ver hånd­te­ret pro­fes­sio­nelt, kan det jo godt ta­en­kes, at den kan fin­de på at bli­ve. Det er kri­tisk i for­hold til sponso­rer­ne om­kring Mes­si, at sa­gen har ta­get så­dan en drej­ning her, og på et tids­punkt kom­mer det til at ram­me ham på pen­ge­pun­gen,« si­ger An­dreas Han­sen. Halv mil­li­ard i år­sind­ta­egt Ma­ga­si­net For­bes har skre­vet, at Lio­nel Mes­si tje­ner om­trent 10 mil­li­o­ner dol­lar om året på sin nu­va­e­ren­de sy­våri­ge sponsoraf­ta­le med Adi­das. Det sva­rer til om­trent 68 mil­li­o­ner kro­ner år­ligt. Der­u­d­over sponso­re­res Lio­nel Mes­si og­så af brands som EA Sports, Sams­ung og Pepsi, der og­så be­ta­ler en kla­ek­ke­lig sum for at lin­ke hans ima­ge til de­res pro­duk­ter. Fak­tisk lø­ber Lio­nel Mes­sis sam­le­de ind­ta­eg­ter for sponsora­ter op i 28 mil­li­o­ner dol­lar (188 mil­li­o­ner kro­ner, red.) om året.

For­bes har kå­ret Lio­nel Mes­si til at va­e­re den na­est­bedst be­tal­te at­let i 2016 med en ind­komst på 81 mil­li­o­ner dol­lar sva­ren­de til lidt over en halv mil­li­ard dan­ske kro­ner. Den bedst be­tal­te at­let er ar­gen­ti­ne­rens evi­ge kon­kur­rent, Cri­sti­a­no Ro­nal­do, der me­nes at tje­ne 88 mil­li­o­ner dol­lar år­ligt – knap 600 mil­li­o­ner kro­ner.

FO­TO: AFP

Det kan kom­me til at gå hårdt ud over Lio­nel Mes­sis ind­tje­ning på sponsora­ter at han nu er ble­vet dømt i en skat­tesag, og på la­en­ge­re sigt kan det på­fø­re ar­gen­ti­ne­ren et tab på man­ge mil­li­o­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.