Pro­ble­met Pal­mer

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Jeg er over­be­vist om, at Re­nault ud­skif­ter (mindst) en af kø­rer­ne ef­ter 2016 Pe­ter Ny­gaard

DET ER EN gam­mel For­mel 1sand­hed: ’Team­kam­me­ra­ten er din bed­ste fjen­de’. Det er ham, man skal kø­re fra, for han er den ene­ste i fel­tet med iden­tisk ma­te­ri­el.

Ind­til nu har Ke­vin Magnus­sen løst dén op­ga­ve om­trent op­ti­malt. Bort­set fra pre­mi­e­re­lø­bet i au­stral­ske Melbourne har dan­ske­ren vun­det kva­li­fi­ka­tions-du­el­len mod Re­nault-mak­ker Jo­ly­on Pal­mer i al­le løb (i Mon­tre­al var Magnus­sen på grund af et tra­e­nings­crash ik­ke med i kva­li­fi­ka­tio­nen).

Lø­be­ne har vist sam­me bil­le­de: Den Re­nault, der lig­ger la­engst frem­me i fel­tet, har na­e­sten al­tid Ke­vin Magnus­sen bag rat­tet.

Så­dan skal det og­så va­e­re. Magnus­sen har en sa­e­sons For­mel 1-er­fa­ring fra 2014, mens Pal­mer er de­butant, og han er al­min­de­lig an­der­kendt som et stør­re ta­lent end eng­la­en­de­ren. JEG ER OVER­BE­VIST om, at Re­nault ud­skif­ter (mindst) en af kø­rer­ne ef­ter 2016, og re­sul­ta­ter­ne af før­ste halv­del af sa­e­so­nen ef­ter­la­der in­gen tvivl om, at Pal­mer sid­der på det yder­ste man­dat. Han har da og­så an­ty­det over for en­gel­ske kol­le­ga­er, at we­e­ken­dens grand­prix kan bli­ve bå­de hans før­ste og sid­ste For­mel 1-løb i Sil­ver­sto­ne. Men da jeg mød­te ham i pad­do­ck­en i går, var det og­så ty­de­ligt, at han vil ka­em­pe hårdt for sin plads i Re­nault-tea­met. DER HAR DE se­ne­ste uger va­e­ret en ud­vik­ling i for­hol­det mel­lem Magnus­sen og Pal­mer, der på sam­me tid er ne­ga­tiv og po­si­tiv. Eng­la­en­de­ren har for­bed­ret si­ne om­gang­sti­der, og hvor der tid­li­ge­re kun­ne va­e­re hal­ve se­kun­der mel­lem ham og Magnus­sen un­der kva­li­fi­ka­tio­nen, hand­ler det ef­ter­hån­den kun om hund­re­de­de­le. Jeg er spa­endt på, hvor­dan Pal­mer ud­nyt­ter sin hjem­me­ba­ne­for­del her på Sil­ver­sto­ne – jeg tror ik­ke, Magnus­sen har plads til fle­re fejl af den ty­pe, der ko­ste­de ham en tien­de­de­le el­ler to un­der kva­li­fi­ka­tio­nen i Østrig i sid­ste uge, hvis han skal vin­de lør­da­gens kva­li­fi­ka­tions-du­el. DET ER NA­TUR­LIG­VIS ne­ga­tivt for Magnus­sens frem­tids­mu­lig­he­der, hvis Pal­mer be­gyn­der at slå ham i kva­li­fi­ka­tions-du­el­ler­ne. Jeg tror ik­ke på, det sker, men tan­ken er ska­em­men­de: Hvis Pal­mer vi­ser sig som hur­tig­ste Re­nault-kø­rer i an­den halv­del af sa­e­so­nen, er det na­tur­lig­vis ham, der står med de bed­ste kort på hån­den, når der skal for­hand­les kon­trakt til 2017. I for­vej­en er han for­an dan­ske­ren, når det ga­el­der sponsor-op­bak­ning og na­tio­na­li­tet (der bli­ver nu en gang solgt fle­re Re­naul­ter i Eng­land end i Dan­mark).

Men sam­ti­dig er det po­si­tivt for Magnus­sen, at Pal­mer ef­ter en svag sa­e­son­start er be­gyndt at kom­me op i om­drej­nin­ger. For få uger si­den var eng­la­en­de­ren så svag, at de fa­er­re­ste tro­e­de, han hav­de en frem­tid i For­mel 1. Og i den nå­des­lø­se For­mel 1-ver­den, trak hans mang­len­de re­sul­ta­ter og­så Magnus­sen ned: Det blev ik­ke la­en­ge­re op­fat­tet som en pra­e­sta­tion, at han gang på gang slog Pal­mer – det var na­er­mest ble­vet en selv­føl­ge, som in­gen rig­tig lag­de ma­er­ke til. DER­FOR KAN EN Pal­mer, der be­gyn­der at ud­for­dre Magnus­sen, va­e­re godt nyt for dan­ske­ren: Der vil bli­ve lagt me­re ma­er­ke til, at han slår en hur­tig, gen­født rook­ie, end at han gang på gang gen­nem­ban­ker en al­le­re­de op­gi­vet no Og tag ik­ke fejl: Bå­de Ke­vin Magnus­sen og Jo­ly­on Pal­mer kø­rer i dis­se uger for de­res For­mel 1-frem­tid.

PS. Ved dagens tra­e­ning er det fransk­man­den Este­ban Ocon, der kø­rer i Ke­vin Magnus­sens ra­cer.

FO­TO: EPA/GRAND PRIX PHOTO

Ke­vin Magnus­sen (lil­le fo­to til høj­re) har sta­dig over­ta­get på sin team­kam­me­rat Jo­ly­on Pal­mer (tv.).

PE­TER NY­GAARD, BTs F1-KORRESPONDENT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.