Løk­kes char­me­tour

Stats­mi­ni­sker Lars Løk­ke Ras­mus­sen be­søg­te i går Tour de Fran­ce for at vi­se løbs­le­del­sen, at Dan­mark me­ner sit bud på ’Grand De­part’ se­ri­øst

BT - - TOUR DE FRANCE - FRANSK SMØRELSE Mads Kind­berg Ni­el­sen og Las­se Vø­ge | ni­el@spor­ten.dk, lavg@spor­ten.dk

Tour de Fran­ce-che­fen Chri­sti­an Pr­ud­hom­me tog mi­kro­fo­nen på den lil­le sce­ne, der til for­veks­ling kun­ne min­de om et po­die til en min­dre hav­ne­festi­val i Dan­mark. En lil­le ska­re af sa­er­ligt in­vi­te­re­de fransk­ma­end klap­pe­de hø­fligt i den ba­gen­de som­mer­sol i Ar­pa­jon-Sur-Cère. Før hver ene­ste eta­pe si­ger Chri­sti­an Pr­ud­hom­me et par ord og forta­el­ler lidt om val­get af start­by­en, men i går skul­le han og­så bru­ge sin ta­le­tid på at by­de vel­kom­men til en helt sa­er­lig ga­est. Han smi­le­de og sag­de en mas­se – i hvert fald for ik­ke-fransk­kyn­di­ge – ufor­stå­e­li­ge ting. Dét, der dog var til at for­stå, var føl­gen­de:

»Pre­mi­er mi­ni­stre du Da­ne­mark, Mon­si­eur Lars ’Lyg­ge’ Ras­mus­sen.«

Stats­mi­ni­ste­ren be­søg­te start­by­en til 6. eta­pe som led i den po­li­ti­ske of­fen­siv, som Dan­mark har ind­ledt for at få Tour de Fran­ce-star­ten til Kø­ben­havn i en­ten 2019, 2020 el­ler 2021.

»Det be­ty­der me­get, at vi er her og vi­ser, at vi me­ner det. Da jeg mød­tes med Pr­ud­hom­me i Dan­mark sid­ste år, be­to­ne­de han vig­tig­he­den af, at vi i Dan­mark vi­ser, der er se­ri­ø­si­tet i vo­res bud. Det er bag­grun­den for mit be­søg, og jeg tror, at vo­res mu­lig­he­der er go­de,« sag­de Lars Løk­ke Ras­mus­sen til BT og en ra­ek­ke an­dre dan­ske me­di­er.

20. ju­ni over­rak­te den dan­ske er­hvervs- og va­ekst­mi­ni­ster, Tro­els Lund Poulsen, der og­så delt­og i stats­mi­ni­ste­rens fran­ske be­søg, Dan­marks of­fi­ci­el­le bud til Chri­sti­an Pr­ud­hom­me i Det Dan­ske Hus midt i Pa­ris. Bud­det ly­der på en pro­log i Kø­ben­havn og to ef­ter­føl­gen­de eta­per fra først Roskil­de til Oden­se og der­na­est Vej­le til Søn­der­borg. Tour­chef im­po­ne­ret Tour de Fran­ce kø­rer med et ka­em­pe se­tup, der vil skul­le frag­tes fra Søn­derjyl­land til Frank­rig i til­fa­el­de af en start i Dan­mark. Det er umid­del­bart den stør­ste ting, som ta­ler imod et

’oui’ fra løbs­le­del­sens øver­ste boss. »Vi har man­ge an­dre bud, men den dan­ske vil­je er me­get im­po­ne­ren­de. Det im­po­ne­re­de mig i novem­ber (da Pr­ud­hom­me be­søg­te stats­mi­ni­ste­ren i Dan­mark, red.) og se­ne­st i dag (i går, red.) med stats­mi­ni­ste­rens til­ste­de­va­e­rel­se. Spørgs­må­let er, hvor­dan vi kom­mer til­ba­ge til Frank­rig (fra Søn­der­borg, red.),« sag­de Chri­sti­an Pr­ud­hom­me.

Den ud­for­dring bør kun­ne lø­ses ved en­ten at la­eg­ge en tid­lig hvi­le­dag ind i lø­bet el­ler ved at be­nyt­te luft­hav­nen i Søn­der­borg. Lars Løk­ke Ras­mus­sen hå­ber i hvert fald in­der­ligt, at ka­ba­len går op. Ik­ke nok med at det vil va­e­re en ’fan­ta­stisk bran­ding­mu­lig­hed’ for Dan­mark at få ver­dens tred­je­stør­ste sports­be­gi­ven­hed til dron­nin­ge­ri­get, fyl­der lø­bet og­så en stor del på det per­son­li­ge plan hos stats­mi­ni­ste­ren.

»In­gen som­mer uden Tour de Fran­ce. Det har jeg til­fa­el­les med dan­sker­ne, og hvis ik­ke jeg hu­sker helt for­kert, er Dan­mark det land i ver­den, der ef­ter Hol­land ser mest Tour de Fran­ce i for­hold til an­tal­let af ind­byg­ge­re. Vi hol­der kon­tak­ten med Pr­ud­hom­me ved li­ge,« sag­de Lars Løk­ke Ras­mus­sen.

Løk­ke mød­tes ef­ter­føl­gen­de med de dan­ske ryt­te­re, som er med ved Tour de Fran­ce, in­den han sat­te sig ind i Pr­ud­hom­mes rø­de løbs­bil og kør­te ud på gårs­da­gens eta­pe sam­men med fel­tet.

For­hå­bent­lig kom­mer Lars Løk­ke Ras­mus­sen el­ler en even­tu­elt an­den stats­mi­ni­ster og­så til at sid­de i den rø­de bil på dansk jord i den na­er­me­ste frem­tid.

Stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen mød­tes bå­de med Tour-che­fen Chri­sti­an Pr­ud­hom­me (m. mi­kro­fon, stort fo­to) og de dan­ske ryt­te­re, her­i­blandt Jakob Fuglsang (øverst th.) og Chris An­ker Sø­ren­sen. FO­TO: PR-FO­TO, LAS­SE VØ­GE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.