LEV FOLKEHELT

BT - - TOUR DE FRANCE -

i 1998 pas­se­re­de la­e­gen for det fran­ske hold Festi­na den bel­gisk/fran­ske gra­en­se med bi­len fuld af do­ping­pra­e­pa­ra­ter. De utal­li­ge pil­le- og re­a­gens­glas, der klir­re­de mod hin­an­den i ba­ga­ge­rum­met og på bags­a­e­det af bi­len, gav en skin­ger og dy­ster lyd, som end­te med at spra­en­ge de­ci­belska­la­en i den in­ter­na­tio­na­le cy­kel­ver­den.

Festi­na-skan­da­len rul­le­de for fuld drøn, og hol­det blev af­slø­ret i sy­ste­ma­tisk do­ping. To af ryt­ter­ne, Lau­rent Du­faux og Ri­chard Vi­renque, blev hhv. num­mer fi­re og tre i 1996-ud­ga­ven af Tour de Fran­ce. Do­ping-sa­ger­ne pib­le­de lang­somt frem. Og­så Alex Zül­le, der kør­te fle­re eta­per i den gu­le fø­rer­trø­je i 1996, var in­vol­ve­ret på ulov­lig vis. Schweize­ren hav­de skif­tet ONCE ud med Festi­na før 1998-sa­e­so­nen.

Det var let at se på cy­kel­spor­ten med stor skep­sis. Og hvis et helt hold kun­ne va­e­re dopet sy­ste­ma­tisk, hvad så med de an­dre, spurg­te man.

Som åre­ne gik, va­el­te­de ske­let­ter­ne fort­sat ud af ska­be­ne. Ryt­te­re blev te­stet po­si­ti­ve. An­dre in­drøm­me­de. Kri­ti­ker­ne men­te, at der her­ske­de en rå­d­den kul­tur i cy­kel­spor­ten. Ri­is i sø­ge­ly­set Og­så Team Tele­kom kom i sø­ge­ly­set, da den ty­ske avis Der Spie­gel før­ste gang be­ret­te­de om ulov­lig­he­der på hol­det i 1999. Ar­tik­len blev kvalt af stjer­nen Jan Ul­l­rich, der blev num­mer to i Tou­ren i 1996, og team bos­sen Wal­ter Go­de­froot, der ik­ke har øn­sket at med­vir­ke i den­ne ar­ti­kel med si­ne erin­drin­ger fra Bjar­ne Ri­is’ sejr.

End­nu hav­de in­gen af de bla­en­den­de pro­jek­tø­rer for al­vor ret­tet sig mod Bjar­ne Ri­is, men det aen­dre­de sig i 2007.

Tele­kom-ryt­ter­ne Bert Dietz og Chri­sti­an Henn gik til do­ping-be­ken­del­se, og si­den fulg­te folk som Erik Za­bel, Udo Bölts og Bri­an Holm. Al­le tid­li­ge­re hold­kam­me­ra­ter med Bjar­ne Ri­is. 22. maj 2007 er­kend­te Ri­is så, at og­så han hav­de dopet sig i sin kar­ri­e­re. Må­ske mest slå­en­de at han hav­de dopet sig, da han vandt Tour de Fran­ce. Ri­is’ in­drøm­mel­se

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.