Pro­cent-tung Tourklas­si­ker

BT - - TOUR DE FRANCE -

Ru­ten

I dag ram­mer Tour de Fran­ce-fel­tet det før­ste rig­ti­ge bjerg i årets ud­ga­ve, når der ta­ges hul på den før­ste af tre da­ge i Py­re­na­e­er­ne. Star­ten går i L’Is­le-Jour­dain, hvor­fra ryt­ter­ne be­gi­ver sig syd­vest på i solskin og et-par-og-ty­ve gra­der. De før­ste 100 km er ik­ke syn­der­ligt sva­e­re med kun en­kel­te knol­de. Det er så­le­des ik­ke før for­plej­nings­zo­nen i Tour­nay, at det be­gyn­der at sti­ge over la­en­ge­re tid. Selv­om Côte de Cap­vern blot er sat til at va­e­re en ka­te­go­ri 4 stig­ning, går det trods alt opad i 7,7 km. Stig­nings­pro­cen­ter­ne på mel­lem tre og fi­re er ik­ke skra­em­men­de, men med la­eng­den i men­te er det kun at for­ven­te, at nog­le af sprin­ter­ne ry­ger af. Fra top­pen er der blot 20 km til dagens ind­lag­te spurt. Det be­ty­der, at ryt­te­re som Bry­an Coquard og Pe­ter Sa­gan må­ske kan hen­te lidt ind på Mark Ca­ven­dish i kam­pen om den grøn­ne trø­je, hvis der bli­ver kørt hur­tigt op over stig­nin­gen. Ef­ter po­ints­pur­ten er der kun gan­ske få ki­lo­me­ter, til dagens høj­de­punkt be­gyn­der.

Fi­na­len

Ka­te­go­ri 1 stig­nin­gen Col d’Aspin er en ae­g­te Tour-klas­si­ker. Den er of­te med på pro­gram­met, men sja­el­dent er den pla­ce­ret i den ab­so­lut­te fi­na­le som i dag. De 12 km mod top­pen har en gen­nem­snit­lig stig­nings­pro­cent på 6,5 pro­cent. Det er en me­get re­gu­la­er op­kør­sel, hvor pro­cen­ter­ne kun over en en­kelt ki­lo­me­ter kom­mer i na­er­he­den af 10 pro­cent. Det sker ca. 5 km før top­pen, hvil­ket og­så er et gan­ske fint sted at an­gri­be, in­den ned­kørs­len bgyn­der med kun 7,5 km til mål. På trods af, at vej­en ik­ke er sa­er­lig bred, er det sta­dig en hur­tig ned­kør­sel uden alt for man­ge van­ske­lig­he­der. Med 2 km igen be­gyn­der vej­en at fla­de ud in­den ryt­ter­ne dre­jer til 180 gra­der til ven­stre og ta­ger fat på den sid­ste ki­lo­me­ter li­ge ud mod mål.

Fa­vo­rit­ter­ne

Da der ik­ke er mål på top­pen af Col d’Aspin, kan det sag­tens ta­en­kes, at klas­se­ments­ryt­ter­ne la­der et tid­ligt ud­brud få lov at hol­de hjem igen. For de ryt­te­re, der kø­rer om at vin­de Tour de Fran­ce sam­let er eta­pe­sej­re, desva­er­re for tv-se­er­ne, kun se­kun­da­e­re. Der­u­d­over er Col d’Aspin må­ske hel­ler ik­ke hård nok til at la­ve den sto­re ud­skil­ning blandt fa­vo­rit­ter­ne.

Mo­vistar vil dog sik­kert for­sø­ge at te­ste kon­kur­ren­ter­ne, som de gjor­de på 5. eta­pe, hvor Chris Froo­me - og i sa­er­de­les­hed Al­ber­to Con­ta­dor - ik­ke så alt for skar­pe ud. Alejan­dro Val­ver­de er blandt de bed­ste ned­kø­re­re i fel­tet og la­der til at va­e­re an­kom­met til Tou­ren i god form ef­ter et hårdt Giro d’Ita­lia. Hvis han an­gri­ber med hold­kap­ta­j­nen Nairo Qu­in­ta­na på hjul, er det be­stemt ik­ke uta­en­ke­ligt, at de kan sa­et­te Froo­me un­der pres på den hur­ti­ge ned­kør­sel. Ro­main Bar­det (Ag2r) var den ene­ste af klas­se­men­tryt­ter­ne, der for­søg­te no­get på den sid­ste stig­ning på 5. eta­pe. Hvis be­ne­ne er go­de, hol­der han sig sja­el­dent til­ba­ge. Dagens fi­na­le er ik­ke helt ulig eta­pen til Pra-Loup sid­ste år, som Bar­det vandt i Cri­te­ri­um du Daup­hiné, in­den den og­så fi­gu­re­re­de på Tour de Fran­ce-pro­gram­met. Hvis Bar­det an­gri­ber over top­pen på Col d’Aspin, har han tid­li­ge­re vist, at han er god nok til at hol­de et ja­gen­de felt bag sig nedad. Dog vi­ste Mo­vistar på ons­da­gens eta­pe, at mab ik­ke øn­sker at la­de den an­grebs­ivri­ge fransk­mand kø­re va­ek alt for nemt. Det var så­le­des Val­ver­de og Qu­in­ta­na, der først re­ge­re­de på Bar­dets an­greb. Hvis fa­vo­rit­ter­ne kom­mer sam­let til mål, er den helt kla­re fa­vo­rit Val­ver­de. Ik­ke mindst for­di, en sejr mod­sat tid­li­ge­re i lø­bet nu ik­ke nød­ven­dig­vis vil re­sul­te­re i en gul fø­rer­trø­je, så la­en­ge Greg Van Aver­ma­et ta­ber min­dre end fem mi­nut­ter. Der­med kan Mo­vistar alt­så godt for­sva­re at la­de Val­ver­de kø­re om sej­ren og sta­dig ha­ve Qu­in­ta­na som den ab­so­lut­te kap­ta­jn. Da­ni­el Mar­tin er er og­så blandt topkan­di­da­ter­ne i dag. Han er hur­tig på stre­gen og la­der til at va­e­re i for­ry­gen­de form. Selv reg­ner hans dan­ske sport­s­di­rek­tør Bri­an Holm med en sam­let top10 pla­ce­ring til den sta­er­ke irer, hvil­ket be­stemt og­så vir­ker re­a­li­stisk ef­ter den før­ste uge. Da Col d’Aspin var på pro­gram­met sid­ste år, var Mar­tin fak­tisk før­ste ryt­ter over top­pen. Desva­er­re for ham blev det kun til en an­den­plads på eta­pen, da Ra­fal Ma­j­ka se­ne­re kør­te so­lo og vandt. I dag har han en fin chan­ce for at ta­ge re­van­che. Det kra­e­ver dog, at Etixx-Qu­i­ck-Step ta­ger an­svar tid­ligt og hol­der mor­ge­nud­brud­det i snor. Hold­kam­me­ra­ten Juli­an Alap­hi­lip­pe er li­ge­le­des et rig­tig godt bud på en sej­r­her­re ef­ter en spurt i en min­dre grup­pe.

Out­si­der­ne

Hvis det tid­li­ge ud­brud skal hol­de he­le vej­en igen, kra­e­ver det først og frem­mest, at det er ryt­te­re, der al­le­re­de er ude af klas­se­men­tet. Selv­om BMC ik­ke er in­ter­es­se­ret i at bru­ge alt for man­ge kra­ef­ter, vil man na­tur­lig­vis ger­ne hol­de fø­rer­trøj­en en ek­stra dag, hvis det er mu­ligt. Ryt­te­re som Rui Cos­ta (Lam­pre), Ste­ve Cum­m­ings (Di­men­sion Da­ta), Michael Al­ba­si­ni (Ori­ca-Gre­enEd­ge), Jarl­in­son Pan­ta­no (IAM Cycling), Llu­is Léon San­chez (Asta­na) og To­ny Gal­l­o­pin (Lot­to Sou­dal) har al­le kva­li­te­ter­ne til at ka­em­pe med om sej­ren i dag. Det sam­me ga­el­der for ty­ske Si­mon Ges­chke. Han vandt net­op Tour-eta­pen til Pra-Loup sid­ste år på bag­grund af et ud­brud. Ef­ter Jo­hn De­gen­kolb har vist sig ik­ke at kun­ne blan­de sig blandt de bed­ste i mas­ses­pur­ter­ne, er ud­brud­s­for­søg nok Gi­ant-Alpe­cins bed­ste chan­ce for en eta­pe­sejr. Det kra­e­ver dog først og frem­mest, at klas­se­ments­hå­bet War­ren Bar­gu­il sid­der trygt i fel­tet.

I til­fa­el­de af uheld el­ler en dår­lig dag kan det ik­ke ude­luk­kes, at hol­det kal­der en even­tu­el ud­brud­s­ryt­ter til­ba­ge, hvis Bar­gu­il er iso­le­ret og i pro­ble­mer. Blandt dan­ske­re med bedst chan­ce i dag skal vi kig­ge ef­ter to gan­ge Chris i skik­kel­se af Sø­ren­sen og Juul-Jen­sen. Beg­ge har så­le­des prok­la­me­ret øn­ske om an­greb. Umid­del­bart har Sø­ren­sen den bed­ste chan­ce, men som Juul-Jen­sen kør­te i Schweiz Rundt sid­ste må­ned, er det be­stemt ik­ke umu­ligt, at han ram­mer det rig­ti­ge ud­brud. Der­fra må vi se, hvor langt det kan ra­ek­ke.

Da der ik­ke er mål på top­pen af Col d’Aspin, kan det sag­tens ta­en­kes, at klas­se­ments­ryt­ter­ne la­der et tid­ligt ud­brud få lov at hol­de hjem igen

MIK­KEL CONDÉ, CYKELEKSPERT

FO­TO AFP

Col d’Aspin er et klas­sisk Tour-bjerg. Her ka­em­per ryt­te­re med stig­nin­ger­ne i 2009.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.