Man hav­de jo na­e­sten glemt den. Na­e­sten. Pyh, godt vi slap af med den ban­dit. Zzzzzzz – allez, allez ...

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - KURT LASSEN blogs.bt.dk Laes me­re på blogs.bt.dk

HELT NED I som­mer­fe­ri­e­gear. Før­ste uge af årets Tour de Fran­ce som i de go­de gam­le da­ge. Søv­nigt, fladt og ’sker ik­ker en ski’ før må­l­fo­to­et på stre­gen til al­ler-al­ler­sidst. Za­bel igen-igen.

Nå nej, Ca­ven­dish. El­ler Sa­gan med top på op­lø­bet. Ti­melan­ge trans­mis­sio­ner udi i fransk land­skabs­ma­le­ri til po­e­tisk ak­kom­pag­ne­ment af Jør­gen Leth, der og­så skal fin­de på no­get at si­ge ved si­den af si­ne to mak­ke­re i kom­men­ta­tor­bok­sen for ik­ke at fal­de i søvn. I gu­der, hvor er det ke­de­ligt. Og hvor er det helt per­fekt. Li­ge­som det skal va­e­re.

In­gen grund til at la­ve for me­get om, selv om de har gjort for­sø­ge­ne. In­gen bjer­g­ud­skej­el­ser før den før­ste we­e­kend, in­gen ka­mi­ka­ze­des­pe­rat kamp for at tra­en­ge igen­nem sen­de­fla­den, Giro­en og Vu­el­ta­en kan spra­el­le li­ge så vildt, de vil, for at dif­fe­ren­ti­e­re sig som

grand tours i for­sø­get på at kom­me op på si­den af Tou­ren. Men de har ik­ke en chan­ce her i so­fa­en. Tids­punk­tet på året de­fi­ne­rer gen­nem­slags­kraf­ten. Som­mer­ly­den. Og når den før­ste uge er så gen­nem­ført ke­de­lig som i år, er grundstem­nin­gen vel­fun­de­ret.

JOVIST, CON­TA­DOR STYRTER på de før­ste eta­per som al­tid, og teg­nin­gen af klas­se­men­tet sa­et­ter sig desu­ag­tet fint i lidt si­de­vind og en bak­ke­top un­der­vejs. Vi skal og­så li­ge igen­nem et par gra­fik­ker og clo­se ups af sprin­ter­fy­si­o­lo­gi og cy­kel­gear, ha­ve for­kla­rin­gen på ’tog’ og

’le­ad-out men’. In­den det for al­vor går løs. Ihukom­men­de at lan­ge, fla­de eta­per med spurt til sidst ik­ke li­ge­frem er und­ta­gel­sen i cy­kel­sport. Helt gam­le da­ge er det så hel­ler ik­ke, for Bjar­ne, Rolf og Bri­an kø­rer ik­ke på cy­kel. De teg­ner bu­tik­ken i ra­bat­ten. I stu­di­et, i bok­sen og fra sport­s­di­rek­tør­bi­len.

Så­dan har det ret be­set va­e­ret la­en­ge, om end Ri­is har haft for va­ne at va­el­ge an­dre or­ka­nø­jer end den til­ba­gela­e­ne­de El­m­ing-so­fa, hvor­fra han kan nø­jes med at un­dre sig over, at de da ik­ke ud­nyt­ter de Con­ta­dor-styrt og kna­ek­ker ham. In­den det for al­vor går løs.

HER KLOKKEN LIDT i 17.30 sta­dig 15 ki­lo­me­ter i mål, men mon ik­ke må­l­fo­to­et ry­ger i frem­kal­der­va­e­sken in­den 18-Nyhe­der­ne, så TV2 und­går shit­stormen fra al­le dem, der sim­pelt­hen ik­ke kun­ne kom­me op ad so­fa­en for at få den re­el­le vin­der ve­ri­fi­ce­ret hen­ne på in­ter­net­tet. El­ler ba­re på den mo­bil, de hav­de i hån­den.

Nå, Ca­ven­dish igen. Han pas­se­rer i flot stil Ber­nard Hi­nault i an­tal eta­pe­sej­re, om end den fran­ske le­gen­de og det nu­va­e­ren­de tand­hjul i or­ga­ni­sa­tions­ko­mi­te­en ik­ke just gjor­de sig be­ma­er­ket i sprin­te­r­o­p­gø­re­ne. Han vandt Tou­ren fem gan­ge, i øv­rigt og­så bå­de Giro­en og Vu­el­ta­en.

SIDESPRING, SOM EM i fod­bold i sam­men­ha­en­gen og­så er, men vi skal li­ge ha­ve luk­ket den lil­le fod­bold­t­ur­ne­ring i Frank­rig ned, in­den cy­kel­lø­bet for al­vor ta­ger over. In­den det for al­vor går løs. I bjer­ge­ne. Kun fi­na­len til­ba­ge søn­dag af­ten, når ryt­ter­ne fra fre­dag ef­ter­mid­dag be­va­e­ger sig opad. Og Wim­b­ledon luk­ker ned. Så fra man­dag kun Su­per­liga­en, der når at kom­me en smu­le på tva­ers.

Da jeg ud på tirs­da­gen våg­ne­de op af sprin­ter­dø­sen, faldt jeg over pro­gram­over­sig­ten for DR2. De vi­ste do­ku­men­ta­ren om Lan­ce Arm­strong. ’Lan­ce Arm­strong – fra start til slut’. Den vil­de­ste af vil­de hi­sto­ri­er. Man hav­de jo na­e­sten glemt den. Na­e­sten. Pyh, godt vi slap af med den ban­dit. Zzzzzzz – allez, allez ...

Ti­melan­ge trans­mis­sio­ner udi i fransk land­skabs­ma­le­ri til po­e­tisk ak­kom­pag­ne­ment af Jør­gen Leth, der og­så skal fin­de på no­get at si­ge ved si­den af si­ne to mak­ke­re i kom­men­ta­tor­bok­sen for ik­ke at fal­de i søvn. I gu­der, hvor er det ke­de­ligt. Og hvor er det helt per­fekt. Li­ge­som det skal va­e­re

FO­TO: AFP

I syv år var Lan­ce Arm­strong alt­do­mi­ne­ren­de i Tour de Fran­ce. Af en grund, vi­ste det sig. Nu er Tou­ren re­ne­re. Men sta­dig ke­de­ligt at se på, me­ner Kurt Lassen. Gud­ske­lov.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.