PER­NIL­LE RO­SEN­KRANTZTHEIL

Fol­ke­tings­med­lem, So­ci­al­de­mo­kra­ti­et

BT - - DEBAT -

Ja. Su­per­mar­ke­der­ne gør en stor indsats, men de smi­der sta­dig me­get frisk mad ud. Et for­bud vil for­plig­te dem til en­ten at gi­ve ma­den va­ek til nog­le, der kan bru­ge den, el­ler at bru­ge det til ny ener­gi­pro­duk­tion. Jeg er ik­ke ver­dens­me­ster i det. Jeg for­sø­ger at la­de va­e­re med at kø­be alt for sto­re ma­eng­der, men jeg le­ver et liv med in­gen børn den ene uge og fi­re børn den an­den, og det er su­per­mar­ke­dets po­r­tio­ner ik­ke ind­ret­tet til.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.