Af­de­lings­chef skal for­kla­re sig

Af­de­lings­chef i Rigs­po­li­ti­et Bet­ti­na Jen­sen skal nu re­de­gø­re for bru­gen af to kon­su­len­ter, der fik over 20 mio. kro­ner på tre år

BT - - NYHEDER - Sø­ren Kjel­l­berg Is­høy sris@bt.dk

Den om­strid­te af­de­lings­chef i Rigs­po­li­ti­et Bet­ti­na Jen­sen skal nu for­kla­re sig i en vennetjeneste-sag, hvor hun sik­re­de en tid­li­ge­re kol­le­ga og en tid­li­ge­re sam­ar­bejds­part­ner kon­su­len­top­ga­ver for me­re end 20 mio. kro­ner på ba­re tre år i pe­ri­o­den 2011 til 2013.

Som BT har af­slø­ret de se­ne­ste to uger, kom op­ga­ver­ne ik­ke i ud­bud, li­ge­som ind­gå­e­de af­ta­ler uden bud­ge­tram­mer ef­ter­føl­gen­de re­sul­te­re­de i ud­be­ta­lin­ger på op til 4,6 mil­li­o­ner kro­ner på ba­re et halvt år.

De to kon­su­len­ter - Chri­sti­ne Thor­sen og Ma­ri­ann Fa­e­rø - blev blandt an­det hy­ret, for­di de i for­vej­en kend­te Bet­ti­na Jen­sen fra de­res fa­el­les for­tid i DR.

Nu skal Bet­ti­na Jen­sen så re­de­gø­re for for­lø­bet i sa­gen.

Det frem­går af et svar til Fol­ke­tin­gets Rets­ud­valg på bag­grund af et spørgs­mål stil­let af Dansk Fol­ke­par­tis Pe­ter Ko­fod Poul­sen, der har bedt ju­stits­mi­ni­ter Sø­ren Pind (V) om en re­de­gø­rel­se i sa­gen.

‘Den om­tal­te ar­ti­kel i BT fra den 26. ju­ni er blandt an­det ud­ar­bej­det på bag­grund af en om­fat­ten­de ak­tind­sigt i ma­te­ri­a­le fra Rigs­po­li­ti­et fra 2011 og frem. Rigs­po­li­ti­et har i for­lø­bet kon­sta­te­ret, at ud­bud­s­reg­ler­ne i nog­le til­fa­el­de ik­ke er ble­vet over­holdt. I ly­set her­af er den an­svar­li­ge chef ble­vet an­mo­det om at ud­ar­bej­de en sam­let re­de­gø­rel­se for de for­hold, som ak­tind­sig­ten adres­se­rer, her­un­der for sam­ar­bej­det med de to kon­su­lent­fir­ma­er, som er na­evnt i BTs ar­ti­kel,’ skri­ver Rigs­po­li­ti­et i sva­ret til Fol­ke­tin­gets Rets­ud­valg.

Rigs­po­li­ti­et be­kra­ef­ter over­for BT, at den ‘an­svar­li­ge chef’ er Bet­ti­na Jen­sen.

»Det er godt, at der bli­ver ta­get fat i den her sag, og at den bli­ver fuldt be­lyst. Det, som BT har be­skre­vet, sen­der et ut­ro­lig dår­ligt sig­nal. Det her er en sag, vi vil føl­ge helt til dørs,« si­ger retsord­fø­rer for Dansk Fol­ke­par­ti Pe­ter Ko­fod Poul­sen til BT. Mi­ni­ster vil ik­ke kom­men­te­re Da Rigs­po­li­ti­et un­der­sø­ger sig selv i sa­gen, skal Kam­me­rad­vo­ka­ten - der er sta­tens uaf­ha­en­gi­ge ad­vo­kat - va­li­de­re re­de­gø­rel­sen, frem­går det af sva­ret.

Og det er Pe­ter Ko­fod Poul­sen og­så til­freds med.

»Så kom­mer der og­så en uvil­dig vur­de­ring ind over, og så må vi ta­ge stil­ling til, om der skal ske me­re i sa­gen, når re­de­gø­rel­sen fo­re­lig­ger,« si­ger han.

I sva­ret un­der­stre­ges det og­så, at der fra ju­ni 2014 til­sy­ne­la­den­de er stram­met op på bru­gen af kon­su­len­ty­del­ser i Rigs­po­li­ti­et. Der­for vil der bli­ve la­vet en re­de­gø­rel­se me­re.

’For at sik­re at dis­se ret­nings­linjer vir­ker ef­ter hen­sig­ten har Rigs­po­li­ti­et be­slut­tet, at der i ef­ter­å­ret 2016 gen­nem­fø­res en na­er­me­re un­der­sø­gel­se af ind­kø­bet af kon­su­len­ty­del­ser si­den be­gyn­del­sen af 2015,’står der i sva­ret til Fol­ke­tin­gets rets­ud­valg.

Ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind (V) er i øje­blik­ket på fe­rie, og han vil der­for ik­ke kom­men­te­re sa­gen.

Det er godt, at der bli­ver ta­get fat i den her sag, og at den bli­ver fuldt be­lyst Pe­ter Ko­fod Poul­sen, retsord­fø­rer for Dansk Fol­ke­par­ti

FO­TO: BJARNE LÜTCHE

Af­de­lings­chef i Rigs­po­li­ti­et Bet­ti­na Jen­sen skal nu kom­me med en re­de­gø­rel­se i sa­gen, hvor hun køb­te kon­su­len­ty­del­ser for over 20 mil­li­o­ner kro­ner på ba­re tre år hos en tid­li­ge­re kol­le­ga og en tid­li­ge­re sam­ar­bejds­part­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.