SA­GEN KORT

BT - - NYHEDER -

BT af­slø­re­de den 26. ju­ni i år, at af­de­lings­chef i Rigs­po­li­ti­et Bet­ti­na Jen­sen sik­re­de to ven­ner – en tid­li­ge­re sam­ar­bejds­part­ner og kol­le­ga - kon­su­lent­ho­nora­rer i Rigs­po­li­ti­et for 20 mil­li­o­ner kro­ner på ba­re tre år for re­k­rut­te­ring og kon­su­len­tas­si­stan­ce. De fik og­så ud­be­talt mil­li­on-ho­nora­rer i en år­ra­ek­ke i DR, hvor Bet­ti­na Jen­sen var ind­købs­chef.

Chri­sti­ne Thor­sen fik i pe­ri­o­den 2011 til 2013 ud­be­talt na­e­sten 9,6 mil­li­o­ner kro­ner fra Rigs­po­li­ti­et, mens Ma­ri­ann Fa­e­rø fik na­e­sten 10,5 mil­li­o­ner kro­ner. An­dre kon­su­len­ter fik ik­ke mu­lig­hed for at by­de på de lu­kra­ti­ve mil­li­on-op­ga­ver

27. ju­ni kun­ne BT så af­slø­re, at den ene kon­su­lent, Chri­sti­ne Thor­sen, selv var med til at plan­la­eg­ge kon­su­lent­bud­get­te t sam­men med Rigs­po­li­tiets le­del­se.

Se­ne­st kun­ne BT af­da­ek­ke, hvor­dan Chri­sti­ne Thor­sen på trods af en timeløn på 1.417 kro­ner var i stand til at boo­ste sin ind­tje­ning yder­li­ge­re ved bå­de at sen­de fak­tu­ra­er, før ar­bej­det var ud­ført, og kom­bi­ne­re det med lø­ben­de fak­tu­re­ring.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.