Bran­chen op’

BT - - NYHEDER -

Mens sa­gen om, hvor­vidt Uber er sam­kør­sel el­ler ulov­lig taxitje­ne­ste, har kørt ved Kø­ben­havns By­ret, har tje­ne­sten run­det 200.000 re­gi­stre­re­de bru­ge­re i Dan­mark.

Iføl­ge Uber er om­kring 1.000 chauf­fø­rer ak­ti­ve hver uge, men an­tal­let af re­gi­stre­re­de chauf­fø­rer er 2.000. Kør­sel­stje­ne­sten hed­der egent­lig Uber­pop.

Ord­nin­gen går ud på, at kun­den via sin mo­bil­te­le­fon kan be­stil­le en kør­sel, der i gen­nem­snit er 20 til 30 pro­cent bil­li­ge­re end en tur med en al­min­de­lig taxi.

Chauf­før­en be­ta­ler til gen­ga­eld 20 pro­cent af ind­ta­eg­ten til Uber, blandt an­det for at få lov til at bru­ge ap­pen.

For­ta­le­re frem­ha­e­ver, at Uber er sam­kør­sel og en del af den frem­stormen­de de­leø­ko­no­mi.

Kri­ti­ke­re frem­ha­e­ver, at ap­pen frem­mer sort ar­bej­de, for­di det er op til bru­ger­ne selv at ind­be­ret­te til Skat, og at den un­der­gra­ver vil­kå­re­ne for taxa­bran­chen.

Den kon­tro­ver­si­el­le taxitje­ne­ste blev etab­le­ret i 2009 i USA. Si­den har den spredt sig og fin­des nu i 474 by­er over he­le ver­den (DK i 2014). Sam­ti­dig er den ble­vet for­budt fle­re ste­der.

Uber blev umid­del­bart ef­ter an­komst til Dan­mark po­li­ti­an­meldt af Tra­fiks­ty­rel­sen, som me­ner, at Uber over­tra­e­der per­son­be­for­drings­lo­ven. Si­den er 46 Uber-chauf­fø­rer ble­vet sig­tet for ulov­lig taxi­kør­sel. Sa­gen mod sel­ska­bet Uber i Dan­mark af­ven­ter EU-Dom­sto­len. Kil­der: Uber, Ritzau, Bør­sen, In­for­ma­tion

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.