Der­for hav­de Ul­la T. sol­bril­ler på

BT - - NYHEDER -

UN­DRE­DE DU DIG OG­SÅ? Ul­la Ter­kel­sen delt­og tors­dag mor­gen i TV2s tv-pro­gram ’Go’ Mor­gen Dan­mark’. I stu­di­et skul­le hun forta­el­le se­er­ne om Stor­bri­tan­ni­ens exit fra EU – det så­kald­te ’Bre­xit.’ Hvad man­ge dog lag­de ma­er­ke til var, at Ul­la Ter­kel­sen ik­ke var iført sit van­li­ge tørkla­e­de og in­si­ste­ren­de blik, men der­i­mod et par kulsor­te og gla­sto­ne­de sol­bril­ler, der vil­le gø­re Jo­hn­ny Depp stolt. På trods af at in­ter­viewet fo­re­gik in­den­dørs.

Det lag­de man­ge se­e­re ma­er­ke til, og na­tur­lig­vis blev Ul­la Ter­kel­sen ha­ed­ret på Twit­ter, for den ro­ck­stjer­ne hun lig­ne­de og er.

Nu forta­el­ler Ul­la Ter­kel­sen om sit cool look. Og grun­den er fak­tisk helt nor­mal.

»Jeg har få­et en in­fek­tion i øj­ne­ne, som jeg er i be­hand­ling for. En­ten er det en virus el­ler en al­ler­gi, og så får jeg en mas­se cre­me og drå­ber, som jeg skal kom­me i øjet,« si­ger Ul­la Ter­kel­sen. Snart 50 års ju­bila­e­um »Øjen­la­e­gen si­ger, at jeg skal hol­de mig i et så mørkt rum som mu­ligt. Og det er jo lidt van­ske­ligt un­der et in­ter­view, så der­for hav­de jeg sol­bril­ler på,« si­ger Ul­la Ter­kel­sen med en let­te­re tva­er stem­me, som når man har for­talt den sam­me hi­sto­rie over 20 gan­ge.

Ul­la Ter­kel­sen på 72 år har ar­bej­det som jour­na­list si­den 1967 – 49 år. Hun har ar­bej­det som ud­land­skor­re­spon­dent i stør­ste­delen af sin kar­ri­e­re og bor nu i Pa­ris, hvor hun blandt an­det da­ek­ke­de ter­r­or­an­gre­bet sid­ste år.

Ul­la Ter­kel­sen har skre­vet tre bø­ger ba­se­ret på ti­den som korrespondent i Eng­land og Nor­dir­land. Den sid­ste bog om­hand­ler hen­des liv som in­ter­na­tio­nal korrespondent.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.